Sunuş

Makale

Türkiye, tarihten gelen dostane ilişkilerini yeni açılımlarla daha da geliş­tirmek maksadıyla, 2005 yılını "Afrika'ya Açılım Yılı" ilan etmiş ve bu kap­samda başta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere çok sayıda heyet Afrika ülkelerine üst düzey ziyaretler gerçekleştirmiştir....

Türkiye, tarihten gelen dostane ilişkilerini yeni açılımlarla daha da geliş­tirmek maksadıyla, 2005 yılını "Afrika'ya Açılım Yılı" ilan etmiş ve bu kap­samda başta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere çok sayıda heyet Afrika ülkelerine üst düzey ziyaretler gerçekleştirmiştir.

Türkiye'nin gerçekleştirdiği bu girişim doğrultusunda, Türkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM ) 2005 yılı başından itibaren Doç.Dr. Ahmet KAVAS yönetiminde Afrika Çalışma Grubunu oluşturdu ve Afrika ile ilgili araştırma ve faaliyetlerine başladı. Bu kapsamda; yıl içinde hakemli "Stratejik Öngörü"dergisinde Afrika ile ilgili dört makale yayınladı, iki rapor hazırladı, "Osmanlı Afrika İlişkileri" ve "Yeni Yüzyılda Afrika" adlı iki kitap çıkardı ve iki konferans düzenledi.

TASAM 2005 yılında yaptığı bu çalışmaları, 23-24 Kasım 2005 tarihle­rinde, İstanbul'da gerçekleştirdiği "1. Uluslararası Türk-Afrika Kongresi" ile en üst seviyeye taşıdı. TASAM, 1. Uluslararası Türk-Afrika Kongresi ile eş za­manlı olarak ilerde üst düzeylerde görev alacak bürokrat, öğretim üyesi, med­ya temsilcileri ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin iştirak ettiği Orta Asya ve Balkanlara yönelik etkileşim projesini gerçekleştirdi. Her iki faaliyetin İs­lam Konferansı Örgütü'nün İstanbuldaki kültürel organizasyonları ile etkileşi­mini sağladı. Üç faaliyetin koordinesi ile sağlanan sinerji, katılımcılara Türki­ye'nin Afrika ülkeleri, İslam Ülkeleri, Orta Asya, Balkanlar ve Kafkaslar'a yö­nelik açılımlarını ve jeopolitik gücünü açıkça gösterdi.

Kongreye Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araş­tırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Fly Air destek sağladı.

TASAM'ın organize ettiği bu kongrenin hedefi; Türkiye ile Afrika arasın­da sınırlı da olsa var olan iktisadi, siyasi, askeri, sosyal ve kültürel ilişkileri da­ha da geliştirmek; mevcut problemler için çözüm önerileri üreterek ortadan kaldırılmalarına katkı sağlamak; ilişkilerin düzenlenmesinde yetkili resmi ku­rumlara, özel sektör temsilcilerine ve bireysel girişimcilere karar alma safha­sında doğru ve gerçekçi görüşlerle yardımcı olacak bilimsel ve özgün veriler ortaya koymaktı. Bu hedeflere de büyük ölçüde ulaşıldı.

8 Yükselen Afrika ve Türkiye / Rising Africa and Tuıkey

Kongreye teşrif eden Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dı­şişleri Bakanı Doç. Dr. Abdullah GÜL, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Sa­yın Prof. Dr. Alpha Oumar KONARE, İslam Konferansı Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin İHSANOĞLU ve TİKA Başkanı Hakan FİDAN Afrika ile il­gili ülkemizde ilk defa düzenlenen bu uluslararası kongrenin başarı ile tamam­lanmasına eşsiz katkı sağladılar. Ayrıca başlangıç aşamasından itibaren Anka­ra'da bulunan sekiz Afrika büyükelçisi adına duayenleri konumundaki Tunus Büyükelçisi Muhammed LESSİR, Cezayir, Fas, Güney Afrika, Libya, Mısır, Nijerya ve Sudan büyükelçileri böylesine bir kongrenin yapılması için gerek­li olan desteği verdiler.

Ülkemiz adına büyük bir girişimin başlangıcı olan 1. Uluslararası Türk- Afrika Kongresi bin yıllık tarihi geçmişe sahip olduğumuz Afrika kıtasıyla ye­niden buluşmamızı sağladı. TASAM bu ilk buluşmayı daha da ilerlere taşımak için kongrede kuruluşunu ilan ettiği "Afrika Araştırmaları Enstitüsü"nün ku­ruluş çalışmalarını tamamladı, önümüzdeki yıllarda yeni kongrelerin yapılma­sını planladı ve yaptığı bu çalışmalarla ülkemizdeki Afrika araştırmalarının önünü açtı.

1. Uluslararası Türk-Afrika Kongresi'nde yapılan açılış konuşmaları, ka­tılımcıların sundukları tebliğler bu kitapta toplanarak Afrika ile ilgilenen araş­tırmacıların, resmi ve özel sektör temsilcilerinin hizmetine sunuldu.

