Uluslararası Balkan Kongresi Açılış Konuşması

Konuşma

Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, yurt dışından ve için­den gelen değerli misafirler, değerli katılımcılar, sayın basın mensupları "Bal­kan Milletleri Arası Etkileşim" konulu "Uluslararası Balkan Kongresi"ne...

Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, yurt dışından ve için­den gelen değerli misafirler, değerli katılımcılar, sayın basın mensupları "Bal­kan Milletleri Arası Etkileşim" konulu "Uluslararası Balkan Kongresi"ne

hoş geldiniz, şerefler getirdiniz.

Bu kongrenin, Balkan devletleri arasında var olan samimi ilişkilerin ge­liştirilmesine katkı sağlamasını diliyorum. Ayrıca böyle bir kongrenin Tekir­dağ ilinde yapılıyor olmasından duyduğum memnuniyeti sizlere paylaşmak is­tiyorum. Ve tabiî ki, bu kongrenin düzenlenmesinde emeğe geçen herkese te­şekkür ediyorum.

Tekirdağ, daha genel olarak Trakya, böyle bir kongreye ilk defa ev sahip­liği yapıyor. Bu kongrenin düşüncesi ilk defa Sayın Valimiz tarafından ifade edildiğinde bunu severek kabul ettik ve TRAKYAKENT (Doğu-Batı Beledi­yeler Birliği) olarak bu kongrenin içinde yer alacağımızı ifade ettik.

Kısaca sizlere TRAKYAKENT ile ilgili bilgi vermek istiyorum. TRAK-YAKENT, 13 Ekim 2000 tarihinde Trakya'da var olan 20 belediyenin bir ara­ya gelerek Bankalar Kurulu'na sunduğu öneri Bakanlar Kurulu kararıyla ka­bul edildi ve ilgili karar 28 Kasım 2000 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlan­dı. Böylece TRAKYAKENT resmen kurulmuş oldu.

Bu birliğin kuruluşu aslında 1999 Marmara Depremine dayanır. Bu dep­rem sırasında Marmara Ereğlisi Belediyesi ile Yunanistan'daki bazı belediye­ler arasında ilişkiler srkılaştı ve Yunanistan belediyeleri deprem bölgesine yar­dımlarda bulundu. Böylece bu birliğin temelleri atılmış oldu.

Yunanistan'da var olan TRAKYAPOLİS (Batı Trakya Belediyeler Birli­ği) ile TRAKYAKENT arasında 17 Mart 2001 tarihinde sınır ötesi işbirliği protokolü imzaladı. Ayrıca Bulgaristan'da var olan RAMTRAKYA Belediye­ler Birliği ile de 8 Ekim 2001 tarihinde benzer bir protokol imzalandı. Daha sonra 10 Aralık 2005 tarihinde TRAKYAPOLİS, RAMTRAKYA ve TRAK­YAKENT arasında üçlü işbirliği protokolü imzalandı. Bu üçlü protokol ile tu­rizm, kültür, tarım, ekonomi ve diğer sosyal konularda işbirliği ilişkileri geliş­tirilmeye başlandı.

TRAKYAKENT Belediyeler Birliği'nin şu anda 74 üyesi var ve biz bu birliğin başkanlığını yürütüyoruz. Bulgaristan ve Yunanistan'daki belediyeler ile birlikte hareket ederek Balkan ülkeleri ile çok sayıda temaslar kurduk ve bazı Avrupa Birliği projeleri gerçekleştirdik.

"Irkçılık ve Gençlerde Yabancı Korkusunu Ortadan Kaldırma Projesi" ile Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve Türkiye'deki gençler Romanya'da bir araya geldiler. "Gençlerin Yerel Yönetimlere Katkısı" konulu projede Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya gençleri Türkiye'de bir araya geldi. "Farklı Kültürlerden Gençlerin Kaynaşması" konulu proje ise, Türkiye, Yuna­nistan, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti ve Polonya'dan gençlerin Türkiye'de bir araya gelmesiyle hayat geçirildi. Bizim için çok önemli olduğunu düşündüğü­müz "Türk-Yunan Sivil Diyalogu Projesi" çerçevesinde ise Yunanistan'da Türk Geceleri, Trakya'da ise Yunan Geceleri düzenledik. Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesinde yer alan camilerin ve ülkemizde Doğu Trakya'da yer alan kiliselerin broşür ve CD'ler şeklinde tanıtımlarını yaptık. Böylece, bu proje­ler ve çalışmalar çerçevesinde Balkan halklarının ve özellikle de gençlerin bir araya getirilmesi yoluyla, bu kongrenin de konusu olan Balkan Milletleri Ara­sı Etkileşime katkı sağlanmış oldu.

Zaman zaman İçişleri Bakanlığımız da bize bazı görevler verdi. 29-30 Kasım 2004 tarihinde Filibe'de Avrupa Birliği Konseyi tarafından "Sınır Öte­si İşbirliği Toplantısı" düzenlendi. İçişleri Bakanlığımız birliğimizin bu top­lantıya katılmasını sağladı ve biz de bu toplantıya katılarak görüş ve düşünce­lerimizi ifade etme olanağını bulduk. 20-30 Eylül 2005 tarihlerinde, Filibe Toplantısının bir devamı olarak, Sofya Toplantısı düzenlendi. TRAKYA-KENT, bu toplantıya da davet edildi ve çalışmalar katıldı. Ayrıca TRAKYA­KENT olarak Yunanistan, Bulgaristan, Kosova, Makedonya'ya ziyaretler dü­zenlendi. Buralarda halklarla ve yöneticilerle bir araya gelindi. Yapılan görüş­meler son derece olumlu geçti.

