“Yönetişimin İnterneti Blokzincir ve Kripto Varlıklar Stratejisi”

Haber

BRAINS2 TÜRKİYE; ‘Biyoteknoloji’, ‘Robotik’, ‘Yapay Zekâ’, ‘Nanoteknoloji’, ‘Uzay’ ve ‘Stratejik Hizmetler’ alanlarında pazar, ekosistem ve kapasite geliştiren, Türkiye merkezli çok programlı bir marka/inisiyatiftir. Küresel ekonomide yeni iş modeli ve çok boyutlu güç dağılımını dönüştüren bu temel alanların her biri için ayrı hazırlanan vizyon ve stratejiler ile planlanan programlar BRAINS2 TÜRKİYE ortak başlığı altında hayata geçirilmektedir. ...

Uluslararası Karşılaştırmalı Vizyon, Strateji, Ekosistem ve Pazar İnşası“ ana teması altındaki BRAINS2 TÜRKİYE Programları; hem akademik alanda hem de endüstriyel sektörde Türkiye’nin mevcut gücü ve potansiyelini göz önüne alarak, odaklandığı teknolojilerde hangi alanların geleceğe dönük büyüme için en yüksek potansiyeli vaat edebileceğini ve ilgili Millî Sektörler ile bu büyümeden elde edecekleri avantajların neler olabileceğini irdelemektedir. BRAINS² TÜRKİYE odağındaki yeni ekosistemler; rekabetini henüz olgunlaştırmamış ve sayısız yeni fırsat barındıran dev pazarlar oluşturarak, KOBİ’lerden ana yüklenici ve teknoloji firmalarına kadar birçok alanda yeni pazarlar ile her geçen yıl on milyarca dolar büyümekte, çok sayıda yeni teknolojik gelişme ve özel sektör girişimi ile büyümesini sürdürmektedir. BRAINS² TÜRKİYE odak programlarında, en makul umut verici ilgi alanlarını bulma amacı ile özel ve kamu sektörünün etkinliğini artırmak için kullanılmayan ilgili potansiyeli keşfetmeyi hedefleyen çalışmalar gerçekleştikçe çerçevesi ve ölçek büyüklüğü ortaya çıkan ilgili Millî Sektörler; Ülke’nin rekabet gücü, ekonominin etkinliği ve milletin refahı üzerinde en güçlü etkiye sahip olabilecek sektörler arasında yerini almaktadır. BRAINS2 TÜRKİYE kapsamında, ikinci uygulama programı Yıkıcı İnovasyon Blokzincir Teknolojisi “Yönetişimin İnterneti (Blokzincir) ve Kripto Varlıklar Stratejisi“ teması ile gerçekleştirilecektir.

Blokzincir 

Başta Bitcoin olmak üzere kripto para kullanımının artması ile altyapısındaki Blokzincir teknolojisi de ilgi alanı haline gelmekte, bu teknolojinin diğer alanlarda da giderek daha fazla yer aldığı gözlenmektedir. Bu doğrultuda Blokzincir kullanım alanları üç kategoride değerlendirilmektedir:
Paranın İnterneti (Blokzincir 1,0), Sözleşmelerin İnterneti (Blokzincir 2,0) ve zirve noktası olan Yönetişimin İnterneti (Blokzincir 3,0).

Genel Amaçlı Teknoloji Bağlamında Yönetişimin İnterneti

Blokzincir; genelde en popüler uygulaması olan kripto paralar (Paranın İnterneti) üzerinden tarif edilse de, “Yönetişimin İnterneti“ olarak tanımlanan Blokzincir uygulamalarının, başta Akıllı Şehirler özelinde olmak üzere, tüm uygarlığımız üzerinde önemli etkisi olması beklenmektedir.

Bu doğrultuda, 2020 yılında Enterprise Information Management dergisinde de yer alan “Blockchain platform teknolojilerine dayalı inovasyon sistemlerini demokratikleştirme“ çalışmamızda, Blokzincir’in tıpkı internet, elektrik, otomotiv, nanoteknoloji vb. teknolojiler gibi, “Genel Amaçlı Teknoloji“ potansiyeli taşıdığı ortaya konmuştur.

