FGV - TASAM Hazırlık Toplantısı

Haber

5 Haziran 2013 Çarşamba günü FGV ( Fundaçao Getulio Vargas ) adlı partenerimiz Brezilya Stratejik Düşünce Kuruluşunun temsilcileri, Dekan Celso Castro, direktör asistanı Tania V. O’Conor ve Elena Lazorou TASAM’I ziyaret etmişlerdir....

5 Haziran 2013 Çarşamba günü Brezilya’da bulunan anlaşmalı Üniversitemiz, FGV (Fundaçao Getulio Vargas)’den Dekan Celso Castro, Direktör Asistanı Tania V. O’Conor ve Elena LazorouTASAM’ıziyaret etmişlerdir. Kendileriyle ağırlıklı olarak 2. Türkiye - Brezilya Yuvarlak Masa Toplantısı’nın hazırlıkları konusunda görüşme yapılmıştır.

Buna ek olarak, 3. Türkiye - Latin Amerika ve Karayipler Forumu için de görüş alışverişinde bulunulmuştur.

A) Türkiye - Brezilya 2. Yuvarlak masa toplantısı hazırlık görüşmeleri tarihi konusunda, 2014’ün ilk çeyreği tarihi üzerinde durulmuştur. Yer olarak Başkent olması nedeniyle Ankara’yı önermişlerdir. Cevaben mümkün olabileceği belirtilmiş ancak, Türkiye’nin o tarihlerde çok soğuk bir kış yaşanması beklenmesi gerektiğinden ayrıca, Brezilya kadar büyük olmayan Türkiye’de lojistik kolay olduğu için başkentle İstanbul arasındaki iletişimin çok kısa sürede sağlanabileceğine işaret edilmiştir. Yani adı geçenlerin ülkenin yöneticileri ve üst düzey siyasi kademelerle bağlantının daha kolay sağlanabileceği düşüncesiyle Ankara’yı önerdikleri anlaşılmakla birlikte bunu hiç vakit kaybetmeden İstanbul’da da sağlayabileceğimiz vurgulanmıştır. Diğer bir deyişle bakan, milletvekili, vali, belediye başkanı gibi kişilerin kolaylıkla İstanbul’a getirilebileceği belirtilmiştir.

TASAM tarafından toplantıya Başkan Yardımcısı (E) Büyükelçi Murat Bilhan, TSV 2023 Projesi Akil Kişiler Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Sema Kalaycıoğlu ve Prof. Dr. Nilüfer Narlı, Latin Amerika ve Karayipler Koordinatörü Pınar Elbasan ve Uzman Yardımcısı Hazar Vural katılmışlardır. Uzmanlık alanlarına uygun bir toplantı içeriği sunulmuş, bunlardan birkaçı üzerinde ayrıntılı görüşmeler yapılabileceği ifade edilmiştir. Bu konuları şöyle sıralamak mümkündür:

a) Güncel siyasi konuların gözden geçirilmesi,

b) Ekonomik konuların gözden geçirilmesi ve iş adamları arasında icabında özel görüşmelerin sağlanması

c) Türkiye’deki kentsel dönüşüm projeleri ve Brezilyadaki “Favela“ örneği gecekonduların dönüşümü, şehircilik ve iç göç konularının ele alınabileceği,

d) Din,etnisite ve kültürlerarası diyalog seçenekleri

e) Üniversiteler ile işbirliği olanakları

f) Sağlık kurumları konusunda bilgilendirme ve işbirliği olanakları gibi konuların ele alınabileceği söylenmiş ve muhataplarca bu görüş paylaşılmıştır.

Muhataplar bir öneri olarak; toplantı öncesinde yayımlamak amacıyla katılımcıların kendi ihtisas alanlarında bir kitap halinde yayımlamak üzere ayrıntılı makale katkısında bulunmak istemişlerdir. Bu makalelerin tarafımızca yayınlanmasının mümkün olup olmadığı sorulmuştur. Kendilerine bunun TASAM tarafından yayımlanabileceği belirtilmiştir.

B) 3. Türkiye - Latin Amerika ve Karayipler Forumu;

Bu konudaki tartışmalar foruma ev sahipliği yapacağımız için TASAM tarafından kararlaştırılacak olmasına rağmen kendilerinin de önerileri alınmıştır.Cevaben FGV, Uluslararası ilişkiler bölümünden gerekli destek, kaynak ve referansları sağlayabileceklerini söylemişlerdir.

Muhataplardan böyle bir forumda hangi başlığın alınması konusunda tavsiyeleri sorulmuştur. Tartışmalar sonrasında çok genel nitelikli ve kıtadaki büyük çeşitlilik çerçevesinde dar ve spesifik konulardan kaçınılması uygun olabilir görüşü alınmıştır.

