Gelişmekte Olan Ülkeler için Yeni Bir Büyüme Stratejisi

Makale

Kalkınma camiası gelişmekte olan ülkelerin ekonomik beklentileri konusunda kısa bir süre öncesine kadar umut doluydu. Ekonomik büyüme artmış, aşırı yoksulluk belirgin bir şekilde azalmıştı ve dünya ekonomisine entegrasyona dayalı bir büyüme stratejisi çerçevesinde net bir uzlaşının ortaya çıktığı görünüyordu. Stratejinin ayrıntıları konusunda birçok tartışma vardı. ...

Kalkınma camiası gelişmekte olan ülkelerin ekonomik beklentileri konusunda kısa bir süre öncesine kadar umut doluydu. Ekonomik büyüme artmış, aşırı yoksulluk belirgin bir şekilde azalmıştı ve dünya ekonomisine entegrasyona dayalı bir büyüme stratejisi çerçevesinde net bir uzlaşının ortaya çıktığı görünüyordu. Stratejinin ayrıntıları konusunda birçok tartışma vardı: Çin'in tarihin en etkileyici yoksulluk azaltımını gerçekleştirmesi, kalkınma için hem piyasa odaklı hem de daha fazla devlet yönlendirmeli yaklaşımların savunucularına silah oldu. Ancak her iki taraf da, nasıl elde edilirse edilsin, ihracata yönelik endüstrileşmenin izlenmesi gerektiğinde hemfikirdi.

Bu uzlaşma, bir dizi gelişme tarafından bozuldu. Bunlardan bazıları uzun bir süredir gerçekleşmekteydi. Özellikle, teknolojik değişiklikler imalatı beceri ve sermaye yoğun hale getirdi ve giderek daha az iş gücü istihdam etti. Bu, endüstrileşmenin bir büyüme stratejisi olarak etkinliğini azalttı. Büyüme stratejisinin iş gücünü absorbe etme yeteneği, gelişmekte olan ülkelerin karşılaştırmalı avantajı en azından azalırken azaldı. 

Pandemi diğer daha incelikli eğilimleri hızlandırdı ve görünür hale getirdi. Düşük büyümeyle birlikte, gelişmekte olan ülkelerin borç sorunları yıkıcı hale geldi ve düşük ve alt-orta gelirli ülkeler finansal piyasalara erişimlerini kaybetti. ABD ile Çin arasındaki jeopolitik rekabet ve hiper-küreselleşmeye karşı giderek artan tepki, küresel ekonomik manzarayı değiştirdi ve dünya ekonomisini ticaret yoluyla büyümeye daha az elverişli hale getirdi. Gelişmiş ülkelerde gelir arttıkça, imalat mallarından hizmetlere doğru bir kayma yaşandı, dolayısıyla küresel üretimin imalattaki payı azaldı. Yaklaşan iklim değişikliği krizi ve gerekli olan yeşil dönüşüm, birçok gelişmekte olan ülkede tarım sektörlerini olumsuz etkiledi. Aynı zamanda, hizmetlerin aksine maddi mallara, özellikle de karbon ayak izi yüksek olanlara olan küresel talebi azalttı ve yeni teknolojilerin geliştirilmesini zorunlu hale getirerek gelişmekte olan ülkeleri daha da dezavantajlı hale getirdi.

Ekonomik Kalkınmaya Stratejik Yaklaşım

Uzun vadeli ekonomik kalkınmanın temel kaynağı, hem bireysel düzeyde insan sermayesi birikimi ve öğrenmeyi öğrenme[2] sürecinde hem de sadece iyi yönetişim için gerekli prensipleri anlamayı değil aynı zamanda uygulamada karşılaşılan engelleri aşmayı gerektiren daha iyi yönetişim başta olmak üzere kurumsal ve toplumsal öğrenme sürecinde kendisini gösteren öğrenmedir. Sürdürülebilir ekonomik büyüme, bu temellerin -eğitime ve beceri geliştirmeye sürekli yatırım yapmak ve kurumların kalitesini artırmak gibi- sabırla oluşturulmasını gerektirir.

