Türkıye’nin Karadeniz-Kafkasya Vizyonu ve Perspektifler

Makale

Karadeniz’e kıyıdaş ülkelerin siyasal, ekonomik değişimi yüzyıllar boyu yüksek gerilimlerle sürse de; toplumsal değişim, kültürel etkileşim de bu coğrafyada yüzyıllardır...


Özet

Karadeniz’e kıyıdaş ülkelerin siyasal, ekonomik değişimi yüzyıllar boyu yüksek gerilimlerle sürse de; toplumsal değişim, kültürel etkileşim de bu coğrafyada yüzyıllardır aynı yoğunlukla süregelmekte ve beklentiler ötesinde kurumsal düzenlemeye doğrudan etki etmektedir. Bu çalışmanın amacı, değişen dünya sisteminde ‘değişim dinamiklerini’ de yeniden,yeni egemenliklerle dönüşen Karadeniz ve Kafkasya devletlerindeki içsel ve dışsal etkenlerin gelişimini bu ortak coğrafyada ‘risk toplumu’ anlayışını en düşük oranda gerçekleştirebilme sürecini açıklayabilmektir. Karadeniz’in ve Kafkasya’nın kendine özgün durumlarını 21.yüzyılda Türkiye açısından değerlendirecek olan bu çalışma, başta ekonomik ve siyasal barışın ve olası risklerin de güvenlik yaklaşımları çerçevesinde inceleyecektir. Bu makalede, tarihsel kronolojik esasa göre düzenlenmiş bölümleriyle Karadeniz ve Kafkasya’nın ekonomik, siyasal ve toplumsal durumu hem bölge hem de Türkiye için önemi tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler : Karadeniz, Kafkasya, Rusya, Türkiye, Ekonomi politik


Giriş

21.yüzyıl ve ötesi üzerine perspektifler ortaya koyma çabası olmasına rağmen, Karadeniz kendi yüzyıllar boyu yaşadığı siyasal, ekonomik ve toplumsal gelişmeleriyle her daim dünya tarihinde önemli konu olmaya devam edecektir. 18 Ağustos 1991 tarihinde, başkent Moskova’da Rusya Federasyonu’nun yöneticileri ve Komünist Parti Merkez Komite üyelerinin eşsiz tekno-siyasi eksiklikleri nedeniyle Sovyetler Birliği’nin sonunu getirdiler. Sovyetler artık tarihi olmuş ve dünya kapitalizmi yeni bir bakir alana sahip oluyor; Francis Fukuyama’nın ‘Tarihin Sonu’ gerçek oluyordu.

Soğuk Savaş’ın sona ermiş ve geniş bir Avrasya coğrafyası önlenemez hızlı değişim girdabına girmiştir. Değişim, neoliberallerin beklediği fırsattı. Öncelikle bu beklenmedik bitirme, Doğu Avrupa, Orta Asya, Kafkasya’da siyasi anlamda şok yarattı; sonra da tüm dünya ülkelerinin üzerinde daha fazla ya da daha az etki ve şaşkınlıkla yaşandı. Bu olaylar, küreselleşmenin engelsizliğinin, tüm yeni egemen ülkeler için dönüşüm sürecinin kaçınılmazlığı yaşanmaya başlandı. Ve neoliberal yaklaşımla siyasi, ekonomik ve sosyal yapısına göre tek tipte yerleşmeye başladı. Ve başta ABD ve Fransa merkezli düşünce kuruluşları tarafından jeopolitik teorilere yeniden dönüşüm oldu.

