Uluslararası Balkan Kongresi Açılış Konuşması

Konuşma

Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, yurt dışından ve için­den gelen değerli misafirler, değerli katılımcılar, sayın basın mensupları "Bal­kan Milletleri Arası Etkileşim" konulu "Uluslararası Balkan Kongresi"ne...

Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, yurt dışından ve için­den gelen değerli misafirler, değerli katılımcılar, sayın basın mensupları "Bal­kan Milletleri Arası Etkileşim" konulu "Uluslararası Balkan Kongresi"ne

hoş geldiniz, şerefler getirdiniz.

Bu kongrenin, Balkan devletleri arasında var olan samimi ilişkilerin ge­liştirilmesine katkı sağlamasını diliyorum. Ayrıca böyle bir kongrenin Tekir­dağ ilinde yapılıyor olmasından duyduğum memnuniyeti sizlere paylaşmak is­tiyorum. Ve tabiî ki, bu kongrenin düzenlenmesinde emeğe geçen herkese te­şekkür ediyorum.

Tekirdağ, daha genel olarak Trakya, böyle bir kongreye ilk defa ev sahip­liği yapıyor. Bu kongrenin düşüncesi ilk defa Sayın Valimiz tarafından ifade edildiğinde bunu severek kabul ettik ve TRAKYAKENT (Doğu-Batı Beledi­yeler Birliği) olarak bu kongrenin içinde yer alacağımızı ifade ettik.

Kısaca sizlere TRAKYAKENT ile ilgili bilgi vermek istiyorum. TRAK-YAKENT, 13 Ekim 2000 tarihinde Trakya'da var olan 20 belediyenin bir ara­ya gelerek Bankalar Kurulu'na sunduğu öneri Bakanlar Kurulu kararıyla ka­bul edildi ve ilgili karar 28 Kasım 2000 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlan­dı. Böylece TRAKYAKENT resmen kurulmuş oldu.

Bu birliğin kuruluşu aslında 1999 Marmara Depremine dayanır. Bu dep­rem sırasında Marmara Ereğlisi Belediyesi ile Yunanistan'daki bazı belediye­ler arasında ilişkiler srkılaştı ve Yunanistan belediyeleri deprem bölgesine yar­dımlarda bulundu. Böylece bu birliğin temelleri atılmış oldu.

Yunanistan'da var olan TRAKYAPOLİS (Batı Trakya Belediyeler Birli­ği) ile TRAKYAKENT arasında 17 Mart 2001 tarihinde sınır ötesi işbirliği protokolü imzaladı. Ayrıca Bulgaristan'da var olan RAMTRAKYA Belediye­ler Birliği ile de 8 Ekim 2001 tarihinde benzer bir protokol imzalandı. Daha sonra 10 Aralık 2005 tarihinde TRAKYAPOLİS, RAMTRAKYA ve TRAK­YAKENT arasında üçlü işbirliği protokolü imzalandı. Bu üçlü protokol ile tu­rizm, kültür, tarım, ekonomi ve diğer sosyal konularda işbirliği ilişkileri geliş­tirilmeye başlandı.

TRAKYAKENT Belediyeler Birliği'nin şu anda 74 üyesi var ve biz bu birliğin başkanlığını yürütüyoruz. Bulgaristan ve Yunanistan'daki belediyeler ile birlikte hareket ederek Balkan ülkeleri ile çok sayıda temaslar kurduk ve bazı Avrupa Birliği projeleri gerçekleştirdik.

"Irkçılık ve Gençlerde Yabancı Korkusunu Ortadan Kaldırma Projesi" ile Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve Türkiye'deki gençler Romanya'da bir araya geldiler. "Gençlerin Yerel Yönetimlere Katkısı" konulu projede Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya gençleri Türkiye'de bir araya geldi. "Farklı Kültürlerden Gençlerin Kaynaşması" konulu proje ise, Türkiye, Yuna­nistan, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti ve Polonya'dan gençlerin Türkiye'de bir araya gelmesiyle hayat geçirildi. Bizim için çok önemli olduğunu düşündüğü­müz "Türk-Yunan Sivil Diyalogu Projesi" çerçevesinde ise Yunanistan'da Türk Geceleri, Trakya'da ise Yunan Geceleri düzenledik. Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesinde yer alan camilerin ve ülkemizde Doğu Trakya'da yer alan kiliselerin broşür ve CD'ler şeklinde tanıtımlarını yaptık. Böylece, bu proje­ler ve çalışmalar çerçevesinde Balkan halklarının ve özellikle de gençlerin bir araya getirilmesi yoluyla, bu kongrenin de konusu olan Balkan Milletleri Ara­sı Etkileşime katkı sağlanmış oldu.