Ülkemizde böylesine önemli bir kongrenin yapılmasına katkı sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Doç. Dr. Ab­dullah GÜL'e, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Sayın Prof. Dr. Alpha Ou­mar KONARE'ye, İslam Konferansı Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin İHSANOĞLU'na, TİKA Başkanı Hakan FİDAN'a, TÜBİTAK Başkanı Nüket YETİŞ'e ve Fly Air Genel Müdürü Mehmet Hasan ÇEBİ'ye, kongreye emeği geçen tüm TASAM ve Asya Grup personeline teşekkür ederim.

Kongre sonuçlarının Türkiye ve Afrika Ülkeleri arasındaki ilişkilerin hem nicelik hem de nitelik olarak üst seviyelere çıkarılmasına katkıda buluna­cağını ümit ediyor, milletimize ve devletimize faydalı olmasını diliyorum.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2646 ) Etkinlik ( 217 )
Alanlar
Afrika 73 621
Asya 97 1037
Avrupa 22 634
Latin Amerika ve Karayipler 16 68
Kuzey Amerika 9 286
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1348 ) Etkinlik ( 51 )
Alanlar
Balkanlar 24 283
Orta Doğu 21 596
Karadeniz Kafkas 3 294
Akdeniz 3 175
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1288 ) Etkinlik ( 74 )
Alanlar
İslam Dünyası 56 778
Türk Dünyası 18 510
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2000 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
Türkiye 77 2000

Gerçekleşen her göç hareketi nedenleri ve sonuçlarıyla sadece göç eden toplumu değil, göç edilen toplumu da etkilemektedir. Suriye İç Savaşı sonucunda Türkiye’ye sığınan ve “Geçici Koruma Altına” alınan Suriyelilerin sayısı resmi rakamlara göre bugün 3,5 milyondur. ;

Askeri teknolojiye ağırlık veren Rusya, derin uzay aktiviteleri tam gaz devam ederken Amerika ve Çin’in gerisinde kaldı. Eski uzay gücü Sovyetler Birliği’nin mirasına Rusya sahip çıkamadı. ;

Savunma ve güvenlik alanında değişen parametrelerinin sağlıklı yönetilmesi için ilgili çalışmaların muasır ve üstü boyutlara taşınmasına, kamu bilinci oluşturulmasına ve Türkiye ile diğer ülkeler arasında güvenlik temalı ağlar kurulmasına stratejik katkı sunan Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü int...;

Dr. Serkan Cantürk’ün “Konvansiyonel Kalkınmadan Dijital Kalkınmaya Türkiye” isimli kitabı TASAM Yayınları tarafından kitap ve e-kitap olarak yayımlandı.;

Dünyada hava kuvvetleri, isimlerine ya uzay kelimesini ekliyor ya da uzaya özel ayrı bir kuvvet kuruyor. Türkiye için bu ayrımı konuşmak için henüz zaman var. Gezegenler arası seyahatin konuşulduğu bu günlerin uzay gündeminde, Türkiye oldukça yeni bir aktör sayılır. ;

Daha önce, bu platformda kaleme aldığımız bazı çalışmalarda sıklıkla ifade etmiştik ki; bugün Balkanlar olarak adlandırılan Avrupa topraklarının “Batı Medeniyeti”nin dışında tutulmasının en kolay yolu, onu asla tam manası ile tanımlamamak olarak belirlenmişti. ;

Meksika ise yaklaşık 2 milyon kilometrekarelik yüzölçümü ile Orta Amerika’daki stratejik konumu, 124 milyon civarındaki nüfusu, insan kaynağı, 1,223 trilyon GSYİH ile büyüyen ve gelişen ekonomisi, BM, Amerika Devletleri Örgütü (ADÖ), Rio Grubu, OECD, ANDEAN, Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA),...;

Suudi Arabistan ise Asya’yı Afrika’ya ve Akdeniz’i Hint Okyanusu’na bağlayan bölgedeki stratejik konumu, Arap ve İslam dünyasındaki öncü rolü, 34 milyon’a yaklaşan dinamik nüfusu, doğal kaynakları, kanıtlanmış dünya petrol rezervlerinin yaklaşık % 20’si ile enerjide öncü ülke oluşu, turizm ve insan ...;

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

1982 Anayasası'nın defalarca değişikliğe uğramasına rağmen iskeletinin değiştirilememesi nedeniyle Türkiye'nin yeni bir anayasaya gereksinimi olduğu konusunda kamuoyunda genel bir konsensüs bulunmaktadır.

Bu rapor, Türk savunma sanayiinin gelişme sürecinin sürdürülebilirliginin ve ihracat potansiyelinin arttırılmasında, şekillendirilecek geleceğe uygun; insan sermayesi, yapı, süreç ve stratejilerin tasarlanmasına ışık tutmak, bu kapsamda alınabilecek tedbirleri saptamak maksadıyla hazırlanmıştır.