Tipik olarak bir Genel Amaçlı Teknoloji, büyüme, üretkenlik ve inovasyon dönemlerinin tamamını yönlendirirken, sadece ekonomi değil, toplum üzerinde de büyük bir etkiye sahiptir. Örneğin bir Genel Amaçlı Teknoloji olarak buhar makinesinin ortaya çıkması, genel olarak ulaşımı değiştirmekle kalmamış, aynı zamanda insanların yaşam biçimini de, kırsal nüfusu kentsel alanlara taşımak suretiyle, radikal bir şekilde değiştirmiştir. Özellikle, Blokzincir yıkıcı bir yönetişim inovasyonu olarak etkileri dikkate alındığında, inovasyonun sadece teknoloji tabanlı inovasyonları kapsamadığını, aynı zamanda süreç ve yönetişimsel inovasyonları da kapsadığı ortaya konmuştur.

Geleneksel Kurumsal Yapıların Dönüşümünde İnovasyon

Blokzincir'in, özellikle “vatandaş“, “devlet“, “akademi“, “özel sektör“ olmak üzere, eski merkezî kurumsal yapıları etkilemesi, hatta kendi aralarındaki iletişimi de dönüştürmesi beklenmektedir.

Blokzincir teknolojisinin “vatandaş“ açısından etkisi, başta tüketiciler, bireysel yatırımcılar ve halkın fakir kesimi dâhil olmak üzere, vatandaş odağında değerlendirilebilir. Blokzincir, özellikle toplumun fakir kesiminin olumsuz şekilde etkilendiği, tapu kayıtları, dijital kimlik, finansman kaynaklarına kolay erişim ve hatta maliyetli bankacılık işlemleri vb. temel zorlukları hedeflemektedir. Blokzincir teknolojisinin bir yandan girişimciliği etkilemesi de beklenmektedir. Zira, Blokzincir daha önce finansal enstrümanlara erişim konusunda sıkıntı yaşayan girişimciye ve hatta girişimci adayına global seviyede fırsatlara erişimi demokratikleştirme potansiyeline sahiptir. Bu sayede profesyonel ve akredite yatırımcıların yanı sıra, bireysel yatırımcılar da proje ve girişimlere yatırım yapabilecektir. Bu aynı zamanda, girişimci sayısının radikal şekilde artması demektir.

Blokzincir “devlet“ kurumları için verimli ve şeffaf devlet süreçlerine imkân tanıma potansiyeline sahiptir. Günümüzde birçok devlet, dijital kimlik, yargı kararlarının saklanması, e-oylama, işletme lisansları, pasaportlar, sabıka kayıtları ve hatta vergi kayıtları dâhil olmak üzere çeşitli Blokzincir tabanlı devlet hizmetlerini hâlihazırda denemektedir. Ayrıca, normal şartlarda birden fazla veri tabanında bulunan vatandaş verilerinin tek bir Blokzincir özellikli platforma taşınması için projeler de yürütülmektedir.

Blokzincirin, “akademi“ kurumlarını küresel akademik ağın birer üyesi haline dönüştürmesi mümkündür ve bu sayede sırasıyla: “akademik çalışmaları düzenleme, inceleme ve yayınlama“, “bilimsel verileri yönetme“ ve “fikrî mülkiyet“, “bilimdeki karar süreçlerini demokratikleştirme“ ve “araştırma topluluğu için bir ödül mekanizmasının etkinleştirilmesi“ hususlarının daha etkin ve demokratik şekilde hayata geçmesine imkân tanıma potansiyeline sahiptir.

Öte yandan, günümüzde gittikçe yaygınlaşan hayat boyu öğrenme süreçlerinde hayati rol üstlenmiş olan, başta ‘açık üniversiteler’ olmak üzere, halka açık öğretim kurumlarının eğitim alan kişilere sunduğu sertifikaların kaynağını ve geçerliliğini tespit etme imkanını da sağlamaktadır. Bu ise yakın gelecekte üniversitelerin mevcut yapılarının da radikal şekilde değişeceği anlamına gelmektedir.

