Finans, Bankacılık ve Kalkınma 2023 Çalışma Kongresi (Sonuç Deklarasyonu)

Haber

1 - “Finans, Bankacılık ve Kalkınma 2023 Çalışma Kongresi” 19-20 Nisan 2012 tarihleri arasında İstanbul’da yapıcı ve verimli bir ortam içinde cereyan etmiştir....

Sonuç Deklarasyonu

Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 | Stratejik Lokomotif Sektörler

FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ÇALIŞMA KONGRESİ

( 19 - 20 Nisan 2012, Ortaköy Princess Hotel İstanbul )

1 - Finans, Bankacılık ve Kalkınma 2023 Çalışma Kongresi“ 19-20 Nisan 2012 tarihleri arasında İstanbul’da yapıcı ve verimli bir ortam içinde cereyan etmiştir.

TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından Şekerbank’ın ana sponsorluğunda düzenlenen Kongre’de; sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde, finans, bankacılık ve kalkınma politikaları konusunda ulusal düzeyde gerekli tüm çerçeveler hususunda proaktif etkileşim ve öneriler geliştirmek üzerine odaklanılmıştır. Toplantı’ya; banka ve sigorta yöneticileri, akademisyenler, özel sektör yöneticileri, kalkınma ajansı temsilcileri ve medya temsilcileri başta olmak üzere ilgili çevrelerden her düzeyde katılım sağlanmıştır. 2023 hedefleri açısından, Türkiye’nin bölgesel güç ve küresel aktör adayı olarak ciddi bir ekonomik güç haline gelmesi ve sürdürülebilir kalkınma sağlaması için büyük önem arz eden finans ve bankacılık sektörü ile kalkınma arasında ilişki kurarak bütüncül bir perspektif çizilmeye çalışılmıştır.

2 - Kongre kapsamındaki oturum ve müzakere süreçlerinde; “Türkiye Ekonomisinde Kalkınma Süreci ve Finans Sektörü İlişkisi“, “AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık Sektörü“, “Yabancı Banka ve Finans Kuruluşlarının Türk Finans Sistemine Etkileri“, “Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar“, “Küresel Finansal Kriz Sonuçları ve Türk Finans Sektörüne Etkileri“, “Türk Finans Sektöründe Fırsat ve Risk Öngörüleri 2023’e Doğru Türk Finans Piyasalarına Genel Bakış“ konuları ele alınmıştır.

3 - 2008 yılında yaşanan küresel finansal kriz, başta gelişmiş ekonomileri olmak üzere gelişmekte olan ülkeleri de derinden etkilemiştir. ABD’de baş gösteren ve Mortgage sistemindeki çöküşe dayanan mali kriz; türev ürünlerin çeşitliliği ve bu ürünlerin uluslararası finans piyasalarındaki kredibilitesi nedeniyle tüm dünya ekonomilerine yayılmış, kötü etkilerinin hemen her ülkeye sirayet etmesine neden olmuştur. Kriz’in yayılmasıyla uluslararası finans kuruluşlarında ciddi kayıplar ve beraberinde büyük iflaslar yaşanmış. Sonuçta tüm dünyanın içine düştüğü likidite krizi nedeniyle büyük bir ekonomik buhran yaşanmaya başlamıştır. Bu süreçte Türkiye, benzer tecrübeleri 2000-2001 krizi ile yaşamış olup gerekli önlemleri daha önceden aldığı için diğer ülkelere nispeten daha güçlü bir duruş sergileyebilmiştir.

4 - 2000 ve 2001 krizlerinin ardından gelen regülasyon süreci ve bankaların yeniden yapılandırılması üzerine başta sermaye yeterlilik rasyosu olmak üzere bankalarca kullandırılan kredi kalitesinin artırılması, takibe düşen alacak oranlarının azaltılması gibi konularda önemli adımlar atılmıştır. Bununla beraber uluslararası türev ürünlerin Türk finans piyasasında fazla işlerlik kazanmaması da krizin olumsuz etkilerinin daha az yaşanmasına neden olmuştur.

5 - 2012 yılı ile beraber; 2008 küresel finans krizinin dünya ekonomilerinde açtığı yaraların sarılmaya başlandığı ve iyimser bir sürecin başladığı ileri sürülmektedir.

6 - Bankacılık açısından önemli kriterler olarak addedilen “krediler/millî gelir“, “mevduat/millî gelir“ gibi göstergeler, ülkemizde daha düşük seviyelerde seyretmeleri itibariyle söz konusu gelişme potansiyelini ortaya koymaktadır.

