Dünya Müslüman Kadınlar Zirvesi ve Fuarı | BİLGE 2022 | Bildiri Çağrısı

Haber

Etkinliğin temel amacı bu alanda bir tartışma ortamı oluşturmak, İslam dünyasının yumuşak güç/kamu diplomasisi inşası perspektifine ve küresel kadın yönetişimine entelektüel katkı sağlamaktır. Makro tartışmalara paralel öngörülen atölye çalışmalarında ise proje/politika önerilerinin tartışılması ve somut sonuçlara ulaşılması için sunum çağrısının proje/politika temelli yapılması benimsenmiştir. ...

BİLDİRİ ÇAĞRISI
Dünya Müslüman Kadınlar Zirvesi ve Fuarı | BİLGE 2022
“Geleceğin Eğitiminde Kadın ve İnovasyon
( 23-25 Mart 2022, CVK Park Bosphorus Oteli, İstanbul )

Modern dönemlerle birlikte, başta sanayileşmiş ülkeler olmak üzere tüm dünya ülkeleri bir takım yeni toplumsal sorunlarla yüzleşmek zorunda kalmışlardır. Kentleşme, gelir dağılımı eşitsizliği, artan kalifiye iş gücü ihtiyacını karşılayacak eğitim alt yapısı oluşturma zorunluluğu, işçi - işveren anlaşmazlıkları, kültürel değişim, kültürlerarası etkileşim sonucu bazı kültür alanlarının yok olmakla karşı karşıya kalması bu sorunlardan bazılarıdır.

Modern dönemlerin en önemli meydan okumalarından biri de “kadın“ sorunudur. Geleneksel üretim kalıplarının ortadan kalkması kadının iş hayatında yerini almasını ve kadının toplumsal statüsünün eşitlik ve özgürlük ilkeleri temelinde yeniden tanımlanmasını kaçınılmaz hâle getirmiştir. Modernite karşısında varoluş mücadelesi içindeki İslam ülkeleri de “kadın“ sorunu ile yüzleşmek durumunda kalmışlardır ve maalesef bu sorunun kendi medeniyet ilkeleri çerçevesinde çözüme kavuşması noktasında şu ana dek yeterince başarılı olamamışlardır.

Tüm dünyada olduğu gibi, İslam dünyasında da nüfusun yaklaşık yarısı kadınlardan oluşmaktadır. Kentleşme ve sanayileşme gibi olgular tüm bireylerin üretime katılmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu ortamda, yarısı bir şekilde üretimin dışına itilmiş toplumların diğer yarısının sağlıklı faaliyet göstermesi beklenemez. Bu nedenle İslam ülkeleri eşitlik, özgürlük, ehliyet ve liyakat gibi ilkeler çerçevesinde kadın-erkek tüm kesimlerin siyasi, kültürel ve ekonomik alanlarda varlık göstermesini sağlayacak ortamlar oluşturmak durumundadırlar.

Geleneksel üretim kalıpları ile elde edilen katma değer son derece düşük kalmakta ve bu tür toplumlarının küresel rekabet alanında var olmalarını imkansız hâle getirmektedir. Katma değeri yüksek üretim gerçekleştirmek; toplumlarının gelişmişlik, kalkınma, refah düzeylerini ve dolayısıyla onur duygularını yükseltmek ancak nitelikli çağdaş eğitimle mümkündür. Özellikle yüksek kapasiteli kişilerin (kadın ya da erkek) üretim, eğitim ve kültür alanından dışlanması İslam dünyasının küresel rekabette bu anlamdaki pariteyi kaybetmesine neden olmaktadır.

