Şehir Diplomasisi Çalıştayı | SONUÇ RAPORU

Haber

TASAM (Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi) tarafından yüksek katılım ve yüksek başarı ile gerçekleştirilen “Global Sivil Diplomasi İnşası Zirvesi SİVİL GLOBAL 2016” kapsamındaki ...

SİVİL GLOBAL PROGRAMI | SEKTÖREL DİPLOMASİ KANALLARI
ŞEHİR DİPLOMASİSİ ÇALIŞTAYI
SONUÇ RAPORU

TASAM (Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi) tarafından yüksek katılım ve yüksek başarı ile gerçekleştirilen “Global Sivil Diplomasi İnşası Zirvesi SİVİL GLOBAL 2016“ kapsamındaki “Sektörel Diplomasi Kanalları“ altında 22 Nisan 2016 tarihinde İstanbul’da yapılan “Şehir Diplomasisi Çalıştayı“; Zirve’nin “Potansiyelin Keşfi: Kapasite Yönetimi ve Derinleşme“ olarak belirlenen ana temasına hizmet edecek şekilde, uluslararası alanda işbirliği imkânlarının proaktif yaklaşımlarla geliştirilmesine çok yönlü faydalar ve önemli katkılar sunmak üzere oldukça verimli geçmiştir. İlgili uzmanlar, yetkililer, akademisyenler ve STK yöneticilerinin katılımı ile icra edilen Çalıştay’da öne çıkan tespit ve değerlendirmeler özetle aşağıda derlenmiştir:

1- Şehir diplomasisi, oldukça yeni bir kavram olarak karşımıza çıkmakta, Türkiye'nin bölgesel ve küresel ölçekteki ilişkilerine katkı sunabilecek bir alan olduğu düşünülmektedir. Genelde “şehir“ dendiğinde akla yerel yönetimler veya belediyeler gelmektedir. “Şehir diplomasisi“ denince de herkesin aklına yerel yönetimler gelmektedir. Bu nedenle yerel yönetimler dışında şehirde başka aktörlerin de olduğu dile getirilmelidir.

2- Şehirlerde yerel yönetimler, devletin halk ile en yakın ve en fazla etkileşim içinde olduğu kurumlardır. Pek çok temel hizmet yerel yönetimler vasıtasıyla sağlanmakta ve dünyada yerel yönetimlerin rolü her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle yerel yönetimlerin toplumun problemlerine ve mahallî meselelere karşı daha duyarlı olmaları beklenmektedir. Günümüzde küreselleşme ile birlikte, her alanda yaşanan değişim ve gelişim, kamu yönetimine de yansımakta; yönetim anlayışları değişmekte; bu değişim ve gelişmeler uluslararası ilişkileri de etkilemektedir.

3- Yerel yönetimler siyasi açıdan ve demokrasinin gelişimi açısından önem taşımaktadır. Ayrıca katılımın ve temsilin artması ile yerel yönetimler aracılığıyla halkın kararların alınmasında rol oynaması, sorunların çözümüne daha büyük katkı sağlayacaktır.

4- Şehir diplomasisi yaklaşımında temel hak ve özgürlükleri garanti edilmiş bireylerden oluşan müreffeh bir toplum hayatı ancak demokrasi ile mümkün olabilmektedir. Bu anlayış; yönetimde en geniş anlamda temsil ve katılımı, etkin bir sivil toplumu, hukukun üstünlüğünü, yerinden yönetimi, şeffaflığı, hesap verebilirliği, vatandaş memnuniyetini esas alan, etkin ve verimli yöntemlerle hizmet sunumunu öngörmektedir. Toplum ve devlet bakımından ise, önemli yapısal sorunların temelinde demokrasi eksikliği yatmaktadır.

5- Yerel yönetimlerin, vatandaşın yerel nitelikteki ihtiyaçlarına zamanında, etkin ve verimli kaynak kullanımıyla cevap verebilecek düzeye getirilmesi gerekir. Yerel yatırımlarla birlikte hizmetlerin de yöre halkının karar süreçlerine katılımı sağlanarak, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun şekilde ve vatandaşın kolayca ulaşabileceği ortamlarda gerçekleştirilmesi gerekir. Bu kapsamda mahallî idarelerdeki personel standartlarının tespit edilmesi, bu kadroların eğitilmesi, mahallî idarelerin hizmet ve vizyonlarının geliştirilmesi için araştırmalar yapılması, bu idarelere ait verilerin toplanması ve yayımlanması gerekir.

6- Yerel yönetimlerin alanını düzenleyen temel kanunlar yenilenirken özellikle; sivil katılıma imkân verilmeli, şeffaf idari uygulamalar zorunlu hâle getirilmeli, idarenin hesap verebilir şekilde tanzimi sağlanmalı, yerel idarelerin demokratik yapısı güçlendirilmeli ve vatandaş odaklı bir yönetim yapılanması ortaya konmalıdır.