Toplantı Raporu: Hazar VURAL Uzman YardımcısıBu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2634 ) Etkinlik ( 212 )
Alanlar
Afrika 73 621
Asya 95 1029
Avrupa 22 633
Latin Amerika ve Karayipler 14 66
Kuzey Amerika 8 285
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1346 ) Etkinlik ( 51 )
Alanlar
Balkanlar 24 282
Orta Doğu 21 595
Karadeniz Kafkas 3 294
Akdeniz 3 175
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1288 ) Etkinlik ( 74 )
Alanlar
İslam Dünyası 56 778
Türk Dünyası 18 510
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1994 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
Türkiye 77 1994

Türkiye’de yaşayan ve özellikle de 1950’li yıllarda ana vatana göç eden eski Yugoslavya muhacirlerinin uzunca yıllardır kulaktan kulağa yaydığı bir mesele Makedonya vatandaşlığı hakkına sahip olmak. ;

Arjantin ise 45 milyonluk nüfusu, 2 milyon 791 bin kilometrekarelik yüzölçümü ve 518 milyar doları aşan GSYİH’sı ile Latin Amerika’da önemli bir siyasi ve ekonomik bir aktör olup üyesi olduğu bölgesel ve küresel uluslararası örgütler içindeki aktivitesi ile dikkatleri üzerine çekmektedir. Arjantin, ...;

Üstüne inceleme yapılan devletin, “modern devlet” yani “burjuva devleti” olduğunu hatırlatmak gerekir. Ancak burada, Pierre Clastres’nin1 ilkel (ilksel) toplulukların, siyasal yapılanmalarıyla “devlete karşı” topluluklar oldukları ve ilksel halkların tarihinin devlete karşı mücadeleler tarihi olduğu...;

Güvenlik üzerinden yeni ittifakların gelişmesi ise başat ülkelerin aldıkları risklerden ve inisiyatiflerden okunabilmektedir. Mülkiyet ve güç kavramlarının niteliği ile iş modeli tarihsel olarak değişmektedir. “Başarıda Başarısızlık” sendromu yaşayan AB’nin geleceğini; Brexit sonrası Batı’da yeniden...;

Klasik diplomasiye ekonomik, sosyal, kültürel ve insani alanlarda açılım imkanı sunan kalkınma işbirliğindeki aktörlerin etkili koordinasyonu için proje, program ve proaktif inovasyon desteği sağlamak üzere kurulan TASAM Kalkınma ve İşbirliği Enstitüsü’nün resmî internet sitesi yenilendi.;

Emekli Albay Dr. Cengiz Topel Mermer’in “Yeni Soğuk Savaşın Sıcak Cephesi Himalayalar’da Çin-Hint Çatışması” isimli yeni kitabı TASAM Yayınları tarafından kitap ve e-kitap olarak yayımlandı.;

Ukrayna ise 45 milyona yaklaşan nüfusu, Avrupa Birliği ile Rusya Federasyonu arasındaki önemli coğrafi konumu ve kayda değer ekonomik potansiyeli ile dünyanın dikkatini üzerine çekmektedir. Birleşmiş Milletler (UN), BM, Avrupa Konseyi, AGİT, BDT, DTÖ, GUAM, KEİ, AvET, KEİ gibi pek çok bölgesel ve ul...;

Meriç ile Karasu arasında bulunan ve Meriç, Rodop ve İskeçe illerinden oluşan bölgede, 1923 yılında imzalanan Lozan Barış Antlaşması ile bugün yaklaşık 150 bin Müslüman Türk yaşamaktadır. ;

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

1982 Anayasası'nın defalarca değişikliğe uğramasına rağmen iskeletinin değiştirilememesi nedeniyle Türkiye'nin yeni bir anayasaya gereksinimi olduğu konusunda kamuoyunda genel bir konsensüs bulunmaktadır.

Bu rapor, Türk savunma sanayiinin gelişme sürecinin sürdürülebilirliginin ve ihracat potansiyelinin arttırılmasında, şekillendirilecek geleceğe uygun; insan sermayesi, yapı, süreç ve stratejilerin tasarlanmasına ışık tutmak, bu kapsamda alınabilecek tedbirleri saptamak maksadıyla hazırlanmıştır.

Soğuk savaşın ardından, “yeni dünya düzeni“ olarak adlandırılan dönem, hegomonik bir güç olarak beliren ABD’nin “büyük vaadi“ ile başladı: “Demokrasiyi dünyada yaygınlaştırmak“. Bu “büyük“ vaad, yoksulluk, adaletsizlik ve şiddet dolu bir dünyayı kurmak biçiminde gerçekleşti ve iki “siyasi/askeri“ ar...