Hepimizin bildiği gibi Balkan ülkelerinde geçmişte büyük sıkıntılar ya­şandı. Umut ediyoruz ki bu sıkıntılı günler geçmişte kalmıştır. Yerel yönetici­ler olarak bu konuda bizlere büyük görev ve sorumluluklar düştüğünü biliyo­ruz. Türkiye şu anda Avrupa Birliği'ne tam üye olma sürecini yaşıyor. Bazı Balkan ülkeleri ise Avrupa Birliği'ne girmiş bulunuyor. Diğerleri ise Avrupa Birliği'ne üyelik çalışmalarını sürdürüyorlar. Avrupa Birliği sürecinin Balkan­lara barış, refah ve istikrar getireceğini umuyoruz.

Bu coğrafyada geçmişte yaşanılmış olan büyük sıkıntıların yaralarının sa­rılması için çok büyük gayretler sarf edildiğini ve çalışmalar yapıldığını görü­yoruz. Hem Türkiye hem yerel yöneticiler olarak bu çalışmaların içinde yer alıyoruz. Herkes gibi bizim de amacımız barış ve huzur ortamını inşa etmek, geliştirmek ve muhafaza etmektir. Çünkü biliyoruz ki, barış ve huzurun olma­dığı bir ortamda yapılacak diğer tüm çalışmalar anlamsız olacaktır. Ayrıca Bal­kanlar konumu itibariyle Avrupa'nın stratejik bir bölgesidir. Balkan devletle­rinin bu stratejik pozisyonu kendi lehlerine çevirmeleri gerektiğini düşünüyo­rum. Ve bu anlamda, Uluslararası Balkan Kongresi'nin hem bölge insanına hem de tüm insanlığa olumlu katkılar sağlayacağını umuyorum.

Başta Sayın Bakanımız olmak üzere bu kongreye iştirak eden herkese, Sayın Valimize kongrenin organizasyonun üstlenen TASAM'a, TASAM Baş­kanına ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hepinizi say­gılarımla selamlıyorum.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2711 ) Etkinlik ( 222 )
Alanlar
Afrika 77 641
Asya 98 1078
Avrupa 22 637
Latin Amerika ve Karayipler 16 67
Kuzey Amerika 9 288
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1381 ) Etkinlik ( 53 )
Alanlar
Balkanlar 24 293
Orta Doğu 23 608
Karadeniz Kafkas 3 296
Akdeniz 3 184
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1292 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 781
Türk Dünyası 19 511
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2042 ) Etkinlik ( 82 )
Alanlar
Türkiye 82 2042

Çağımızda, ülkeler arasındaki ilişkilerde konjonktüre bağlı olarak meydana gelen değişimler sonucunda, klasik diplomasi yöntemlerinin yanında yeni kavramlar da ortaya çıkmıştır. Diğer ülke yönetimlerini ve uluslararası örgütleri etkilemek hedefiyle birlikte, yabancı kamuoyunu da etkilemek ihtiyacı d...;

TASAM Staj Programı; katılımcıların akademik çalışma yetkinliği kazanmasına destek olarak kaynaklara ulaşma, bilgi toplama ve iletişim gibi konularda mevcut yetenek ve özelliklerini geliştirmelerini amaçlamaktadır. TASAM’ın mevcut çalışma alanları kapsamında değerlendirilecek stajyerlerin, bu alanla...;

Türk siyaset hayatında kamplaşmaya yol açan yaşam tarzı çatışmasının psikolojik, sosyopsikolojik yönü başta olmak üzere tarihin derinliklerinden gelen faktörlerle çeşitli açılardan sorgulanmasına hasredilen kitap 160 sayfadan oluşuyor. ;

Göç, ulus-devletlerin düzenlemesi ve kontrol altında alması gereken bir 21. yüzyıl gerçekliği midir? Bu sorunun yanıtına farklı Uluslararası İlişkiler (Uİ) teorilerinden görece farklı yanıtlar verilebileceği düşünülse de ortak bir kabule varılabilir: Uluslararası göçün düzenlenmesi. Göç ve güvenlik ...;

Arap yarımadası tektonik hareketlerle Afrika’ya doğru kayarken hiç olmazsa siyasi faylardaki gerilimi azaltacak girişimler önem kazanıyor. Necef Zirveleri işte bunlardan biri.;

Ekonomik, siyasi, askeri ve kültürel güçlerin oluşturduğu bir Dünya Düzeni vardır. Bu düzen ufak değişimler gösterse de kolay kolay değişmez. Büyük güçler siyasi, ekonomik güçlerini koruyabilmek ve hatta geliştirmek amacıyla zaman zaman bazı girişimlerde bulunurlar. ;

ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in Mısır’la başlayan Orta Doğu gezisinde, Mısır ve İsrail arasındaki barışın ve özellikle Abraham konjonktürünün, bölgedeki gelişmelerden olumsuz etkilenmesi endişesi hissedildi. Orta Doğu uzlaşmadan çok çatışmanın olduğu bir bölge. ;

Uluslararası mecrada bir “Türkiye Markası“ hâline gelen Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi, TASAM 2004-2023 Faaliyet Raporu’nu yayımladı.;

5. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul - Türkiye

2. İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul - Türkiye

7. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik ve Uzay Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul - Türkiye

9. İstanbul Güvenlik Konferansı (2023)

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul - Türkiye

Afrika 2063 Ağı İstişare Toplantısı 2

 • 20 Eki 2022 - 20 Eki 2022
 • Çevrimiçi - 14.00

Afrika 2063 Ağı İstişare Toplantısı 1

 • 06 Eki 2022 - 06 Eki 2022
 • Çevrimiçi - 14.00

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.