7 - Bunun yanı sıra ülkemizde pek kullanılmayan ancak uluslararası piyasalarda işlerlik kazanmış birçok finansal ürün, gelecek dönemde Türk finans sektörü için de önemli bir potansiyeli ve itici gücü ifade etmektedir. Böylece artan finansal derinleşme ile beraber gelinecek noktada önemli olan husus, bu ürünlerle ilgili süreçlerin iyi regüle edilerek yönetilmesidir.

8 - Türkiye açısından bakıldığında, yakın gelecekte finans sektörünün önünde büyük bir gelişme potansiyeli mevcuttur. Bu nedenle, bankacılık sisteminin yeniden tanımlanarak sürece göre geliştirilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir. Sistem içindeki diğer aktörlerin de ayrıca geliştirilmesi gerekmektedir.

9 - Sektörde yenilik olarak altın bankacılığına geçilmesiyle birlikte “yastık-altı“ birikimin ekonomiye kazandırılması gerekmektedir. Bu çerçevede altın transfer sistemi projesi ivedilikle uygulamaya geçirilmelidir ( elektronik altın transferi, döviz eft gibi ).

10 - Katma değer yaratacak bir eğitim planı oluşturulmalıdır. Yükseköğrenim kredileri önerisi uygulanmalı ve uzun vadeli finansal yatırım kazanılmalıdır. 4-5 yıllık eğitim, 5-10 yıl vade ile desteklenerek söz konusu sistem geliştirilmelidir.

11 - Cari açık yapısal açıktır ve büyük ölçüde enerji açığından kaynaklanmaktadır. Ekonomiyi iyileştirmek adına cari açığın yönetilmesi ve daraltılması gerekmektedir.

12 - Doğrudan yabancı yatırımların azalması içeride risk oluşturacağından, bu noktada alınan önlemlerin çeşitlendirme ve Türk sermayeli şirketlerin stratejik rekabetinin korunması temelinde yoğunlaştırılması gerekmektedir.

13 - İstanbul’un 2023 yılında finans merkezi olabilmesi için yeni yatırımcılara kolaylıklar sağlanmasının yanında yasal ve yapısal düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve şehrin yaşanabilir hale getirilmesi gibi önlemler alınmalıdır.

14 - 2023 yılı yol haritası doğrultusunda; başarılı regülasyon, düzenleme ve denetleme faaliyetlerinin titizlikle sürdürülmesi gerekmektedir.

15 - Kayıt dışı ekonominin önüne geçilmesi, tasarruf teşviklerinin artırılması ve yabancı yatırımların teşviki büyük önem taşımaktadır.

16 - Makroekonomik politikaların etkinlik sınırları içinde uygulanması ve özellikle risk yönetim süreçlerinin kurumsal bir altyapı altında finans, bankacılık ve kalkınma sektörü açısından işlerlik kazanması Türkiye’nin 2023 vizyonu başarısının temel kriterlerindendir.

17 - Kolay ikame edilir ticari malların ihracatı ile değil, derinliği olan, teknolojisi olan ve Türkiye lehine mülkiyet transferi de içeren bir ekonomik açılım noktasında bankalar direkt yatırım yaparak yahut müşterilerinin bu anlamda genişlemesini bilgi ve finansla destekleyerek yüksek katma değer üretimini yönetmeli ve teşvik etmelidir.

19 - 20 Nisan 2012, İstanbul

Detaylı Bilgi için Tıklayınız

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2764 ) Etkinlik ( 223 )
Alanlar
TASAM Afrika 77 647
TASAM Asya 98 1106
TASAM Avrupa 23 649
TASAM Latin Amerika ve Karayip... 16 67
TASAM Kuzey Amerika 9 295
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1406 ) Etkinlik ( 54 )
Alanlar
TASAM Balkanlar 24 297
TASAM Orta Doğu 23 623
TASAM Karadeniz Kafkas 3 297
TASAM Akdeniz 4 189
Kimlikler ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1304 ) Etkinlik ( 78 )
Alanlar
TASAM İslam Dünyası 58 786
TASAM Türk Dünyası 20 518
TASAM Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2054 ) Etkinlik ( 83 )
Alanlar
TASAM Türkiye 83 2054