Karadeniz ve bölgesi, reelpolitik olarak bir kez daha ön plana çıktı. Türkiye’nin 1952 yılından beri bir NATO üyesi olmasına rağmen, NATO kurumsal düşüncesinde Karadeniz’e yeni liman veya askeri üs amacı yeniden oluşmaya başladı. Karadeniz henüz kapitalizm tarafından neoliberal ve neorelaist politkalar yarıdmıyla işlenmemiş ‘ham bir bölge’ olarak öne çıktı.. Yeni siyasi manevralar, yeni teorik görüşler ile ‘Risk Toplumu’ kavramı baskın hissediliyordu. Karadeniz bölgesinde jeopolitik düşüncelerini değişimi yaşanırken bir yanda; diğer yanda bölge-içi aktörler olarak Türkiye, Rusya, Ukrayna görünmektedir. Ancak kafkasya’dan Atlantik ötesini sesini duyurmak isteyen Gürcistan da aktif görülüyordu. Kafkasya’nın mağrur devleti Azerbaycan, Hazar havzasında en verimli üretim ve anında dünya piyasasına arz ettiği hidrokarbon ürünleri ve türevleri ile önemli bir ülke statüsünde iken, bunu gururlu ve olgun bir tutumla ortaya koyuyor; bölgesiyle ve dünya ile barışık bir diplomatik yolu izliyor; sadece huzursuz komşusu Ermenistan dışında, tüm dünya tarafından takdir, sempati ve beğeni topluyordu. Geleneksel jeopolitiğin ana fikirler bağlamında ‘güç ile denge’ olabileceği düşüncesinde Uluslararası İlişkiler, sadece realist düşüncenin bir mirası olabilir. Bu çalışmanın temel argümanı Karadeniz bölgesinde Türkiye’nin uluslar arası hukuka saygılı, bölgesel düzeyde tarih sel kültürel değerlerini koruyan ve önemseyen barışçıl bir ülke olduğudur. Bu değer-temelli anlayışla ve tüm Karadeniz kıyı devletler için yasal haklarını ve kültürel değerlerini güçlendirerek kendisi için işlevselliği artırılmış, ulusal çıkarlarında dengeli ve saygılı tutumuyla karşılıklı güveni geliştiren bir devlet değişikliğini yaratabilir.


1. Karadeniz’de Tarihsel Arkaplan

Karadeniz tarihsel yanı sıra birçok jeopolitik oluşumların bir kavşak olmuştur. Karadeniz Atlantik Okyanusu’nun bir parçası olan Güneydoğu Avrupa ve Küçük Asya’nın arasında bir iç denizdir. Bu Türk Boğazları (İstanbul ve Çanakkale) ve Marmara Denizi ile, Kerç Boğazı ve Azak Denizi’ni Akdeniz’e bağlar. 1990’larda başlayan, Karadeniz bölgesi Güney Doğu Kuzey’den bölgesel işbirliğini geliştirme, çeşitli çevrelerinden biri olarak daha geniş bir Avrupa bütünlüğü olarak hazırlanmıştır. 15. ve 17. yüzyıllarda, Karadeniz komşu hükümetler ve halklar arasında ticareti destekleyen şirketler, en önemli ulaşım hatlarının kesiştiği bir yer olarak Boğazlar-Karadeniz-Kerç bağlantısını kabul etmiştir. Karadeniz bölgesel güçler tarafından yüzyıllar boyu hükümranlık ve yüksek-denetlenir-bölge durumunda kaldı; İlk Osmanlı İmparatorluğu, daha sonra Rus İmparatorluğu altında kalan kontrollü adalar, kıyı şeridi ve ayrıca Hanlıklar, Beylikler egemenliklerini de yaşamıştır. 1917 sonrasında, Ekim Devrimi’nin, Rus İmparatorluğuna son vererek, Çarlığın tüm malvarlığı ve topraklarının yeni sahibi Sovyet Rus devleti olmuştur.

Karadeniz bölgesinde jeopolitik kontroller ve 18. yüzyılda başlayan yayılmacı politikasının güçlüğünü, Barbara Jelavich üç ciltlik kitaplarında ayrıntılı açıklamıştır.

Osmanlı İmparatorluğu’na karşı Rus yayılmacı politikası 1736 yılında yeni bir kampanya başlatılmış, ve tolumun yeterli tepkisini alan daek devam edilmiştir.

21 Temmuz 1774 tarihinde imzalanan Küçük Kaynarca Anlaşmasına kadar, Türkiye ile Çarlık Rusyası arasındaki savaş iki yıl daha devam etmiştir. Rusya topraklarında bir artışa neden olan bu anlaşma, Karadeniz ve Azov bağlantı noktası oldu; Kırım Hanlığını da bağımsız bir devlet olarak tanıdı. Moldavya ve Eflak Prensliği, Rus birlikleri tarafından işgal edilmişti, din özgürlüğü ve iyi hükümet muhafaza edilmesi koşuluyla Porte kontrolüne iade edildi.