Blokzincir teknolojisinin etkisi “özel sektör“ odağında değerlendirildiğinde, mevcut çalışmalar; havacılık, sigorta, eğlence, enerji ve emlak dahil olmak üzere mevcut farklı endüstrileri nasıl değiştirebileceğini örneklemektedir. Öte yandan muhasebe, denetim, satış ve pazarlama, üretim, ar-ge, lojistik ve tedarik zinciri gibi işletmelerin geleneksel işlevlerinin de dönüşeceği tespit edilmektedir.

Söz konusu çalışmalar, aynı zamanda, Blokzincir teknolojisini entegre etmiş olan işletmelerin operasyon masraflarını aşağıya çekerek daha rekabetçi olabileceklerini de göstermektedir. Örnek olarak, Blokzincir teknolojisinin aracıyı gereksiz kılma, şeffaflığı sağlama, manipüle edilemeyen işlemler vb. özellikleri; tüketiciler ile küçük çaplı enerji üreticilerinin pozisyonunu güçlendirmek için yeni çözümlerin önünü açarak enerji piyasasını daha verimli ve işlevsel kılmaktadır.

Bu doğrultuda, enerji sektörünün giderek paylaşım ekonomisine dönüşmesi beklenmektedir ve yeni piyasa modellerine, diğer bir deyişle enerjinin demokratikleşmesine, imkân sağlayacağı görülmektedir.

Ulusal Güvenlik Stratejisinde Yıkıcı İnovasyon Blokzincir

Blokzincir gibi çok etkili bir yıkıcı inovasyon, özellikle “güvenlik“ odağında değerlendirildiğinde, dikkati çeken hususlardan biri de ABD Başkanı Joe Biden tarafından 2021 yılının son günlerinde imzalanan 2022 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası ve bununla ilişkili 770 milyar dolarlık millî savunma bütçesidir. Bu vesileyle, Joe Biden Savunma Bakanlığını Blokzincir de dâhil olmak üzere birçok yıkıcı teknoloji için bir dijital savunma stratejisi geliştirmeye yönlendirmektedir. Burada amaç ABD’nin siber güvenlik seviyesini daha üst noktaya çekmektir.

Örnek olarak, ülkelerin siber savunma stratejileri, başta kritik endüstriyel kolları olmak üzere, global anlamda farklı unsurların bir arada uyumlu şeklinde çalışması gereken tedarik zincirlerini de kapsamaktadır. Zira Blokzincir, eşsiz özellikleri ile artık devletlerin güvenlik stratejilerinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda, patentlerden elde edilen bulgular; devlet bazında, başta Çin ve ABD olmak üzere, bazı önemli ülkelerin, ar-ge kapasitelerini Blokzincir teknolojisi üzerinde yoğunlaştırdıklarını göstermektedir. Öbür yandan, Huawei, IBM, MasterCard, Walmart, Samsung, Siemens, NEC, British Telecom ve Alibaba gibi özel kuruluşlar da Blokzincir alanında aktiftir.

Özellikle paylaşım ekonomisi ve büyük veriler gibi bazı önemli mega trendlerin tetiklemesi ile, geleneksel iş modellerinden yeni tip iş modellerine (AirBnb veya Uber örneğinde olduğu gibi) geçiş söz konusudur. Bunun farkında olan, Çin ve ABD gibi ülkeler, bu değişimden maksimum şekilde faydalanabilmek için, Blokzincir gibi yıkıcı “Genel Amaçlı Teknolojiye“ odaklanmıştır.

Söz konusu örneklerden de anlaşılacağı üzere, Blokzincir ile ilgili politikaları oluştururken, konuya Paranın İnterneti (Blokzincir 1,0) odağından ziyade, Yönetişimin İnterneti (Blokzincir 3,0) odağından yaklaşılması elzemdir. Zira Blokzincir, başta inovasyon politikaları olmak üzere, modern ekonomi politikalarını birçok açıdan değiştirecektir.