Kadınlara dönük politikalarda genel açmaz; insani temelde ve eşitlik, özgürlük, ehliyet, liyakat vb. ilkeler yerine geleneksel dönemden modern döneme geçişte yaşanan sorunları “kadın - erkek" ayrımı ve zıtlaşması içerisinde ele alan yaklaşımların doğurduğu sorunlardır. Bu açmaz içerisinde sadece kadınlar değil, toplumun tüm kesimlerinde yaşanan büyük mağduriyetler göz ardı edilmektedir. Kadın ve erkeği karşı karşıya getirecek tartışmaların; fayda sağlamak yerine, kadınlar başta olmak üzere tüm topluma zarar verdiği gözlenmektedir. İslam ülkelerinde yaşanan bu kadar ayrışma ve bölünmenin üzerine bir de “kadın - erkek“ zıtlaşmasını ilave etmek iyi sonuçlar doğurmayacaktır. Mühim olan; hukukun üstünlüğü ilkesini hayata geçirmek, kadınlar başta olmak üzere tüm toplumsal kesimlere adalet, merhamet, şefkat gibi değerleri göz önünde bulundurarak muamele etmektir. Özgün kültürel değerlerimiz ve tarihî müktesebatımız bu tür sorunların suhuletle üstesinden gelinmesine katkı sağlayacak niteliktedir. Yeter ki, konjonktürel kusurlar ayıklanabilsin ve deneyimlemekte olduğumuz dönüşüm doğru okunsun.

Günümüzde ekonomik kalkınmanın en temel aracı eğitimdir. Bunun en önemli sebebi ise; bilgi yoğunluklu ekonominin ihtiyacı olan eğitimli bir “toplum“ (diğer deyişle “iş gücü“) olmadan, ekonomik kalkınmanın sağlanması mümkün değildir. Bugün, çalışan Müslüman kadınların gelirlerinin toplamı 1 trilyon dolarlık dev bir ekonomi oluşturmasına rağmen; kız çocuklarının eğitiminden kadınların iş hayatına katılımına kadar cinsiyet eşitsizliği konusunda birçok sorun söz konusudur. Kız çocuklarının eğitim ve meslek seçimine yönelik olarak cinsiyet eşitsizliğinin azalması için gerek ulusal gerek uluslararası alanda birçok çalışma yapılmaktadır. Eğer iş hayatına katılımda kadın-erkek eşitliği sağlanabilirse, Müslüman ülkelerin 5,7 trilyon dolarlık ek gelire ulaşabileceği tahmin edilmektedir. McKinsey Raporun’a göre, sadece Orta Doğu’da kadın istihdamının 2025’e kadar tam potansiyeline ulaşması, millî gelir düzeyinin Yüzde47 oranında artmasını sağlayabilecektir.

Eğitim basamaklarında yükseldikçe kız çocuklarının eğitime katılım oranları azalmaktadır. Global Eğitim İzleme Raporu’na göre, ilköğretime katılmada cinsiyet dengesini ülkelerin Yüzde66’sı sağlarken, bu oran ortaöğretimde Yüzde45 ve ileri yıllarda Yüzde25’tir. Daha çok, bilgi ağırlıklı olan iş piyasasında gençlere yer bulabilmek için ihtiyaç duyacakları ve önemi hızla artan ileri düzey beceri ve niteliklerin kız-erkek ayırt edilmeden kazandırılması adına alınacak önlemler belirlenmelidir. Eğitimde kalma süresinin kızlarda nispeten daha kısa olması kadar önemli bir diğer konu da; kız çocuklarının bilim ve teknoloji ile ilgili meslekleri daha az tercih etmeleridir. Cinsiyete yönelik kalıp yargılar nedeni ile bu tercihler kimi zaman bilinçli olsa da en önemli sebebi; aile, öğretmen ve toplumsal bakış açısından gelen dolaylı etkilerdir. OECD’nin belirttiğine göre kızların sadece Yüzde5‘i bilim, teknoloji ve mühendislik alanında kariyer yapmayı düşünmektedir. Bu sebeple; gelecek kariyerlerine inovasyon, girişimcilik, teknoloji alanında devam etmeleri için kız çocuklarının sosyal ve duygusal olarak desteklenmesi çok önemlidir.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) verilerine göre, 2000’den bu yana, 50 milyon Müslüman kadın iş hayatına katılmıştır ve bu kadınların çok büyük bir bölümünü 1981-2000 yılları arasında doğmuş olan kişilerdir. Toplam 800 milyon civarındaki Müslüman kadın nüfusu göz önüne alındığında; Müslüman kadınların ekonomik zenginliklerinin, ülkelerinin refahını ve istikrarını da belirleme konusunda ne kadar önemli olduğu açıkça görülmektedir.