Küçük Kaynarca Antlaşması dolayısıyla kayda değer bir yenilgi kalesi Osmanlı İmparatorluğu idi. Karadeniz üzerinde kontrol sağlamak için ilgi ve girişimciliğini kaybetti; Rus tarafı Beyliklere müdahale hakkını resmen tanınmasını sağladı. Ve Karadeniz bölgesinde, aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasi, ekonomik eylemleri hammadde çıkarımını olumsuz etkilemiştir. Ama imparatorluklar çağında, Birinci dünya savaşı sonrası değil, iki yeni egemen devlet arasında herhangi bir uyuşmazlık günümüze kadar Karadeniz havzasında veya kıyılarında yaşanmamıştır. Tabii ki, Montrö Sözleşmesi bu huzurlu iklimi son derece olumlu etkileyen unsurdur.


2. Türk Boğazları

“Türk Boğazları“ terimi, bu boğazlarla ilgili uluslararası düzenlemelerde, Çanakkale Boğazı’nı, Marmara Denizi’ni ve İstanbul Boğazı’nı kapsayan bir terim olarak kullanılır 40. Karadeniz ile Ege Denizi’ni birbirine bağlayan İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı geçiş açısından her zaman bir bütün sayılmıştır Karadenizin Karadeniz bölgesinde bulunan devletler çerçevesinde kalabilmesi, güvenlik ve istikrar bağlamında temel unsuru niteliğindeki Montrö Sözleşmesidir. Bu durumda, 1936 yılından bu yana Montrö Sözleşmesi’nin başarılı bir şekilde uygulanması dikkatle Sözleşmede öngörülen bir denge kanıtıdır. İlk etapta Montrö Sözleşmesine ilişkin düşünceler, uzun vade olarak düşünülse dahi, bunun seksen yıl boyunca değil, yirmi yıl boyunca yürürlükte kalması bekleniyordu (Doğru S., 2013, s.128-167).

Öncelikle “Türk Boğazları“ terimi, bu boğazlarla ilgili uluslararası düzenlemelerde, Çanakkale Boğazı’nı, Marmara Denizi’ni ve İstanbul Boğazı’nı kapsayan bir terim olarak kullanılır. Karadeniz ile Ege Denizi’ni birbirine bağlayan İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı geçiş açısından her zaman bir bütün sayılmıştır

Tarihen sabittir ki, Boğazları kontrol altında tutan her devlet sonunda Karadeniz üzerinde hâkimiyet kurmaya çalışmıştır. Gerçekten de Boğazlar’ın iki tarafındaki ana topraklara hükmeden devletler, Bizans ve Osmanlı örneklerinde görüldüğü gibi, bunu başarmıştır (Doğru S., 2013, s.128). İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı’ndan oluşan Türk Boğazları, toplam 164 mil 38 uzunluğunda olup, coğrafi konumu, fiziki yapısı ve sui generis özellikleriyle, deniz ulaştırması için kullanılan Takımada devletlerinin sahip olduğu takımada sularında oluşan boğazlardan geçiş hakkıdır. Türk Boğazları

1936 Montrö Boğazlar Sözleşmesi uyarınca böyle bir ad hoc geçiş rejimine bağlı bulunmaktadır. Bu kapsamda, Türk Boğazları özellikle iki bakımdan uluslararası öneme sahiptir:

a) Stratejik ve askeri,
b) Ekonomik ve ticari.

Boğazlar’ın stratejik ve askeri bakımdan önemi, bir yandan, Asya ile Avrupa arasındaki bağlantıyı ve öte yandan Karadeniz ile Akdeniz ve oradan da okyanuslar arasındaki bağlantıyı sağlamasından kaynaklanmaktadır. Başka bir deyişle, bir yandan, Asya ile Avrupa arasındaki karadan bağlantı sağlanması yoluna gidildiğinde, diğer yandan Karadeniz’e kıyısı olan devletlerin Akdeniz’e ve öteki açık denizlere çıkışında ya da Karadenize girmelerinde Boğazlar’ın askeri amaçlı doğal bir engel olarak kullanılma olanağı vardır. Dolayısıyla, boğazları elinde tutan bir askeri kuvvet kara ve deniz harekâtları bakımından coğrafyanın sağladığı üstünlüğü kendi lehine kullanma imkanına sahip olacaktır (Doğru S., 2013, s.128).