Bahsi geçen tüm konularla ilintili olarak bu teknolojinin, ulusal güvenlik perspektifinde ivedilikle desteklenmesi ve zamanlı entegrasyonu ülkemizin ilgili asitmetrik tehditlere karşı alabileceği önlemlerin en önemlilerinden biridir.

Yıkıcı İnovasyon Blokzincir teknolojisine dair çalışmaların irdelendiği Uygulama Programı kapsamında bu teknolojinin, aynı zamanda güvenlik boyutu da düşünülerek ulusal güvenlik şemsiyesinin tamamlayıcı unsuru olarak değerlendirilmesi esas alınmaktadır.

Ulusal Blokzincir - Kripto Varlıklar Stratejisi ve Eylem Planı

Blokzincir ve kripto varlıklar ile ilgili muhtelif regülasyon hazırlığı içindeki birçok ülkeye kıyasla; Türkiye’nin, Blokzincir teknolojisini “Yönetişimin İnterneti“ üzerinden değerlendirip hâlihazırda muhtelif yıkıcı inovasyonlar için de kullanılan inovasyon sistemi yaklaşımı ile ele alması elzemdir. Zira, kripto varlıklar yasası, Blokzincir yasası olarak görülmeli ve mutlaka (tıpkı “Ulusal Akıllı Şehirler Strateji ve Eylem Planı“ gibi) bir “Ulusal Blokzincir - Kripto Varlıklar Stratejisi ve Eylem Planına“ dayandırılmalıdır. “Yönetişimin İnterneti (Blokzincir) ve Kripto Varlıklar Stratejisi“ teması altında planlanan Uygulama Programı, hâlihazırda Ülkemizin üzerinde çalışmakta olduğu kripto varlıklarla ilgili yasama sürecine katkıda bulunmayı da amaçlamaktadır. Bu yönde bir strateji ve eylem planının geliştirilebilmesi için de Blokzincir ile ilgili farklı paydaşların bulunduğu bilimsel etkinlikler ve stratejik hizmetler gerçekleştirilerek, Blokzincir teknolojisinin gelişimine yönelik muhtelif politika önerileri ortaya konması son derece zamanlı, önemli ve gereklidir.

Türkiye’nin millî menfaatleri doğrultusunda bu teknolojik inovasyon kaynağının sosyal, politik ve ekonomik açılardan olduğu kadar, aynı zamanda ulusal güvenlik bağlamında da öncelikli ve derinlikli değerlendirilmesi, kamusal ve sivil amaçlarla birlikte özel sektör bazında da Türkiye kurumlarına ve yönetişimine kazandırılması temel referanstır.

Ana Tema

Yönetişimin İnterneti (Blokzincir) ve Kripto Varlıklar Stratejisi

Alt Temalar

Genel Amaçlı Teknolojilerde Devrim ve Blokzincir

Ekosistem İnşası ve Aktörler

Yıkıcı İnovasyon Blokzincir - Çok Boyutlu Ulusal Güvenlik Stratejisi

Paranın İnterneti (Blokzincir 1,0)

Sözleşmelerin İnterneti (Blokzincir 2,0)

Yönetişimin İnterneti (Blokzincir 3,0)

Kripto Varlıklar Stratejisi


UYGULAMA ALANLARI

Yıkıcı İnovasyon Blokzincir teknolojisinin sunduğu çığır açıcı imkanlar kadar, tehlikelere zemin teşkil eden istismara ve manipülasyona yönelik yaklaşım ve uygulamaların da ne denli hızlı geliştiği ve yol açabileceği olumsuz sonuçlar dikkate alındığında; çözümün; kamu, özel sektör, üniversiteler ve düşünce kuruluşlarını da kapsayacak şekilde bütüncül bir çerçevede, hem çok disiplinli kolektif akıl ve uzmanlık hem de spekülasyon ve dezenformasyon ile mücadele kapsamında ele alınmasının gereği anlaşılmaktadır.