Bu temel yeteneklerin birikimi kalkınma için vazgeçilmez (gerekli bir koşul) olmakla birlikte yeterli değildir; doğrudan yapısal dönüşüme odaklanan bir ekonomik kalkınma stratejisinin yerine geçemez. Doğu Asya ve diğer yerlerdeki tüm başarılı ekonomik büyüme örneklerinde, bu temeller hızlı ekonomik büyümeyle birlikte gelişti. Bunlar büyümenin bir önkoşulu olduğu kadar bir sonucudur. Buna karşın sürdürülebilir hızlı büyüme yapısal dönüşüm gerektirir: Doğal kaynaklara dayalı olarak hızlı büyüyen ve yapısal dönüşüme sahip olmayan ülkeler, emtia patlamasının sona ermesiyle büyümenin içinin boşaltıldığını gördü. Dahası, yalnızca temel konulara odaklanan, eğitim ve yönetişime yatırım yapan ve fakat başarılı bir yapısal değişimi başarıyla desteklemeyen ülkeler, ekonomik büyüme açısından yetersiz sonuçlar elde etti. Beşeri sermaye ve iyi kurumların arzı, ekonominin talep tarafında (genellikle yeni, modern ekonomik faaliyetlerin teşvikinden ve aşağıda tartışılan sanayi politikalarından kaynaklanan üretim yapısından kaynaklanan) eş zamanlı değişiklikler olmadan çok az büyüme sağlar.

Yine stratejinin bir diğer temel unsuru makroekonomiye odaklanıyor. Küçük açık ekonomilerin, ülkeyi kısa vadeli yabancı sermayeye bağımlı ve dolayısıyla "ani duruşlara"[3] maruz bırakmadan, toplam arz ve talep arasındaki genel dengeyi koruyan, rekabetçi döviz kurlarına ve aynı düzeyde yüksek istihdama sahip olmalarını sağlamaları gerekiyor. Bu, birçok kaynak zengini ülkenin temel başarısızlığı olmasının yanı sıra, Washington Mutabakatı politikalarını izleyen birçok ülkenin de başarısız olmasının bir nedeni olmuştur. Daha büyük ekonomiler, yüksek kapasite ve istihdam seviyelerini sürdürmek için yeterli toplam talebi sağlamalıdır.

Kalkınma ekonomisinin şu anda randomize kontrollü araştırmalara (RKÇ/RCT) ve diğer katı nedensel çıkarım yöntemlerine odaklanması, yapısal değişimin önemini gölgelemiştir. RCT'ler halk sağlığı, eğitim ve sosyal hizmetlerin sunumu konularında birçok önemli politika anlayışı ortaya çıkarmış ve şüphesiz yoksulluğun azaltılmasına önemli ölçüde katkıda bulunmuştur. Ancak sonuçta, uzun vadeli ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma, bu tür deneysel yöntemlerin uygulanabilir olduğu politika alanlarıyla sınırlı bir dizi yerel müdahaleden fazlasını gerektirir. Dönemimizn en muhteşem büyüme mucizeleri, önceden RCT'lerin faydası olmaksızın yeni ekonomik faaliyetleri teşvik eden sektörel veya ekonomi çapındaki politika reformlarının sonucuydu. Çin, başka yerlerde uygulamaya koymadan önce bazı eyaletlerde yeni politika düzenlemeleri deneyerek açık bir şekilde denemeler yaptı. Bu deneyimlerin gösterdiği gibi, politika yapıcıların nedensel çıkarım standartları RCT'lerin veya "kanıta dayalı politika oluşturma"nın diğer ekonometrik tekniklerinin yetersiz kaldığı durumlarda bile politika başarılarından ve başarısızlıklarından ders almak mümkündür. Gerçekten işe yarayan büyük stratejilerin seçimi hakkında bilgi vermek için RCT'ler yürütmek imkansız olurdu: Politika yapıcılar teoriye, tarihe, ekonometrik çalışmalara ve gerçekleştirilebilecek sınırlı deneylere dayanarak dikkatli bir şekilde çıkarımlar yaparak ellerinden geleni topladılar.