Boğazlar’ın ekonomik ve ticari önemi ise, sözünü ettiğimiz gerek Asya Avrupa karayolu bağlantısının ve gerekse Karadeniz-Akdeniz deniz yolu bağlantısının ticari amaçlarla kullanılmasından ileri gelmektedir. Nitekim, meşhur ipek yolu için olduğu gibi, Türk Boğazları günümüzde hem karayolu taşımacılığı hem de İstanbul Boğazında “Marmaray“ın hizmete girmesiyle demiryolu taşımacılığı ve dünyada ticarete konu olan malların %90’nın taşındığı deniz yolunun önemli bir hattını oluşturmaktadır. Antik çağlardan bu yana tarihin her döneminde böyle bir öneme sahip olan Boğazları elinde tutan devletler bu durumun hem çeşitli yararlarını görmüşler hem de bazı zararlarına katlanmak zorunda kalmışlardır. Bu kapsamda, geçmişte, başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere Boğazları elinde bulunduran devletler zaman zaman bu bölgeyi ele geçirmek isteyen devletlere karşı güvenliklerini ve ülke bütünlüklerini sağlamakta birtakım zorluklarla karşılaşmışlardır (Doğru S., 2013, s.166).

Marmaray, İstanbul’un Avrupa ve Asya yakalarındaki demiryolu hatlarını İstanbul Boğazı altından geçen bir tüp tünelle birleştiren 76 km’lik bir demiryolu iyileştirme ve geliştirme projesidir. Böylelikle, Asya ile Avrupa kıtası demiryoluyla da birbirine bağlanmıştır. Sami Doğru, askeri alanda dostluklarının arandığı ve dolayısıyla belirli bir siyasi itibar ve etkinliğe sahip oldukları da gözlenmektedir. Boğazlar’a tarihsel süreçte atfedilen önem, Sovyetler Birliği’nin dağılması ile Karadeniz’de yeni devletlerin ortaya çıkması; Bulgaristan’ın ve Romanya’nın Avrupa Birliği’ne üye olması; Tuna nehri aracılığıyla Kuzey Denizi’ne kadar nehir yoluyla ulaşılabilmesi; gelişen ekonomiler nedeniyle ithalat ve ihracatın bölgede artması ve bunun deniz trafiğine yansımaları ve hepsinden en önemlisi belki de “Yeni Basra Körfezi“ diye de adlandırılan “Hazar Denizi ve Orta Asya Petrolleri“nin dünya pazarlarına ulaştırılmasının en ekonomik yolunun Türk Boğazları olması nedeniyle, günümüzde de giderek artmaktadır. Nitekim, Türk Boğazları’ndan geçen gemi sayısı her geçen gün artmaktadır. 1938 yılında İstanbul Boğazı’ndan geçen gemi sayısı 48 yaklaşık 4.500 iken 201 yılında geçiş yapan gemi sayısı yaklaşık 47.442’e ulaşmıştır. Bu sayının 9.007’sini tehlikeli yük taşıyan gemiler oluşturmuştur (Doğru S., 2013, s.123-169).