Temel Çalışmalar

Ekosistem Envanteri

Çalıştaylar

Araştırma Raporları

Uluslararası Karşılaştırmalı
Strateji Belgeleri

Çerçeve Politikalar

Ekonomi, Güvenlik ve Regülasyonu

Başta kripto varlıklar ve diğer sosyal blokzincir platformlarının özellikle ekonomik ve politik spekülasyonlara ve manipülasyonlara izin vermesi ve kitlesel infiallere sebep olması gibi çok net ve ölçülebilir şekilde tanımlanmış “ilgili tehditleri önleyici“ ve aynı nispette inovatif çeşitlenme ile “sosyal ve ekonomik gelişmeleri besleyici“ regülasyonların kamu - özel sektör - üniversite - düşünce kuruluşları işbirliği içinde çalışılması gerekmektedir.

Eğitim

İnsanların her geçen gün cep telefonları, tabletler ve bilgisayarlar başta olmak üzere nesnelerin internetini kullanan daha birçok cihaz üzerinden interneti yaşamlarına daha fazla dâhil etmeleri çok farklı blokzincir platformları ile karşılaşma durumunu da giderek artırmaktadır. Halkın gerek bu platformları bilinçli kullanımı yönünde bilgilendirilip eğitilmesi, gerek çığ gibi büyüyen manipülatif blokzincir tehditlerine karşı özel olarak bilinçlendirilmesi ve bu bilincin bilhassa eğitim kurumları kanalı ile kademeli şekilde yaygınlaştırılması daha yüksek bir hassasiyet ve bilinç oluşturulması bakımından önem arz etmektedir.

Standartlar

İnovatif blokzincir teknolojisine sahip platformların yönetişim kontrolü ve olumlu/olumsuz gelişmelerin değerlendirme kriterlerinin tespiti noktasında standardizasyonların geliştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Teknolojinin sivil kullanım alanının yeni dünyada çok önemli bir yer teşkil etmesi nedeniyle bu konuda uygulanacak plansız ve acele regülasyon tedbirlerinin ulusal bazda teknolojik gelişimi ve inovasyonu ciddi anlamda sekteye uğratabilme riski bulunmaktadır. Bu nedenle özel sektör, düşünce kuruluşları ve üniversiteler ile yakın temas içinde kamunun strateji ve eylem planları titizlikle çalışılarak oluşturulmalıdır.

Süreli Raporlama

Kamu - özel sektör - üniversite - düşünce kuruluşları ile yakın işbirliği içinde ulusal ve uluslararası düzeyde yıkıcı inovasyon blokzincir ekosisteminin düzenli incelenmesi ve değerlendirmelerin yer alacağı düzenli raporlama ihtiyacı vardır. Bu konuda özel bir bütçe ayrılması ve bu çalışmaların spekülatif ve manipülatif dezenformasyon ile mücadele kapsamında titizlikle yürütülmelidir.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2708 ) Etkinlik ( 221 )
Alanlar
Afrika 76 639
Asya 98 1077
Avrupa 22 637
Latin Amerika ve Karayipler 16 67
Kuzey Amerika 9 288
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1379 ) Etkinlik ( 52 )
Alanlar
Balkanlar 24 293
Orta Doğu 22 606
Karadeniz Kafkas 3 296
Akdeniz 3 184
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1292 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 781
Türk Dünyası 19 511
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2046 ) Etkinlik ( 82 )
Alanlar
Türkiye 82 2046

Güvenlik kavramı, insanların değişen ihtiyaçları göz önüne alınarak değişirken, beraberinde Uluslararası İlişkiler alanını da dönüştürmektedir. Tarihten bu yana süre gelen konvansiyonel güvenlik, terörizm ve organize suç gibi sorunların yanında gelişme, cinsiyet, iklim, pandemi gibi yeni konular da ...;