7- Artık ülkemizde de, dünyada da şehir nüfusu kırsal nüfusa oranla yüksektir ve yükselmeye devam etmektedir. Şehirler ve şehir yaşantısı birçok açıdan öneme sahiptir. Şehirlerin planlanması, yaşayanların hayatını kaliteli kılmak adına ve şehirleri yaşanabilir hâle getirmek adına büyük önem taşımaktadır. Ayrıca kalkınmayı göz önünde bulundurarak öngörüler doğrultusunda planlamalar gerçekleştirilmelidir.

8- Türkiye’de “şehir planlaması“ dediğimizde, planlama yetkisi olan 12 farklı kurumun olduğu görülmekte, Belediyeler bile planlamada geri planda kalmaktadır. İstanbul’da Tanzimat ile başlayan planlama süreci her zaman merkezin emriyle gerçekleşmiş ve bu projelerin de birçoğu ısmarlama planlar olmuştur.

9- Küreselleşmeyle birlikte gelişen şehirler arasında da rekabet doğmuştur. Şehrin markalaşması hem ekonomi hem yaşam kalitesi için önemli bir olgudur.

10- Stratejik planlamaya önem verilmelidir. Şehir planlamaları yapılırken bunun alt ve üst planlamalardaki yeri belirlenmelidir. Örneğin İstanbul’un planlaması yapılırken Marmara Bölgesi’nin planlaması da hesaba katılmalı ve böylece stratejik planlamaya gidilmelidir.

11- Türkiye’nin bölgesel ve küresel ölçekteki ilişkilerini ve faaliyetlerini geliştirmesi ve işbirliklerini derinleştirip genişletebilmesi için zihinsel eşik; “sektörel ve stratejik derinleşmedir“. Şehir diplomasisi bu alanda ortaya çıkan sektörel ihtiyacı karşılamada önemli bir misyon üstlenmektedir. Şehirlileşmenin büyük bir ivme kazandığı günümüzde dünyanın geleceği şehirlerin geleceğine bağlıdır.

12- 4. Sanayi Devrimi’nin hızlandığı günümüzde akıllı ve kompakt şehir planlamaları yapılmalıdır. İnternetin kullanımı yaygınlaştırılmalı ve büyük bir veritabanı oluşturulmalıdır. Şehrin sunduğu imkanları kaliteli hâle getirme adına “akıllı şehir, akıllı yaşam“ sloganı önemsenmelidir.

13- “Şehir planlaması“ kavramının içinde; sanayi, finans, turizm, çevre, eğitim, ulaşım, eğlence vb. birçok alan bulunmaktadır. Bu nedenle genel bir vizyon ve öngörü yetkinliği ile planlamalar gerçekleştirilmelidir. Özellikle İstanbul gibi büyükşehirler ülke ekonomisinde ve kendi imajı dolayısıyla ülkenin imajına katkı sağlamada büyük role sahiptir.

14- Uluslararası alanda şehirlerin birbirleriyle rekabet hâlinde oldukları unutulmamalıdır. İstanbul gibi bir şehir ancak 2010’lu yıllarda önde gelen şehirlerin arasına katılabilmiştir. Ancak görülmektedir ki ön plana çıkan şehirlerin yerel yönetimlerinin şehir üzerinde inisiyatifleri çok yüksektir.

15- Merkezî yönetimlerin kapasiteleriyle ilgili kaygılar ve tüm yönetim düzeylerinde görülen eksiklikler, yerinden yönetimin öneminin ve yerel yönetimlerin etkinliğini artırma konularının her geçen gün daha fazla vurgulanmasına neden olmaktadır. Kamu kaynaklarına bakıldığında; kamusal yetkileri en güçlü şekilde kullanan kuruluşlar, her zaman için daha fazla ön plana çıkmaktadır. Bu yüzden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın, İstanbul Valisi’nden daha çok ön plana çıktığı söylenebilir.

16- İnsanlık artık büyük oranda şehirlerde yaşamaktadır ve şehirler, birçok alanda büyük rol sahibidir. Diplomasiden ekonomiye şehirlerin birçok alandaki etkisi açıkça görülmektedir. Bu nedenle şehirlerin yerel yönetimlerine inisiyatif verilmesi ve şehir planlamalarının doğru vizyonla gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır.

