Değişen Türkiye'de Adalet Perspektifinden Ekonomide Kadın

Makale

Ülkelerin insan merkezli sürdürülebilir kalkınma ve gelişmişlik düzeyi skalasında, nüfusun yarısını oluşturan kadınların sosyal adaletin bir şartı olarak işgücü piyasasına katılımı, toplumsal hayatta, ekonomide ve siyasette daha fazla söz sahibi olmalarının önemli bir payı vardır....

Ülkelerin insan merkezli sürdürülebilir kalkınma ve gelişmişlik düzeyi skalasında, nüfusun yarısını oluşturan kadınların sosyal adaletin bir şartı olarak işgücü piyasasına katılımı, toplumsal hayatta, ekonomide ve siyasette daha fazla söz sahibi olmalarının önemli bir payı vardır. İnsanların cinsiyet, sınıf, ırk, dil, din, etnisite gözetmeksizin demokrasinin bir gerekliliği ve koşulu olan ekonomik özgürlüğe erişimi, sosyo-ekonomik şartların oluşturulması, eşit birer vatandaş olarak kadınların fırsatlara eşit erişiminin sağlanması demokratik toplumların olmazsa olmazlarındandır.

Tarihsel değişim sürecinde, burjuvazinin ortaya çıkışıyla, tarih sahnesine çıkan kapitalist sanayileşme hamleleri ile birlikte yaşanan ekonomik gelişmeler ve hukukun üstünlüğü ile insan haklarını temel alan demokrasiden menkul bir ilişkiler ağının ortaya çıktığı görülmektedir. Bunun içerisinde, toplumda ikincil pozisyonda bulunan kadınların demokratik süreçler ve sosyo-ekonomik gelişmeler arasındaki mevcut ilişkiden nasıl etkilendiği, kadına nasıl bir alan açtığı, demokratik ekonomik koşulların insan hakları temelinde nasıl şekillendirilmesi gerektiği ve bu ilişkinin kadının ekonomik özgürlüğü açısından nasıl faydalı bir pozisyon belirleyebileceği sorularını akla getirmektedir. Modernleşme dinamiklerinden biri olan kadınların işgücüne katılımının ülke ekonomisi ve küresel kalkınmaya katkılarının dışında, değişim değeri olmayan işgücünün de göz önünde bulundurularak, işgücünün kadınlaşması olarak tabir edilen sosyo-ekonomik değişkenlerin toplumsal boyutunun ele alınması, kadının sosyo-ekonomik hayata katılımının doğurganlık, insan neslinin devamlılığı ve ailenin sürdürülebilirliği açısından sosyolojik ve küresel etkilerinin incelenmesi gerekmektedir. Nitekim, modern ekonomiler kadına alan açarak kadının kamusal alanda etkinliğini arttırmakta, ekonomik bağımlılığı azaltmakta, fakat kadını özel alan ve kamusal alan arasında bir ikilemin içerisine de itmektedir.

Kadının bir yandan kamusal hayatı sorunsuz idame ettirmede sarf ettiği çaba, öte yandan toplumsal hayattaki rollerin dengeli ve adil dağıtılmaması, tüm bunların üzerine kalıplaşmış cinsiyet rolleri bu çelişkiyi daha da güçlendirmiştir. Nitekim, küreselleşmenin etkisiyle ortaya çıkan modern kapitalist ekonomiler, kadını kamusal alana dahil ederek üretim zincirini genişletirken ve referansını özgürleşme üzerinden kurarken, toplumu tanzim eden, aile kurumunu ayakta tutan ve neslin devamlılığında temel biyolojik, psikolojik ve fiziksel görevi gören kadının özel alan ve kamusal alanda yaşadığı ikilemi görmezden gelmektedir.
 
Bu makalede, kadının ekonomiye katılımını etkileyen faktörler arasında; toplumsal önyargılar, toplumsal rol/cinsiyet kalıplarının yeniden üretilmesi, kadının insani değerlerden uzaklaştırarak metalaştırıldığı enformel sektöre yönelim, ücret farklılığı, güvencesiz çalışma, üretim kaynaklarına ulaşımda yaşanan zorluklar, esnek olmayan çalışma saatleri, iş hayatı ve aile hayatı arasındaki sıkışmışlık, toplumsal ahlaki ve manevi değerlerin erozyonu gibi sosyo-ekonomik hayatı derinden etkileyen birçok değişkenin medeniyet değerleri bağlamında bir çözümlemesi yapılarak, küresel rekabet ortamı içerisinde Türkiye ekonomisinde kadın işgücü, kadın istihdamı ve girişimciliğiyle bağlantılı olarak kadınların dünya ekonomilerindeki yeri ve önemine ilişkin bir durum analizi yapılacaktır. Sosyal dengesizliğin giderilmesinde, kadınların ekonomiye katılım payının dengeleyici bir unsur olduğundan hareketle, günümüzde kronikleşen kadın sorunlarının temelinde yatan cinsiyetçi yaklaşımlar ve politikalar yerine, medeniyet değerlerini adalet perspektifinden gözeten demokratik çözümlerin sunulması gerekmektedir. Dolayısıyla, kadınların ekonomiye adil ve tam katılımı konusunda, sağlıklı ve sürdürülebilir kalkınma modellerinin geliştirilebilmesi için yetkili kurumlar tarafından yürütülen faaliyetlerin yanı sıra, sivil toplumun kadını mesleklendirme ve istihdam projelerine yönelik tutumu, bu alanda yaptığı faal çalışmalar ve kamuoyu oluşturma çabaları da oldukça önemlidir.