Özetle; İslam dünyası kadınların eğitim ve üretim süreçlerinde hak ettiği yeri alma konusunda ciddi eksikliklerini behemehâl tamamlamak ve kendi toplumlarını çağın ötesine taşımak durumundadırlar. Aksi halde, sadece kadın ve üretim gibi sorunları yönetememe değil, aynı zamanda kendi kültür ve medeniyetlerini geleceğe taşıma konusunda da ciddi meydan okumalarla karşılaşacaklardır.

Dünya İslam Forumu kurumsal çerçevesinde gerçekleştirilecek Dünya Müslüman Kadınlar Zirvesi ve Fuarı | BİLGE 2022’de “Geleceğin Eğitiminde Kadın ve İnovasyon“ yanında, modern dönemde Müslüman kadının yüzleşmek zorunda kaldığı problemlerin tartışıldığı, çözüm önerilerinin geliştirildiği, dünyanın dört bir yanından gelen katılımcıların oluşturacağı etkileşim atmosferi içerisinde evrensel sorunlara evrensel çözüm arayışlarının gerçekleşeceği bir tartışma platformu ve etkinlik oluşturulması planlanmaktadır.

Etkinliğin temel amacı bu alanda bir tartışma ortamı oluşturmak, İslam dünyasının yumuşak güç/kamu diplomasisi inşası perspektifine ve küresel kadın yönetişimine entelektüel katkı sağlamaktır. Makro tartışmalara paralel öngörülen atölye çalışmalarında ise proje/politika önerilerinin tartışılması ve somut sonuçlara ulaşılması için sunum çağrısının proje/politika temelli yapılması benimsenmiştir.

Ana Tema
Geleceğin Eğitiminde Kadın ve İnovasyon

Alt Temalar
Eğitimde Toplumsal Cinsiyet
Kız Çocuklarırnın Eğitime Erişiminin Artırılması
Küreselleşme
Bilgi Yoğunluklu Ekonomi
Meslek Seçiminde Toplumsal Cinsiyetin Rolü
İş Yaşamının Değişen İhtiyaçları


Politika/Proje Atölyeleri

Kadın İçin Kadın Perspektifleri/Politika Önerileri/Projeler;
 • Eğitim ve Bilim
 • İş Hayatı ve Girişimcilik
 • Sosyal Hayat, Siyaset ve Din
 • Sağlık, Sosyal Güvenlik ve İstihdam
 • Teknoloji ve İnovasyon
 • Savunma ve Güvenlik
 • Sosyal Politikalar ve Sivil Toplum
 • Enerji Su ve Gıda
 • Ekonomi ve Finans
 • Kültür ve Turizm
 • Sanat ve Edebiyat
 • Uluslararası Kalkınma İşbirliği
 • Şehir ve Yerel Yönetişim
 • Düşünce ve Akademi
 • Uluslararası Diaspora

Tematik Etkinlikler

Uluslararası Kadın ve Barış İnşası Konferansı 2022
Dünya Müslüman Kadın STK’ları Konferansı 2022
Genç Müslüman Kadın Konferansı 2022
Dünya Müslüman Kadın Kültür Festivali 2022


Dünya İslam Forumu | DİF ( worldislamicforum.org )

İİT İslam İşbirliği Teşkilatı işbirliği ile TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından 28-30 Ocak 2010 tarihinde İstanbul’da İslâm Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu’nun ilki “Barış, Medeniyet ve İşbirliği“ ana teması ile düzenlenmiştir. Forum sonunda kabul edilen İstanbul Deklarasyonu ile İslam ülkeleri düşünce kuruluşlarının bilgi ve deneyimlerini bir çatı altında birleştirerek iletişim ve işbirliği imkânlarını etkinleştirmeleri için İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (ISTTP) kurulmuştur.