17- Şehir diplomasisi, kültürel ve ekonomik genişlemenin temel enstrümanıdır. Bu enstrümanın başarısı ise belirlenecek konsept ve rehabilite edilecek envantere bağlıdır. Merkezî planlamalarla ekonomik ve stratejik bağımlılıklar inşası sınırlı olacak, şehirlerin alacağı inisiyatifin gücü politikaların geleceğini belirleyecektir.
22 Nisan 2016, İstanbul
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2675 ) Etkinlik ( 219 )
Alanlar
Afrika 74 629
Asya 98 1056
Avrupa 22 636
Latin Amerika ve Karayipler 16 68
Kuzey Amerika 9 286
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1367 ) Etkinlik ( 52 )
Alanlar
Balkanlar 24 290
Orta Doğu 22 599
Karadeniz Kafkas 3 297
Akdeniz 3 181
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1290 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 780
Türk Dünyası 19 510
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2033 ) Etkinlik ( 80 )
Alanlar
Türkiye 80 2033

“İnsani Müdahale” kavramı, bir uluslararası normdur ve 2005 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilmiştir. Kavram, Birleşmiş Milletler’in onayına bağlı doktriner bir dünya görüşü olarak uluslararası boyutta hukuki zemin bulmuştur, fakat hukukiliği olmasa da meşruiyeti, yan...;

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramının 103. Yıldönümünü kutluyoruz. Bu bayramla özdeşleşen Bandırma Vapuru veya gemisini de hatırlamamak mümkün değil. Avrupa 18. Yüzyılda, gemi inşa sanayisindeki usta çırak ilişkisini sonlandırarak, kâğıt üzerine aktarılan teknik çizim planlarına göre g...;

Günümüzde terörizm, son yıllarda kaydettiği gelişim ve almış olduğu görünüm açısından uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Tarihsel açıdan terörizm, 19. yüzyılın sonlarında Batı dünyasında yaygın şekilde görülmesine karşın, 1970’li yılların başında terör çalışmaları sosy...;

Huriye Yıldırım Çınar, Afrika Enstitüsü’nün eş-direktörü olarak TASAM ailesine katıldı. TASAM Afrika Enstitüsü, Eş-Direktör Afrika Uzmanı Huriye YILDIRIM ÇINAR ile yeni bir sinerji ve yapılanma içinde olacak. Enstitü bünyesinde oluşturulacak yeni kurul ve çalışmalarla ilgili gelişmeler ve yoğun günd...;

Çin yaklaşık olarak on yıldır Afrika kıtasındaki en büyük yatırımcı sıfatına haiz. Ayrıca Çin Gümrük Genel İdaresinin açıkladığı rakamlara göre Çin ve Afrika kıtası ülkeleri arasındaki ticaret hacmi bir önceki yıla göre %35,3’lük bir artışla 254,3 milyar dolara ulaşmıştır.;

Avrupa Birliği’nin Küresel Geçit (KG) projesinin; Çin’in uzun vadeli “siyasi” hedefleri olduğu anlaşılan yatırım stratejisinin konjonktürel değişikliklerle birlikte giderek zemin kazanmasına karşı ve esas itibarıyla Batı Avrupa ve ABD’den oluşan G7 grubunun küresel vizyonuna temellenen “united” (bir...;

Çin’in “Orta Krallık” konseptini bırakarak Mavi Su Donanması’na geçiş yapmasıyla birlikte artan ekonomik, siyasi ve askeri gücünün bir fonksiyonu olarak coğrafya telakkisinde de açık şekilde bir değişim gözlemlenmektedir. ;

Çağımızın stratejik hammaddeleri olan Nadir Toprak Elementleri (NTE-Rare-Earths) günümüz teknolojisinin vazgeçilemez temel girdilerindendir. Bu ham maddeler olmadan ileri teknoloji ürünü olan araç ve vasıtaları üretmek mümkün değildir. ;

4. İslam Dünyası İstanbul Ödülleri Töreni

 • 16 Haz 2022 - 16 Haz 2022
 • İstanbul -
 • İstanbul - Türkiye

Dünya İslam Forumu Yetkin Kişiler Grubu Toplantısı 10

 • 16 Haz 2022 - 16 Haz 2022
 • İstanbul -
 • İstanbul - Türkiye

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, aynı büyüklükteki güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. İnternetin ilk yıllarında bilgi güvenliğinin üç önemli bileşeni olan “erişilebilirlik, gizlilik, bütünlük” kavramlarından “erişilebilirlik” öne çıkmış; önce internetin gelişmesi ve işletilmesi düşünülmüş, “gizlilik ve bütünlük” geri planda kalmıştır.

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • DTB Hilton İstanbul Topkapı Otel -
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Körfez Savunma Ve Güvenlik Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

5. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik Ve Uzay Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

4. Denizcilik Ve Deniz Güvenliği Forumu 2022

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

8. İstanbul Güvenlik Konferansı (2022)

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

Dünya Türk Forumu Akil Kişiler Kurulu Toplantısı 5

Dünya Türk Forumu Akil Kişiler Kurulu’nun beşinci toplantısı 25 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul’da 6. Dünya Türk Forumu marjında gerçekleştirilecektir.

 • 14 Haz 2022 - 14 Haz 2022
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

1982 Anayasası'nın defalarca değişikliğe uğramasına rağmen iskeletinin değiştirilememesi nedeniyle Türkiye'nin yeni bir anayasaya gereksinimi olduğu konusunda kamuoyunda genel bir konsensüs bulunmaktadır.