Türkiye’nin "Eğitim ve İleri Teknoloji’de 2023" Vizyonu

Haber

Nasıl bir uygarlık gelişim çizgimiz olmalıdır? Bu konu tarihidir. Tarih bilgisi ve vizyon gerektirir. Teknik bir bakış açısıyla görebildiklerimiz bu çalışmada sunulmaktadır....

1. GİRİŞ

Nasıl bir uygarlık gelişim çizgimiz olmalıdır? Bu konu tarihidir. Tarih bilgisi ve vizyon gerektirir. Teknik bir bakış açısıyla görebildiklerimiz bu çalışmada sunulmaktadır. Cumhuriyet ile beraber başlatılan kalkınma hamlesi, o günün sınırlı şartlarında önemli bir çıkıştır. O günün ivmesi ile bu günlere gelinmiştir. Aradan 90 yıl geçmiştir… Yeniden ileri düzey bilim ve uygarlık hedeflerinin ortaya konması tabiidir.

2. VİZYON

Devlet birinci derecede halkının ve kendisinin güvenini sağlamak durumundadır. Barış, sosyal dayanışma, demokrasi, adalet, insan hakları temelinde çalışmaların sürdürülmesi devletin görevidir. Çalışmalara sivil toplum örgütlerinin katkı sağlaması, ola ki devletin göremediklerini görmeleri ve çalışmaları takviye etmeleri fayda sağlar. Teknik eğitim, insanımızın ve gençlerimizin eğitimi çağdaş olmalıdır. Çağdaşlık nedir? Çağdaşlık bilimin gereğini yapmaktır. Başka bir tarifinin bu kadar etkili olmayacağı düşünülebilir. Beyin göçü, arz talep sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Memleketin değerli beyinlerinin memleketimizde ilime, bilime, sosyal ve ekonomik hayata kaliteli katkısını beklemek tabii bir şeydir. Yüzde on işsizliğin olduğu bir gerçekle yaşıyoruz. Bu beyinleri üretime dahil edemiyoruz. Üretime katkıları planlanmalıdır. Bu şartlarda nasıl olacak? Küreselleşmenin getirdiği dış ülkelere gitme arzusu ve bu ülkelerin çekim cazibesi yabana atılamaz. Bunun getirebileceği sorunlar bir yerde sabırla karşılanmalı, ancak gidişatı doğru istikamete çekebilmek için akıllı çözümler geliştirilmelidir. Bunlar içinde ulusal fikirlerin canlı tutulması ve geliştirilmesi milli eğitim vizyonu gereğidir. Eğitim ve üretim yatırımları önemlidir. Maksada uygun teşebbüslerin yapılması, ekonomilerin kurulması, eğitim kurumlarının bilinçli olarak teşvik edilmesi ve yaşatılması devletin ve yatırımcıların görmesi icap eden konulardır. Bu konular düşünüldükçe, konuşuldukça dinamik bir gelişim sağlanır. Türkiye’de azami yabancı öğrencinin okutulması makro bir projedir. Böyle olmasında fayda vardır. Ülkenin ekonomik, kültürel ve teknik yapısı buna müsaittir. Uzun vadeli stratejik bir proje olarak düşünülmelidir. 2023 hedeflerinin temel projesi olarak bir milyon yabancı öğrenci düşünülebilir. Bölgenin eğitim üssü olabilmek için vasıflı öğretim üyesine, teknik eğitim yatırımlarına, ileri teknoloji laboratuvarlarına ve hizmet verilecek kurumlara ve endüstriye ihtiyaç vardır. Bölgelere özelliklerine uygun olarak İleri Teknoloji ve Ekonomi Enstitüleri ve Araştırma Merkezleri kurulması planlanmalıdır. Devletin ve Üniversitelerin Teknoparkları dışında, Teknik Özel Araştırma Merkezlerinin kuruluşu teşvik edilmelidir. Her şeyin devlet eliyle yürütülmesinin sakıncaları bu konuda araştırılmalıdır. Ülkenin kalkınması için kurumsal ve bireysel katkılar teşvik edilmelidir. Aklı eren, gücü yeten herkesin, kalkınmaya katkı sağlaması önemlidir. Piyasaya çıkmamış sermaye uzun vadeli, kamu ve banka destekleri ile su yüzüne çıkarılabilir. Uzun vadeli yatırımlar için adil bir teşvik sistemi planlanmalı ve vatandaşa güven verilmelidir. Yastık altı tabiri ile güvence arasında düzgün bir ilişki kurulmalıdır.