Hızlı ve sürekli ekonomik gelişme, bu nedenle açık bir strateji gerektirir.[4] Zamanımızın tüm hızlı ve sürekli büyüme vakalarını birleştiren ortak öğe, endüstrileşme stratejisidir. Erken savaş sonrası dönemde, bu strateji ithalata dayalı endüstrileşme (IDE) stratejisiydi. Ağır devlet müdahalesini ithalat engelleriyle birleştiren IDE, başta tüketim malları olmak üzere, ara ve sermaye malları endüstrileri olmak üzere yerli üretim kapasitesi oluşturmaya odaklandı. Bu strateji altında her ülke başarılı olmasa da, birçok Latin Amerika, Orta Doğu ve Sahra Altı Afrika ülkesi, 1970'lerin ikinci yarısındaki petrol şoku öncesine kadar hızlı ekonomik büyüme yaşadı. 1950'lerin sonunda Tayvan'ın ve 1960'ların başında Güney Kore'nin önderlik ettiği Doğu ve Güneydoğu Asya ülkeleri de krediye erişim ve vergi teşvikleri de dahil olmak üzere çok çeşitli önlemlerle sanayileşmeyi yoğun bir şekilde desteklediler, ancak yeni oluşan imalat işletmelerini erkenden ihracata ittiler.

Doğu Asya'daki bu ihracat odaklı sanayileşme (EOI) modelinin daha sürdürülebilir olduğu kanıtlandı ve sonunda Washington Konsensüsü'nün etkisi altında daha pazar odaklı yaklaşımlar benimseyen ülkeler için örnek alınacak model haline geldi. Ancak pazar odaklı yaklaşımına ve devlet müdahalesine karşı duruşuna sadık kalarak, Washington Konsensüsü büyük ölçüde "temeller" üzerine odaklandı - eğitim, yönetişim ve makroekonomik istikrara yapılan yatırımlar - ve Doğu Asya ülkelerinin başarısında merkezi olan yapısal dönüşüm stratejilerini, özellikle öğrenmeyi ve yeni endüstrileri teşvik etmek için kullanılan açık ticaret ve sanayi politikalarının rolünü küçümsedi. Bu nedenle, Washington Konsensüsü'nün büyüme getirisi hayal kırıklığı yarattı.

Çin, Doğu Asya modelinin en önemli başarı hikayesiydi. Çin hükümeti, 1978'den sonra ekonomik büyümeyi önceliklendirdiğinde, stratejisi piyasa teşviklerini yapısal değişimi, üretken çeşitlenmeyi ve yeni yetenekleri teşvik etmek üzere oldukça sıra dışı kurumsal düzenlemelerle (hanehalkı sorumluluk sistemi ve tarımda çift yönlü fiyatlandırma, kasaba-ve-köy işletmeleri, özel ekonomik bölgeler) birleştirdi. Çin'in başarısının kritik bir parçası olan yeni imalat faaliyetlerini teşvik eden endüstri politikaları önemliydi. Çin, artan küreselleşmenin bir yararlanıcısıydı, ancak oyunu büyük ölçüde kendi kurallarına göre oynadı.
...

(Ocak 2024'te Harvard Üniversitesi tarafından yayımlanan "Gelişmekte Olan Ülkeler için Yeni Bir Büyüme Stratejisi" başlıklı çalışmanın çevirisidir.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2763 ) Etkinlik ( 223 )
Alanlar
TASAM Afrika 77 647
TASAM Asya 98 1106
TASAM Avrupa 23 649
TASAM Latin Amerika ve Karayip... 16 67
TASAM Kuzey Amerika 9 294
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1406 ) Etkinlik ( 54 )
Alanlar
TASAM Balkanlar 24 297
TASAM Orta Doğu 23 623
TASAM Karadeniz Kafkas 3 297
TASAM Akdeniz 4 189
Kimlikler ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1304 ) Etkinlik ( 78 )
Alanlar
TASAM İslam Dünyası 58 786
TASAM Türk Dünyası 20 518
TASAM Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2053 ) Etkinlik ( 83 )
Alanlar
TASAM Türkiye 83 2053

İnsanların vatandaşı oldukları, ikamet ettikleri veya yerleşik bulundukları topluluklardan ayrılarak farklı coğrafyalarda devam eden savaşlara gönüllü olarak katılmaları, devrimler çağından başlayarak modern devletler sisteminin oluşum sürecini takip eden bir olgudur. Bu süreci tanımlamak amacıyla a...;

Ruanda ve Uganda, Afrika Büyük Göller Bölgesi'nde konumlanmış, tarihsel bağlamda derin etkiler bırakmış iki komşu ülke olarak "3. Dünya" ülkeleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Bölgedeki siyasi ve etnik çatışmalar, uzun vadeli kalkınmayı olumsuz etkileyerek ekonomik istikrarsızlığa sebep olmuş...;