Zaman zaman İçişleri Bakanlığımız da bize bazı görevler verdi. 29-30 Kasım 2004 tarihinde Filibe'de Avrupa Birliği Konseyi tarafından "Sınır Öte­si İşbirliği Toplantısı" düzenlendi. İçişleri Bakanlığımız birliğimizin bu top­lantıya katılmasını sağladı ve biz de bu toplantıya katılarak görüş ve düşünce­lerimizi ifade etme olanağını bulduk. 20-30 Eylül 2005 tarihlerinde, Filibe Toplantısının bir devamı olarak, Sofya Toplantısı düzenlendi. TRAKYA-KENT, bu toplantıya da davet edildi ve çalışmalar katıldı. Ayrıca TRAKYA­KENT olarak Yunanistan, Bulgaristan, Kosova, Makedonya'ya ziyaretler dü­zenlendi. Buralarda halklarla ve yöneticilerle bir araya gelindi. Yapılan görüş­meler son derece olumlu geçti.

Hepimizin bildiği gibi Balkan ülkelerinde geçmişte büyük sıkıntılar ya­şandı. Umut ediyoruz ki bu sıkıntılı günler geçmişte kalmıştır. Yerel yönetici­ler olarak bu konuda bizlere büyük görev ve sorumluluklar düştüğünü biliyo­ruz. Türkiye şu anda Avrupa Birliği'ne tam üye olma sürecini yaşıyor. Bazı Balkan ülkeleri ise Avrupa Birliği'ne girmiş bulunuyor. Diğerleri ise Avrupa Birliği'ne üyelik çalışmalarını sürdürüyorlar. Avrupa Birliği sürecinin Balkan­lara barış, refah ve istikrar getireceğini umuyoruz.

Bu coğrafyada geçmişte yaşanılmış olan büyük sıkıntıların yaralarının sa­rılması için çok büyük gayretler sarf edildiğini ve çalışmalar yapıldığını görü­yoruz. Hem Türkiye hem yerel yöneticiler olarak bu çalışmaların içinde yer alıyoruz. Herkes gibi bizim de amacımız barış ve huzur ortamını inşa etmek, geliştirmek ve muhafaza etmektir. Çünkü biliyoruz ki, barış ve huzurun olma­dığı bir ortamda yapılacak diğer tüm çalışmalar anlamsız olacaktır. Ayrıca Bal­kanlar konumu itibariyle Avrupa'nın stratejik bir bölgesidir. Balkan devletle­rinin bu stratejik pozisyonu kendi lehlerine çevirmeleri gerektiğini düşünüyo­rum. Ve bu anlamda, Uluslararası Balkan Kongresi'nin hem bölge insanına hem de tüm insanlığa olumlu katkılar sağlayacağını umuyorum.

Başta Sayın Bakanımız olmak üzere bu kongreye iştirak eden herkese, Sayın Valimize kongrenin organizasyonun üstlenen TASAM'a, TASAM Baş­kanına ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hepinizi say­gılarımla selamlıyorum.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2700 ) Etkinlik ( 221 )
Alanlar
Afrika 76 636
Asya 98 1074
Avrupa 22 637
Latin Amerika ve Karayipler 16 67
Kuzey Amerika 9 286
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1375 ) Etkinlik ( 52 )
Alanlar
Balkanlar 24 293
Orta Doğu 22 604
Karadeniz Kafkas 3 296
Akdeniz 3 182
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1292 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 781
Türk Dünyası 19 511
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2043 ) Etkinlik ( 81 )
Alanlar
Türkiye 81 2043

6. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu; “Yeni Dengeler, Yeni Roller, Yeni İttifaklar“ ana temasıyla TASAM Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü tarafından, 04 Kasım 2022 tarihinde, Ramada Hotel & Suites by Wyndham İstanbul Merter’de yapılan 8. İstanbul Güvenlik Konferansı alt etkinliği olarak ...;

5. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik ve Uzay Forumu “Geleceğin Güvenlik Ekosistemi ve Stratejik Dönüşüm için Ortaklık“ ana teması altında TASAM Afrika Enstitüsü ile TASAM Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü tarafından, 04 Kasım 2022 tarihinde Ramada Hotel & Suites by Wyndham İstanbul Merter’de yapıl...;

4. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu 2022; “Asya Yüzyılı, Denizci Devlet Ekosistemi ve Mavi Gezegen“ ana teması ile TASAM Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü tarafından, 03 Kasım 2022’de Ramada Hotel & Suites by Wyndham İstanbul Merter’de yapılan 8. İstanbul Güvenlik Konferansı alt-etkinliği olar...;

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu; “Post-Güvenlik, Dijital Devrim, Döngüsel Ekonomi ve Siber Ekosistem” ana temasıyla TASAM Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü tarafından, 03 Kasım 2022 tarihinde, Ramada Hotel & Suites by Wyndham İstanbul Merter’de yapılan 8. İstanbul Güvenlik Konferansı alt etkinliği ...;

Bu konferansın teması; "Post-Güvenlik İkilemler, Entegrasyonlar, Modeller ve Asya". İçinde bulunduğumuz zaman düşünüldüğünde gerçekten uygun bir tema. Çünkü ilgili ulus-devletlerimizin ulusal güvenliğine yönelik tehditler, üç kattan fazla artarak karmaşık güvenlik ikilemlerini ortaya çıkarmaktadır.;

Türkiye’de ilk kez 2015 yılında düzenlenen ve bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen İstanbul Güvenlik Konferansı, “Post-Güvenlik İkilemler, Entegrasyonlar, Modeller ve Asya“ ana teması ile TASAM Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü tarafından, 03-04 Kasım 2022 tarihinde Ramada Hotel & Suites by Wyndham...;

Uluslararası sistem bir süredir belirsiz ve tehlikeli bir türbülansa girmiş vaziyette. Öyle ki bu durum liderlerin söylemlerine de yansıyor. Rusya Devlet Başkanı Putin, Valdai Tartışma Kulübünde yaptığı konuşmada "belirsiz ve tehlikeli bir on yıl bizi bekliyor" derken ABD Başkanı Biden ise "her şeyi...;

İstanbul Güvenlik Konferansı’nın sekizincisi yapılıyor, çok şükür bugüne dek pandemi döneminde dâhi hiç aksamadı. İstanbul kendi tarihine ve Türkiye’ye yakışır şekilde hem bölgesel hem küresel güvenlik politikalarının konuşulmasında kendi rolünü oynuyor. İnanıyorum ki bu konferans ve alt çalışmaları...;

Afrika 2063 Ağı İstişare Toplantısı 2

 • 20 Eki 2022 - 20 Eki 2022
 • Çevrimiçi - 14.00

Afrika 2063 Ağı İstişare Toplantısı 1

 • 06 Eki 2022 - 06 Eki 2022
 • Çevrimiçi - 14.00

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, aynı büyüklükteki güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. İnternetin ilk yıllarında bilgi güvenliğinin üç önemli bileşeni olan “erişilebilirlik, gizlilik, bütünlük” kavramlarından “erişilebilirlik” öne çıkmış; önce internetin gelişmesi ve işletilmesi düşünülmüş, “gizlilik ve bütünlük” geri planda kalmıştır.

 • 03 Kas 2022 - 03 Kas 2022
 • Ramada Hotel & Suites by Wyndham İstanbul Merter -
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu

 • 04 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Ramada Hotel & Suites by Wyndham İstanbul Merter -
 • İstanbul - Türkiye

5. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik ve Uzay Forumu

 • 04 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Ramada Hotel & Suites by Wyndham İstanbul Merter -
 • İstanbul - Türkiye

4. Denizcilik Ve Deniz Güvenliği Forumu 2022

 • 03 Kas 2022 - 03 Kas 2022
 • Ramada Hotel & Suites by Wyndham İstanbul Merter -
 • İstanbul - Türkiye

8. İstanbul Güvenlik Konferansı (2022)

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Ramada Hotel & Suites by Wyndham İstanbul Merter -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.