Sürdürülebilir bir gelişmenin gereği olarak; stratejik planlama, üretici ekonomi, istikrarlı siyaset gerekir. Eğitim için stratejik planların yapılması önem arzetmektedir. Kalkınma planları ve sektörler incelenmeli, lider sektörlerin tanımlanmasında bilimin katkısı, biraz da onayı sağlanmalıdır… Sürdürülebilir, ekonomik ve kaliteli ürünler ve küresel markalar yaratılmalıdır. Ekonomik trend, gerçekçi ve sıçrayabilir olmalı, dünyanın gidişatı dikkatle izlenmeli, çevre, ekonomi, güvenlik, sosyal barış konularında, ulusal ve küresel farkındalıklar sağlanmalıdır. Çin, Amerika, Rusya Federasyonu, Hindistan, Avrupa Birliği ve Uzak Doğu ilişkilerine uygun dinamik stratejiler geliştirilmelidir.

Uluslararası ilişkiler açısından gerçek odur ki; Avrupa sorunlarını kendisi çözebilir. Kendisinin kültürel, siyasi ve ekonomik değeri vardır. AB.’ye katılmak için verilen emeğin mizanı gerekir. Kıbrıs meselesi çözülmelidir. Nasıl çözülmelidir? 2023 için bir yol haritası gerekir. Bölgesel huzur önemlidir. Çevrenin huzuru gereklidir. Bölgedeki ekonomik, politik kültürel kaosun giderilmesi, yangının söndürülmesi gerekir. Türkiye’nin istikrarı bölgeye huzur, istikrar ve zenginlik sağlar. Türkiye’nin 10 yıl içinde yabancı iş gücünü istihdam etmesi için kurum, sermaye, makina parkı oluşturmalıdır. Gerekli altyapı oluşturulduğu takdirde dengeli bir yabancı işgücü istihdamı mümkün olacaktır.

Market tezgahlarında, residanslarda, temizlikte ve güvenlikte çalışan orta öğretim mezunu hizmetli kadroların yerine, istihdam için başka bir çıkış yolu aranmalıdır. Bundan böyle, teknik eğitimli, vasıflı eleman yetiştirilmesi için, teknik eğitimin teşvik edilmesi önemlidir. Bugünün 20-30 yaşındaki işsiz gençleri 30-40 yaşına geldiklerinde istihdam sorunu çözülememişse, şizofrenik bir kitle ile karşılaşılır. 2023 yılını bekleyen en önemli sorun budur.

Sanayi gelişiminin ana hattı çizilmeli, sanayi gelişiminin stratejik planı hazırlanmalıdır. Sanayi ileri teknoloji gerektiriyor. Yüksek kaliteyi sürdürülebilir makul fiyata üretmek, rekabet edebilmek şarttır. Dünya markasına sahip olmak için, markanın tasarımı, yatırımı, pazarlaması inisiyatifine sahip olunmalıdır. Kendine ve çevresine yeten, rekabet eden bir Türkiye refah demektir.