Forum her yıl farklı bir tema altında İstanbul, Bakü, Kahire, Bağdat ve İslamabad’da gerçekleştirilmiştir. 06-08 Mart 2015 tarihinde İslamabad’da TASAM ve Pakistan Senatosu Savunma Komitesi ev sahipliğinde düzenlenen 6. Forum sonunda kabul edilen İslamabad Deklarasyonu ile etkinlik adının yedinci toplantıdan itibaren daha kapsayıcı olabilmesi için Dünya İslam Forumu ( World Islamic Forum - WIF ) olarak değiştirilmesi kararlaştırılmıştır. 8. Dünya İslam Forumu 2018’de İstanbul’da düzenlenmiştir.


Dünya Müslüman Kadınlar Zirvesi ve Fuarı | GÜÇ ( wifwise.tasam.org )

Dünya Müslüman Kadınlar Zirvesi ve Fuarı (BİLGE) önerisi ilk kez Ağustos 2014’te Bali - Endonezya’da düzenlenen UNAOC Küresel Forumu’nda öne sürülmüş, İstanbul’da yapılan Dünya İslam Forumu Yetkin Kişiler Kurulu Toplantısı’nda teklif olarak sunulmuştur. Geçen yıl İslamabad’da Pakistan Devlet Başkanının katılımı ile organize edilen Dünya İslam Forumu’nda teklif kabul edilerek Zirve’nin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Ardından İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan Malezya’nın Zirve’ye ev sahipliği yapması konusunda çağrıda bulunan bir mektup alınmıştır. Ana teması “Müslüman Kadın; Pamuk gibi Yumuşak, Demir gibi Güçlü“ olarak saptanan ilk BİLGE; Dünya İslam Forumu (DİF), Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi, Malezya İslami Gelişim Departmanı (JAKIM), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Malezya Kadın, Aile ve Toplum Gelişimi Bakanlığı, Türkiye Merkezli Kadın STK’ları organizasyon komitesi ve Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) işbirliği ile 23-25 Eylül 2016 tarihleri arasında Kuala Lumpur’da yüksek katılım ve başarı ile gerçekleştirilmiştir. Kuala Lumpur Deklarasyonu temelinde; küresel ölçekte kurumsallaşma ile birlikte ikinci BİLGE Zirvesi 01-03 Mart 2018’de İstanbul’da yüksek katılım ve başarı ile gerçekleştirilmiştir.

===========================================================================
 
BİLGE 2022 oturumlarında konuşmacı olmak için gerekli belgenin ihsantoy@tasam.org adresine aşağıda tarif edildiği şekilde oluşturularak MS Word dosyası formatında iletilmesi gerekmektedir:

- Tebliğ başlığı

- 300 kelimelik özet, 5 anahtar kelime

- Kurumsal bağ ve özgeçmiş

- Telefon numarası (özgeçmişte yazılı değilse)

Önemli Tarihler

Özet son gönderim tarihi : 15 Eylül 2021
Kabul edilen bildirilerin ilan tarihi : 15 Ekim 2021
Gözden geçirilmiş tam metin gönderimi : 31 Aralık 2021
Etkinlik tarihi : 23-25 Mart 2022

Gerekli Bilgiler

- Özet/makale kabul süreci hakem kurulumuzun gizli değerlendirme yöntemi sonucunda gerçekleşmektedir.

- Özet ile uyumlu, bilimsel yeterliliği kabul edilen tüm tam metinler derleme kitapta yayımlanacaktır.

- Özet gönderimi ve kabul edilen bildirilerin sunumu için ücret talep edilmemektedir.

- Etkinlik girişi ve Etkinlik süresince sağlanan tüm imkanlar ulaşım ve konaklama hariç ücretsizdir.


Etkinlik Sayfası
Etkinlik detayları ve vizyon belgesine alttaki linkten ulaşılabilir:
https://tasam.org/tr-TR/Etkinlik/16226/dunya_musluman_kadinlar_zirvesi_ve_fuari_bilge_2022
 
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2763 ) Etkinlik ( 223 )
Alanlar
TASAM Afrika 77 647
TASAM Asya 98 1106
TASAM Avrupa 23 649
TASAM Latin Amerika ve Karayip... 16 67
TASAM Kuzey Amerika 9 294
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1406 ) Etkinlik ( 54 )
Alanlar
TASAM Balkanlar 24 297
TASAM Orta Doğu 23 623
TASAM Karadeniz Kafkas 3 297
TASAM Akdeniz 4 189
Kimlikler ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1304 ) Etkinlik ( 78 )
Alanlar
TASAM İslam Dünyası 58 786
TASAM Türk Dünyası 20 518
TASAM Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2053 ) Etkinlik ( 83 )
Alanlar
TASAM Türkiye 83 2053