3. Sonuç

Karadeniz bölgesi stratejik öneme sahip, sadece büyümeye bağlı olmayan, aynı zamanda 21. yüzyılın ikinci onbeş yılında ilgi odağı olarak kalmaya devam edecektir. Rusya bu süreçte, Karadeniz’de siyasal etkisini farklı araçlar kullanarak yeni stratejiler oluşturmayı da geliştirdi. Karadeniz bölgesinde Rus dış politikası, 2000 yılından itibaren neo-realist ilkelerine dayanan ve uzman I.Kolbinskaya raporunun üzerine belirtildiği gibi açıkça jeoekonomik açıdan ve jeo-stratejik olarak motive etti. Rus dış politikasının Karadeniz ve Kafkasya için çok açık politikalarını söylemek pek de mümkün olmamakla beraber; bölgesinde kendisinden başka bir ‘Ayı’ istemeyen ve SSCB dönemindeki bölgesel etkiyi doğrudan yerine getirme isteği oldukça açıktır. Bu noktada, Rus dış politikaları dahilinde yer alan BDT, BRICs, BMGK, ASEAN, SCO içinde CSTO (Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü), AGİT, EurAsEC, Troyka gibi bölgesel ve uluslararası örgütler içinde de aktif ve karar verici olma/ana aktör olma özelliğini korumaktadır. Ve şimdi, Rusya ‘kazan-kaybet’ oyunu tekrar çalışıyor; ama sadece galibiyet amaçlayarak. Oyun teorisinin bütün olasılıkları dahilinde, Rusya, Karadeniz bölgesinde ana aktör olarak güçlü bir rol oynar. Bölge-dışı siyasi güçler dışında ‘Başat güç’, Rusya ve Türkiye’dir. Rusya ulusal çıkarları konusunda tavizsizdir. Avrupa-Atlantik güçleri çok fonksiyonlu ortaklıklar oluşturabilir, ancak bunu Karadeniz’de uygulamak Rusya’ya karşı olacağından mümkün görülmemektedir. Çoklu vektör dengeli ve ayırt edici özelliği vardır. Öyle görünüyor ki dış etkenlerin Karadeniz’i etkilemek amacı, dış aktörler ve koşullar Rusya’nın Karadeniz politikası davranış ve (böylece Hazar enerji politikasına, Batı ile Kafkas devletleri, ilişkilerde durum, bölgesel sorunlar ve dahil) stratejik yönelimi kesin ve vazgeçilmezdir.

Karadeniz’de Türkiye ve Rusya güçlü iki aktör devlettir. Ve her ikisinin de bölgedeki etkinliğinin devam etmesi için bölge-dışı gelişmiş devletleri Karadeniz’e almaması bir tercih olabilir. Rusya eski SSCB coğrafyasında yine güçlü ve yine ulusal çıkar - ulusal stratejileri doğrultusunda Karadeniz ve Kafkasya’da etkinliğini tavizsiz sürdürmektedir. Türkiye‘nin de Karadeniz ve Kafkasya ile verimli işbirliği için net, somut hedefleri amaçlayan stratejilerle donanmış bir Karadeniz-Kafkasya politikasına gereksinimi vardır. Türkiye, dış politik araçlarını diplomasi yoluyla başarıyla uygulayan bir ülkedir. Hem Karadeniz hem de Kafkasya’da Türkiye’nin ulusal çıkarları doğrultusunda orta ve uzun vadeli olmak üzere yeni bir stratejik plan hazırlama gereksinimdedir. Barış ve güven inşasının başta Türkiye ile Rusya olmak üzere yapılanması şarttır. Kasım.2015 de Türkiye-Suriye sınır ihlalinde bulunan Rus Hava Kuvvetlerine bağlı SU-24 jetinin düşürülmesi krizi, her iki ülkenin ilgi ve karşılıklı anlayışı çerçevesinde çözümlenmek durumundadır; geçen her zaman her iki ülkenin kendi bölgesel gelişimi, işbirliği ve etkinliğinin düzeysel olarak azalmasına ve dolaylı olarak her iki ülkenin çok yönlü kayıplarına neden olacaktır. Barış, olumlu tüm gelişmelerin gerçekleşmesi için zorunlu olan tek ve vazgeçilmez unsurdur.
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2765 ) Etkinlik ( 223 )
Alanlar
TASAM Afrika 77 647
TASAM Asya 98 1107
TASAM Avrupa 23 649
TASAM Latin Amerika ve Karayip... 16 67
TASAM Kuzey Amerika 9 295
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1406 ) Etkinlik ( 54 )
Alanlar
TASAM Balkanlar 24 297
TASAM Orta Doğu 23 623
TASAM Karadeniz Kafkas 3 297
TASAM Akdeniz 4 189
Kimlikler ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1304 ) Etkinlik ( 78 )
Alanlar
TASAM İslam Dünyası 58 786
TASAM Türk Dünyası 20 518
TASAM Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2054 ) Etkinlik ( 83 )
Alanlar
TASAM Türkiye 83 2054

Bölgemizdeki savaş ve çalkantıların ortasında İran'ın siyasi sistemi, bazı ülkelerde "İran uzmanları" tarafından ortaya atılan iddiaları boşa çıkaracak şekilde seçimleri rekabetçi, barışçıl ve düzenli bir şekilde gerçekleştirerek kayda değer bir istikrar sergilemiştir.;

İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda küresel bazda insanlığı ve ülkeleri bekleyen tehditlerin başında iklim değişikliği gelmektedir. İklim değişikliğinin karasal alandaki etkilerinin yanında deniz kıyısındaki coğrafyalarda ve denizlerde de büyük olumsuzluklar yaratacağı değerlendiriliyor.;

İnsanların vatandaşı oldukları, ikamet ettikleri veya yerleşik bulundukları topluluklardan ayrılarak farklı coğrafyalarda devam eden savaşlara gönüllü olarak katılmaları, devrimler çağından başlayarak modern devletler sisteminin oluşum sürecini takip eden bir olgudur. Bu süreci tanımlamak amacıyla a...;

Ruanda ve Uganda, Afrika Büyük Göller Bölgesi'nde konumlanmış, tarihsel bağlamda derin etkiler bırakmış iki komşu ülke olarak "3. Dünya" ülkeleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Bölgedeki siyasi ve etnik çatışmalar, uzun vadeli kalkınmayı olumsuz etkileyerek ekonomik istikrarsızlığa sebep olmuş...;

Asya’dan sonra dünyanın en kalabalık insan nüfusunu barındıran Afrika, nice kadim kültüre ev sahipliği yapmış, insanlığın ve medeniyetin beşiği olmuş bir kıtadır. Dünyanın yedi harikasından biri olan Mısır piramitlerinin inşa sisteminin henüz çözülmemiş olması gibi tarihin çeşitli zaman aralıklarınd...;

Bu metin, meritokrasinin Türkiye'nin genel güvenliğine ve istikrarına olan etkilerini detaylı olarak inceler. Meritokrasinin potansiyel zorlukları ve fırsatları, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu güvenlik kaygıları bağlamında tartışılmaktadır.;

Doğu Akdeniz’de keşfedilen enerjinin bölge ülkeleri yanında Avrupa devletlerinin geleceğinde şekillendirici jeoekonomik, jeostratejik ve jeopolitik güç olacağının öne çıktığı 21’inci asırda, Rusya-Ukrayna savaşından sonra daha da önem kazanmış ve enerji güvenliği konusunda rekabet alanlarının enerji...;

Altın rezervleri, bir ülkenin ekonomik ve finansal direncinin kritik bir göstergesidir. Genellikle merkez bankaları tarafından döviz rezervlerinin önemli bir parçası olarak tutulan altın, özellikle ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenilir bir sığınak olarak görülür. Son yıllarda, artan jeopolitik...;

10. İstanbul Güvenlik Konferansı (2024)

 • 21 Kas 2024 - 22 Kas 2024
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2024 Dönem 2

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programları ile katılımcılara stratejik yönetim ve liderlik alanlarındaki yeniliklerin aktarılması, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ışığında ulusal ve uluslararası güvenlik stratejileri konularında çok yönlü analiz, sentez ve değerlendirmeler yapabilmelerine, çözüm önerileri, farkındalık ve gelecek öngörüleri geliştirmelerine destek sağlanması amaçlanıyor.

 • 20 Nis 2024 - 11 May 2024
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2024 Dönem 1

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programları ile katılımcılara stratejik yönetim ve liderlik alanlarındaki yeniliklerin aktarılması, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ışığında ulusal ve uluslararası güvenlik stratejileri konularında çok yönlü analiz, sentez ve değerlendirmeler yapabilmelerine, çözüm önerileri, farkındalık ve gelecek öngörüleri geliştirmelerine destek sağlanması amaçlanıyor.

 • 20 Oca 2024 - 10 Şub 2024
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2023 Dönem 1

21. yüzyıl güvenlik sorunlarının dönüşümünü takip edebildiğimiz bir dönem olarak dikkat çekmektedir.

 • 11 Kas 2023 - 02 Ara 2023
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Türkiye - AB İlişkilerinin 60. Yılı ve Geleceği Konferansı

 • 24 Eki 2023 - 24 Eki 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

Doğu Akdeniz Programı 2023-2025

 • 17 Tem 2023 - 19 Tem 2023
 • Sheraton Istanbul City Center -
 • İstanbul - Türkiye

5. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

2. İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...