3. GELİŞİM PROJESİ*

“Türkiye Gelişim“ projesinde Türkiye’nin kalkınması, barışı, uygarlığı, sosyal refahı, birlik ve beraberliği düşünülmektedir. Bu amaçlarla hazırlanmış; ülkenin sosyal, teknik, idari ve siyasi konularda değişimine ve gelişimine yönelik bir projedir. “Türkiye Gelişim“ Türkiye’nin kalkınması ve Türk halkının uygar medeniyetler seviyesinde yaşamı için önerilmiştir. Projenin ilkeleri:

 • Atatürk inkılâplarına ve Cumhuriyetin temel kavramlarına, hukukun üstünlüğü ilkesine ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na sadakatin sağlanması.
 • İlim, barış, özgüven, birlik ana fikrine sahip çıkılması.
 • Cumhuriyetçi, demokratik, tam bağımsız, güvenli Türkiye’nin sağlanması.
 • Hukuk, demokrasi, kavramlarının çağdaş normlarda uygulanması.
 • TÜRKİYE’nin dirliğinin ve birliğinin sağlanması.
 • Eğitimin milli ve çağdaş normlarda projelendirilmesi.
 • Türkiye için yeni söylemlerin ortaya konulması.
 • TÜRKİYE’nin gerçek gündeminin tespit edilmesi.
 • Gençlere yeni iş, eğitim ve yaşam imkânı yaratılması.
 • Türkiye için yeni yüzlerin, yeni fikirlerin keşfedilmesi.
 • Dürüst ve özgür siyasetin ödüllendirilmesi.
 • Akılcı, hürriyetçi, değişimci olunması.
 • İnsan sevgisinin Türkiye’de yaşam tarzı yapılması.
 • Kalkınmanın, bilim ve araştırma ile planlanması.
 • Türkiye’nin beyinleriyle yeni gelişim projeleri hazırlanması.
 • Türkiye için zaman ve yeni katma değerler yaratılması.
 • Türkiye’de ekmeğin büyütülmesi ve adaletle bölüşülmesi.
 • Dinamik ve üretken bir Türkiye yaratılması.
 • Türkiye’de tasarrufun ve bilim projelerinin ödüllendirilmesi.
 • Türkiye’de beşeri ve uhrevi konularda makulün bulunması.
 • Yoksulluk ve yolsuzluğun sonlandırılması.
 • İmkânların insan için yaratılması, insana değer verilmesi.
 • Bürokrasinin azaltılması, devlet çarkının hızlandırılması.
 • Bayanların toplum ve siyaset projelerinde liderliğe teşvik edilmesi.
 • Lider kadrolarının eğitilmesi.

4. GELECEĞİN ÖZLEMLERİ

Stratejik olarak gelecek 100 yılını planlamış, bölgede güvenilen, demokratik, evrensel hak ve değerlere saygı duyulan, bireysel ve toplumsal enerjisi olan, barış, ekonomi ve güven konularında cazibe merkezi olmuş, yeni nesilleri çağcıl yetişmiş, refah, inanç ve sevgi ile birliğini sağlamış, yaşamda doğruların ödüllendirildiği, çağın gereği projelerinin üretildiği, ahlâka ve ihtisasa önem verilmiş, yarınından emin insanların güven içinde çalıştığı, vatandaşı ve kurumları güvenilir, enerji, ekonomi, açlık, güven sorunu olmayan bir ülke olunması özlenir.

5. SONUÇLAR

Türkiye Gelişim Projesi’nde; Vatandaşların güvenliğinin, özgürlüğünün sağlanması, akıllı, sabırlı, ahlâklı olunması, komşular hakkında iyi düşünülmesi, Ülkenin birlik, refah ve güvenliğinin sağlanması, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve insanlığa akılla, yürekle, sadakatle hizmet edilmesi esastır. Türkiye bölgede ve dünyada önemlidir. Kavgasız bir yaşam esastır.