Asya’dan sonra dünyanın en kalabalık insan nüfusunu barındıran Afrika, nice kadim kültüre ev sahipliği yapmış, insanlığın ve medeniyetin beşiği olmuş bir kıtadır. Dünyanın yedi harikasından biri olan Mısır piramitlerinin inşa sisteminin henüz çözülmemiş olması gibi tarihin çeşitli zaman aralıklarınd...;

Altın rezervleri, bir ülkenin ekonomik ve finansal direncinin kritik bir göstergesidir. Genellikle merkez bankaları tarafından döviz rezervlerinin önemli bir parçası olarak tutulan altın, özellikle ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenilir bir sığınak olarak görülür. Son yıllarda, artan jeopolitik...;

Altın; fiziksel özellikleri, kültürel önemi, ekonomik rolleri ve tarihsel faktörlerin bir kombinasyonu nedeniyle yüzyıllardır talep görmekte. Altının tarih boyunca çok değerli olmasının başlıca nedenlerinden biri fiziksel özelliği. Altın her şeyden önce oldukça dayanıklı bir maden. Kararmaz, aşınmaz...;

Bilindiği gibi İran dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ve tarihsel olarak küresel petrol piyasasında önemli bir oyuncu. İran, 155 milyar varil civarında olduğu tahmin edilen dünyanın dördüncü en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip. Bu rezervler dünyanın toplam kanıtlanmış petrol rez...;

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu senedi olan Lozan Antlaşmasının imzalanmasından sonra Montrö Boğazlar Sözleşmesine kadar olan süreçte Türk Deniz Kuvvetlerinin yeniden yapılanması bizzat Atatürk tarafından ön plana çıkarılmıştır. Öncelikle çekirdek bir donanma sonrasında kendi gemilerimizi yapmak ve b...;

Gürcistan, yumuşak kıvrımlı ulu dağların ve bu dağlar arasındaki vadilerde gürül gürül akan nehirlerin ülkesi. İnsanın diline Kafkasların İsviçre’si demek geliyor. Ama hiçbir zaman İsviçre kadar huzurlu olmadığını hatırlayınca vaz geçmekten başka çare kalmıyor. Onlarca dil veya lehçenin onlarca fark...;

Ulusal ve uluslararası alanda ülkelerin güveliği sadece siyasi ve askeri meseleler ile ilgili olmamıştır. Özellikle soğuk savaş sonrasında oluşan yeni dünya düzeninde küreselleşmenin yükselişiyle beraber, ekonomik konuların önemi daha artmıştır. ;

İsrail'in devletinin kurulduğu 1948 yılından günümüze uzanan Siyonist ideolojinin militarist bir devlete dönüşmesi, orta doğu coğrafyasında katliama varan insan hakları ihlallerinin sona ermeyeceğinin göstergesidir. İsrail devletinin 7 aydır süren bombardımanlarının Gazze'de yarattığı yıkım ve sonuc...;

10. İstanbul Güvenlik Konferansı (2024)

 • 21 Kas 2024 - 22 Kas 2024
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2024 Dönem 2

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programları ile katılımcılara stratejik yönetim ve liderlik alanlarındaki yeniliklerin aktarılması, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ışığında ulusal ve uluslararası güvenlik stratejileri konularında çok yönlü analiz, sentez ve değerlendirmeler yapabilmelerine, çözüm önerileri, farkındalık ve gelecek öngörüleri geliştirmelerine destek sağlanması amaçlanıyor.

 • 20 Nis 2024 - 11 May 2024
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Doğu Akdeniz Programı 2023-2025

 • 17 Tem 2023 - 19 Tem 2023
 • Sheraton Istanbul City Center -
 • İstanbul - Türkiye

5. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

2. İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

7. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik ve Uzay Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

9. İstanbul Güvenlik Konferansı (2023)

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.