Kadının işgücü ekonomisine katılımında yaşanan sıkıntıların tespit edilmesi ve çözüm üretme noktasında farkındalık oluşturulması, toplumsal bilincin yükseltilmesi ve aile gibi unsurlarla çalışma hayatı arasında dengenin kurulabilmesi gerekmektedir. Toplumsal yapının medeniyet değerleriyle yeniden inşasında kadın-erkek rollerinin dağılımında, adil ve hakkaniyet merkezli politikaların, söylemlerin geliştirilmesine ve düşünsel çalışmaların yapılmasına olan ihtiyaç ise gün geçtikçe artmaktadır. Bu ihtiyaca cevaben, toplumsal ve yapısal bir dönüşümün gerçekleştirilebilmesi, gerekli mekanizmaların kurulması ve toplumsal bir altyapının oluşturulması, toplumsal refahın, huzurun ve barışın zeminini oluşturacak sağduyulu insanlardan mülhem bir toplumla mümkün olacaktır. Bu nedenle, medeniyet inşasında, insan temelli bir demokrasinin ve sosyal adaletin şartı olan kadın haklarına ilişkin atılacak her adım büyük önem arz etmektedir.

(Makalenin tamamı alttaki ilgili dokümanda)

İlgili kitaba erişmek için tıklayın: Değerler İnşası Referans Değerler, Kurumlar, Kişiler
 
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2765 ) Etkinlik ( 223 )
Alanlar
TASAM Afrika 77 647
TASAM Asya 98 1107
TASAM Avrupa 23 649
TASAM Latin Amerika ve Karayip... 16 67
TASAM Kuzey Amerika 9 295
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1406 ) Etkinlik ( 54 )
Alanlar
TASAM Balkanlar 24 297
TASAM Orta Doğu 23 623
TASAM Karadeniz Kafkas 3 297
TASAM Akdeniz 4 189
Kimlikler ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1304 ) Etkinlik ( 78 )
Alanlar
TASAM İslam Dünyası 58 786
TASAM Türk Dünyası 20 518
TASAM Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2054 ) Etkinlik ( 83 )
Alanlar
TASAM Türkiye 83 2054

Küresel hegemonya mücadelesi giderek sertleşirken jeopolitik saiklerin daha akışkan olduğu yeni bir döneme giriliyor. Bu yeni dönemde jeopolitik dinamikleri yeniden şekillendirmeyi planlayan iddialı projeler, stratejik pozisyon almak için uygun bir konjonktür yaratmayı hedefliyor. Bu projeler arasın...;

Çin ve Rusya’ya uygulanan Batı merkezli yaptırımlar küresel jeopolitikte köklü değişimlerin önünü açarken söz konusu iki ülkeyi de ilan edilmemiş stratejik bir ittifaka doğru sürüklüyor. Rusya ekonomisi üzerinde oluşan baskı ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD)-Çin rekabetinin derinleşmesi, Çin ve R...;

Dünya hemen her konuda sınırın “ölçüsüzce“ zorlandığı “kritik“ bir dönemden geçmektedir. Başta zihin ve beden itibarıyla bizzat insan olmak üzere aile, toplum ve devlet gibi hemen her toplumsal ve siyasal yapı bu durumun bir yansıması olarak derin bir “güvenlik krizi“yle karşı karşıyadır. Uluslarara...;

Hint-Pasifik bölgesinde savaşın patlak vermesi gerçek bir olasılık. Artan rekabet, küresel ve bölgesel güçler arasındaki güven eksikliğinin büyümesi ve potansiyel yanılgılar riski artırmaktadır. Çatışmaların tırmanma riskleri ve bunların nasıl yönetilebileceği konusunda daha etkili bir Avustralya od...;

Türkiye’de ilk kez 2015 yılında düzenlenen ve bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen İstanbul Güvenlik Konferansı, “Ekosistemde Stratejik Dönüşüm: İklim, Gıda, Demografi, Meritokrasi, Ekonomi, Sağlık, Eğitim, İstihdam, Aile-Gençlik ve Şehir Güvenliği“ ana teması ile TASAM Millî Savunma ve Güvenlik Enst...;

Küresel altyapı, son yıllarda daha etkin bir Çin dış politikasının belirgin işaretlerinden biridir. Yüzlerce karayolu, köprü, demiryolu, havaalanı, liman, enerji santrali, fabrika ile stadyumlar, hükümet kompleksleri ve etkinlik mekanları, Çin'in Güney'de küresel varlığının en belirgin simgeleri ara...;

Güvenliğin bir ülke için ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. KOBİL, 100 milyonun üzerinde kullanıcıya sahiptir. Dünya çapındaki şirketlerle beraber çalışmaktadır. Türkiye olarak böyle bir şey başarmış olmamız ayrıca gurur veriyor. Böyle şirketlerin dünya çapında daha fazla ortaya çıkmasın...;

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM ile Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü tarafından İstanbul Kent Üniversitesi’nde gerçekleştirilen İstanbul Güvenlik Konferansı 2023’ün seçilmiş tebliğleri 2 cilt olarak “Güvenlik Ekosisteminde Stratejik Dönüşüm” adıyla e-kitap olarak Türkiye Cumhuriyet...;

10. İstanbul Güvenlik Konferansı (2024)

 • 21 Kas 2024 - 22 Kas 2024
 • İstanbul - Türkiye

Doğu Akdeniz Programı 2023-2025

 • 17 Tem 2023 - 19 Tem 2023
 • Sheraton Istanbul City Center -
 • İstanbul - Türkiye

2. İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

7. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik ve Uzay Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

9. İstanbul Güvenlik Konferansı (2023)

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

Afrika 2063 Ağı İstişare Toplantısı 2

 • 20 Eki 2022 - 20 Eki 2022
 • Çevrimiçi - 14.00

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.