Ülkedeki siyasetin gerçekleştirilebilir ve faydalı projelerle uğraşmaları faydalıdır. Enerjinin boşa harcanması zaman ve para kaybıdır. Yönetimde, planlamalarda, eğitimde, güvenlikte, bir hata varsa hatadan dönmek fazilettir. 2023 işte şuracıktadır. Yarın geliverir…

*ALNIAK M. Oktay, “Değerlerimiz ve Türkiye“ Yeni yüzyıl Yayınları, 2009, İstanbul (06.04.2008)

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2693 ) Etkinlik ( 220 )
Alanlar
Afrika 75 633
Asya 98 1072
Avrupa 22 636
Latin Amerika ve Karayipler 16 67
Kuzey Amerika 9 285
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1369 ) Etkinlik ( 52 )
Alanlar
Balkanlar 24 291
Orta Doğu 22 600
Karadeniz Kafkas 3 296
Akdeniz 3 182
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1291 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 780
Türk Dünyası 19 511
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2041 ) Etkinlik ( 81 )
Alanlar
Türkiye 81 2041

Afrika 2063 Ağı İstişare Toplantıları’nın ilki, “Stratejik Araştırma, Ağ ve Kapasite Geliştirme” ana teması ile 6 Ekim 2022 tarihinde saat 14.00’te Çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek;

İnsan davranışlarını yöneten en önemli içgüdü hayatta kalmak ise insanın en büyük ihtiyacı güven duymak, yaşamını güvenli koşullarda sürdürmektir. Mekân neresi olursa olsun koşullar; hak ve adaletin, tutarlılığın ve düzenin sağlanması durumunda güvenli hâle gelir. Çağ hangisi olursa olsun güvenli bi...;

İstanbul'da Uluslararası İlişkiler, Kamu yönetimi vb. bölümlerin 3./4. sınıf lisans öğrencisi olup İngilizce B2 ve üstü yeterliliğe sahip, Office programlarını iyi derecede kullanan adaylar STAJ başlığı ile CV ve ön yazı göndererek hemen başvurabilirler. info@tasam.org ;

Burkina Faso’nun başkenti Vagadugu’da 30 Eylül sabahı saat 04.30’da, başta Baba Sy Askerî Kampı’ndan olmak üzere bir çok yerden silah sesleri duyuldu. Ardından ise devletin televizyon kanalı olan RTB’nin yayını kesilerek yüzbaşı İbrahim Traore liderliğindeki darbeci askerler burada bir bildiri okudu...;

2010 yılında yayınlanan Rus Askerî Doktrinine göre, (bir diğer adıyla Gerasimov Doktrini) kendisine veya müttefiklerine karşı nükleer silah kullanılması hâlinde Rusya Federasyonu da aynı şekilde karşılık verebiliyor. Ayrıca yine bu doktrine göre, konvansiyonel silahlarla Rusya’ya karşı yapılan saldı...;

İçinde yaşadığımız yüzyılın en önemli özelliği politikadan ekonomiye, toplumsal ilişkilerden kültüre kadar hızlı bir değişim ve dönüşüme sahne olmasıdır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sadece ürün ve hizmetleri değil süreç ve iş yapış şekillerini de değiştirmektedir. Bu değişim ve d...;

Seferberlik “harîm-i ismetine” tecavüz eden düşmanı püskürtmek ve vatan topraklarından kovmak için yapılan kutsal bir çağrıdır. Vatan savunması için ilan edildiğinde genç, ihtiyar, kadın, erkek şimdi Ukrayna’da olduğu gibi cepheye koşar, şehit düşen kanıyla gömülür. ;

İletişim alanı temelli kamu diplomasisi, uluslararası ilişkiler disiplini içerisinde her ne kadar yeni bir kavram olarak belirse de, dış politikanın anlamlandırılmasına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Öncelikle kamu diplomasisi kavramının tarifi, bu doğrultudaki faaliyetlerin değerlendirilmesini ...;

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, aynı büyüklükteki güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. İnternetin ilk yıllarında bilgi güvenliğinin üç önemli bileşeni olan “erişilebilirlik, gizlilik, bütünlük” kavramlarından “erişilebilirlik” öne çıkmış; önce internetin gelişmesi ve işletilmesi düşünülmüş, “gizlilik ve bütünlük” geri planda kalmıştır.

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • DTB Hilton İstanbul Topkapı Otel -
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Körfez Savunma Ve Güvenlik Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

5. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik Ve Uzay Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

4. Denizcilik Ve Deniz Güvenliği Forumu 2022

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...