Bu metin, meritokrasinin Türkiye'nin genel güvenliğine ve istikrarına olan etkilerini detaylı olarak inceler. Meritokrasinin potansiyel zorlukları ve fırsatları, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu güvenlik kaygıları bağlamında tartışılmaktadır.;

2000’li yılların başından itibaren görünür hale gelmeye başlayan söz konusu en büyük tehdit Rusya menşeili olarak ifade edilmektedir. Öyle ki o yıllardaki gelişmeler bunun göstergelerindendir. Buna karşın Rusya-Ukrayna arasındaki silahlı çatışmaların başlamasıyla ortaya çıkan yeni konjonktür başta A...;

Altın rezervleri, bir ülkenin ekonomik ve finansal direncinin kritik bir göstergesidir. Genellikle merkez bankaları tarafından döviz rezervlerinin önemli bir parçası olarak tutulan altın, özellikle ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenilir bir sığınak olarak görülür. Son yıllarda, artan jeopolitik...;

Altın; fiziksel özellikleri, kültürel önemi, ekonomik rolleri ve tarihsel faktörlerin bir kombinasyonu nedeniyle yüzyıllardır talep görmekte. Altının tarih boyunca çok değerli olmasının başlıca nedenlerinden biri fiziksel özelliği. Altın her şeyden önce oldukça dayanıklı bir maden. Kararmaz, aşınmaz...;

Dört gün önce, Çin silahlı kuvvetlerinin yıllık tatbikatı olan "Exercise Joint Sword" sona erdi. Bu yıl, Çin bu tatbikatı, Tayvan'ın yeni seçilen Cumhurbaşkanı Lai'nin göreve başlamasına "güçlü bir ceza" olarak nitelendirdi - Pekin'in kazanmasını istemediği aday. 46 Halk Kurtuluş Ordusu Donanması (P...;

Çin Komünist Partisi (ÇKP), propaganda sistemini bilgilendirme kampanyalarını etkinleştirecek bir araç seti oluşturmak için kullanıyor. Amacı, iletişimi kontrol etmek ve Çin hakkında belirli bir gerçeklik ve doğruluk versiyonu sunmak için anlatıları ve algıları şekillendirmektir; bu hem yurt içinde ...;

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2024 Dönem 2

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programları ile katılımcılara stratejik yönetim ve liderlik alanlarındaki yeniliklerin aktarılması, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ışığında ulusal ve uluslararası güvenlik stratejileri konularında çok yönlü analiz, sentez ve değerlendirmeler yapabilmelerine, çözüm önerileri, farkındalık ve gelecek öngörüleri geliştirmelerine destek sağlanması amaçlanıyor.

 • 20 Nis 2024 - 11 May 2024
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Doğu Akdeniz Programı 2023-2025

 • 17 Tem 2023 - 19 Tem 2023
 • Sheraton Istanbul City Center -
 • İstanbul - Türkiye

5. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

7. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

9. İstanbul Güvenlik Konferansı (2023)

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

Afrika 2063 Ağı İstişare Toplantısı 2

 • 20 Eki 2022 - 20 Eki 2022
 • Çevrimiçi - 14.00

Afrika 2063 Ağı İstişare Toplantısı 1

 • 06 Eki 2022 - 06 Eki 2022
 • Çevrimiçi - 14.00

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) bünyesinde yaptığımız bilimsel çalışmalar ile Dünya ve Türkiye’deki gelişmeleri kavrama ve analiz etmeye yönelik çabalarımızın ortaya koyduğu açık bir gerçek var: Aktörleri, kuralları, vizyonu eskisinden çok farklı olan yeni bir uluslararası sistem il...

Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset, güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir.

Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset, güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir.

Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset, güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir. Değişimin çok hızlı ve ola...

Türk insanının, Osmanlı zamanında olsun, Cumhuriyet döneminde olsun, stratejik düşünceler üretebildiği ve bunları karar organları üzerinden uygulamaya geçirebildiği tarihi bir gerçektir.Bu özellik tarihte her ülke ve her toplum için geçerli olmamıştır.

Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset, güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir.

21. yüzyılın kuşkusuz en önemli paradigma değişimlerinden birini küreselleşme süreci oluşturuyor. Bu süreçle beraber siyasal, sosyal, ekonomik pek çok alanda köklü değişimler yaşandı, yeni yol ve yöntemler keşfedildi, eski yöntemler yeniden inşa edildi; sonuçta yepyeni bir anlayışla karşı karşıya ka...