Asya’dan sonra dünyanın en kalabalık insan nüfusunu barındıran Afrika, nice kadim kültüre ev sahipliği yapmış, insanlığın ve medeniyetin beşiği olmuş bir kıtadır. Dünyanın yedi harikasından biri olan Mısır piramitlerinin inşa sisteminin henüz çözülmemiş olması gibi tarihin çeşitli zaman aralıklarınd...;

Bu metin, meritokrasinin Türkiye'nin genel güvenliğine ve istikrarına olan etkilerini detaylı olarak inceler. Meritokrasinin potansiyel zorlukları ve fırsatları, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu güvenlik kaygıları bağlamında tartışılmaktadır.;

Doğu Akdeniz’de keşfedilen enerjinin bölge ülkeleri yanında Avrupa devletlerinin geleceğinde şekillendirici jeoekonomik, jeostratejik ve jeopolitik güç olacağının öne çıktığı 21’inci asırda, Rusya-Ukrayna savaşından sonra daha da önem kazanmış ve enerji güvenliği konusunda rekabet alanlarının enerji...;

Altın rezervleri, bir ülkenin ekonomik ve finansal direncinin kritik bir göstergesidir. Genellikle merkez bankaları tarafından döviz rezervlerinin önemli bir parçası olarak tutulan altın, özellikle ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenilir bir sığınak olarak görülür. Son yıllarda, artan jeopolitik...;

Altın; fiziksel özellikleri, kültürel önemi, ekonomik rolleri ve tarihsel faktörlerin bir kombinasyonu nedeniyle yüzyıllardır talep görmekte. Altının tarih boyunca çok değerli olmasının başlıca nedenlerinden biri fiziksel özelliği. Altın her şeyden önce oldukça dayanıklı bir maden. Kararmaz, aşınmaz...;

Bugünkü konu Türkçe. Hakikaten bizim için en önemli meseledir Türkçe. Çünkü Türk milleti dediğin topluluk bir dil etrafında oluşmuştur. Bunu Batı’da Jean-Paul Roux diye Türklerin tarihini yazan Fransız tarihçi kitabının başlarına koymuştur: “Türkler dil etrafında oluşmuş bir millettir.“ Bugün birbir...;

Stratejik konumu ve doğal kaynakları nedeniyle önemli bir rekabet alanı olan Afrika, 21. yüzyılda çok sayıda aktörün, kapsamlı politikalar geliştirdiği ve zirveler organize ettiği kıta olarak dikkat çekmektedir.;

Uluslararası düzenin Ukrayna ve Filistin'de cereyan eden çatışmalarla küresel bir karmaşa dönemine girmesiyle mevcut sorunlara çözüm üretme yeteneği de zayıflıyor. Bu durum, küresel ticaret ve tedarik zincirlerinde artan bir dengesizliğe yol açıyor. Kızıldeniz’de yaşanan tıkanma ve Rusya-Ukrayna sav...;

10. İstanbul Güvenlik Konferansı (2024)

 • 21 Kas 2024 - 22 Kas 2024
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2024 Dönem 2

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programları ile katılımcılara stratejik yönetim ve liderlik alanlarındaki yeniliklerin aktarılması, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ışığında ulusal ve uluslararası güvenlik stratejileri konularında çok yönlü analiz, sentez ve değerlendirmeler yapabilmelerine, çözüm önerileri, farkındalık ve gelecek öngörüleri geliştirmelerine destek sağlanması amaçlanıyor.

 • 20 Nis 2024 - 11 May 2024
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2024 Dönem 1

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programları ile katılımcılara stratejik yönetim ve liderlik alanlarındaki yeniliklerin aktarılması, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ışığında ulusal ve uluslararası güvenlik stratejileri konularında çok yönlü analiz, sentez ve değerlendirmeler yapabilmelerine, çözüm önerileri, farkındalık ve gelecek öngörüleri geliştirmelerine destek sağlanması amaçlanıyor.

 • 20 Oca 2024 - 10 Şub 2024
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2023 Dönem 1

21. yüzyıl güvenlik sorunlarının dönüşümünü takip edebildiğimiz bir dönem olarak dikkat çekmektedir.

 • 11 Kas 2023 - 02 Ara 2023
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Türkiye - AB İlişkilerinin 60. Yılı ve Geleceği Konferansı

 • 24 Eki 2023 - 24 Eki 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

Doğu Akdeniz Programı 2023-2025

 • 17 Tem 2023 - 19 Tem 2023
 • Sheraton Istanbul City Center -
 • İstanbul - Türkiye

5. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

2. İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.