Büyük güçlerin siber uzay ve siber güvenlik stratejileri 21. yüzyılın başlarında somut olarak şekillenmeye başlamıştır. Ancak bu stratejilerin temeli ABD ve SSCB'nin Soğuk Savaş dönemi boyunca tecrübe ettikleri uzay ve silahlanma yarışının bir sonucu olarak atılmıştır.;

ABD'nin Trump döneminden itibaren Afrika ile daha az ilgilendiği, Fransa’nın ise her geçen gün güç kaybettiği bir ortamda, uluslararası alanda yalnızlığa itilen Rusya, Afrika’da etkinliğini artırmaya yöneldi.;

İlk kez 2015 yılında düzenlenen ve bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilecek İstanbul Güvenlik Konferansı 2023, TASAM Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü (MSGE) tarafından “Ekosistemde Stratejik Dönüşüm: İklim, Gıda, Demografi, Meritokrasi, Ekonomi, Sağlık, Eğitim, İstihdam, Aile-Gençlik ve Şehir Güvenl...;

Bu çalışmada, bipolar ve monopolar dönemlerdeki enerji dengeleriyle günümüzde oluşmakta olan multipole doğru geçilirken enerji dengelerinin değişimleri ele alınarak irdelenmektedir. Burada, Ukrayna’da yaşanan sıcak çatışmaların, önemli bir kırılma noktasını oluşturduğu üzerinde durulmaktadır. ;

Enerji güvenliğinde, dünya ticaretinde, lojistik ve tedarik zincirlerinin güvenliği bakımından alternatif seçenekler, olası riskleri ve kırılganlıkları yönetebilmek için gereklidir. Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan çatışmalar sonuca bütün küresel ekonomiyi etkileyen enerji ve gıda tedarik sorunları...;

Enerji diplomasisi klasik anlamda tarif edilen diplomasi kavramından daha geniş bir anlam ifade etmektedir. Enerji diplomasisi, uzun vadeli stratejik hedeflere ulaşmak amacıyla yürütülen karmaşık süreçlere sahiptir ve çok aktörlü mekik diplomasi gerektirir. ;

Uluslararası güvenlik teknolojik gelişmelerle birlikte değişmekte ve dönüşmektedir. 2000’lerdeki teknolojik gelişmeler ise baş döndürücü bir hızla ivme almaya devam etmektedir. Türkiye de bu noktada hem bulunduğu jeopolitik konumunun güvenliğini sağlamak hem de uluslararası güvenliğin gelişimini des...;

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, aynı büyüklükteki güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. İnternetin ilk yıllarında bilgi güvenliğinin üç önemli bileşeni olan “erişilebilirlik, gizlilik, bütünlük” kavramlarından “erişilebilirlik” öne çıkmış; önce internetin gelişmesi ve işletilmesi düşünülmüş, “gizlilik ve bütünlük” geri planda kalmıştır.

  • 03 Kas 2022 - 03 Kas 2022
  • Ramada Hotel & Suites by Wyndham İstanbul Merter -
  • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu

  • 04 Kas 2022 - 04 Kas 2022
  • Ramada Hotel & Suites by Wyndham İstanbul Merter -
  • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Rusya'nın hem Avrasya bölgesine hâkim olmak hem de dünya politikalarında lider aktörlerden biri olmak amacıyla geliştirdiği Avrasyacılık tartışmaları, analitik olarak klasik ve modern olarak değerlendirilebilir.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) bünyesinde yaptığımız bilimsel çalışmalar ile Dünya ve Türkiye’deki gelişmeleri kavrama ve analiz etmeye yönelik çabalarımızın ortaya koyduğu açık bir gerçek var: Aktörleri, kuralları, vizyonu eskisinden çok farklı olan yeni bir uluslararası sistem il...

Başta ülkemizde bulunan on Afrika büyükelçiliğinin değerli temsilcileri, yine Başbakanlığımız başta olmak üzere, Dışişleri Bakanlığımızın ve periyodik olarak bu toplantılara katılan bütün kamu kurumları ve diğer kurumların kıymetli temsilcileri teşrifinizden ötürü hepinize teşekkür ediyor ve hoş gel...

Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset, güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir.