Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD)

Makale

Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD), 1986 yılında kurulan Hü­kümetler Arası Kuraklık ve Kalkınma Otoritesi'ni (IGADD) hükümsüz kıl­mak amacıyla 1996 yılında Doğu Afrika'da kurulmuştur. 1974 ile 1984 yılla­rı arasında yaygın olarak yinelenen şiddetli kuraklık ve diğer doğal afetler, Doğu Afrika bölgesinde açlığa, ekolojik bozulmaya ve ekonomik sıkıntılara neden olmuştur....

Tarihçe

Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD), 1986 yılında kurulan Hü­kümetler Arası Kuraklık ve Kalkınma Otoritesi'ni (IGADD) hükümsüz kıl­mak amacıyla 1996 yılında Doğu Afrika'da kurulmuştur. 1974 ile 1984 yılla­rı arasında yaygın olarak yinelenen şiddetli kuraklık ve diğer doğal afetler, Doğu Afrika bölgesinde açlığa, ekolojik bozulmaya ve ekonomik sıkıntılara neden olmuştur. Aynı zamanda her ülke, bu durumla başa çıkmada önemli ça­balar göstermiş ve uluslararası toplumdan cömert destekler almıştır. Sorunun önemi ve boyutu, ulusal çabalara ilave olan bölgesel yaklaşım adına güçlü bir biçimde tartışılmıştır.

IGAD'a üye olan ülkeler: Cibuti, Eritre, Etiyopya, Kenya, Somali, Sudan ve Uganda'dır.

Devlet ve Hükümet Başkanları Asamblesi, IGADD'ı yeniden canlandır­mak ve üye ülkeler arasında işbirliğini geliştirmek adına 1955 yılının Nisan ayında Addis Ababa'da, bir deklarasyon yayınlamıştır. 21 Mart 1996 yılında, Devlet ve Hükümet Başkanları Asamblesi "IGADD Sözleşme/ Anlaşması'nı Değiştirme Resmi Belgesini" yeniden oluşturulmuş olan IGAD'ı "Hükümet­ler Arası Kalkınma Otoritesi" yeni bir isimle kurma adına Nairobi'de imzala­mıştır. Yeniden oluşturulmuş olan IGAD, bölgesel işbirliği alanlarını geliştir­me ve yeni organizasyon yapısı ile birlikte IGAD Devlet ve Hükümet Başkan­ları Asamblesi tarafından 25 Kasım 1996 yılında Cibuti Cumhuriyeti'nin baş­kentinde faaliyete geçmiştir.

54 Afrika 'daki Bölgesel Örgütler / Regional Organizations in Africa

Prensipler:

Üye ülkeler yükümlülüklerini resmi bir şekilde aşağıdaki prensipler te­melinde yeniden teyit etmişlerdir:

 1. Bütün üye ülkelerin eşit bağımsızlığı,
 2. Üye ülkelerin iç işlerine müdahale etmeme,
 3. Diyalog aracılığı ile devletlerarası ve devlet içi çatışmaların barışçıl çö­zümü,
 4. Bölgesel barış ve istikrarının devamı,
 5. Bu anlaşma altındaki işbirliği dolayısıyla gerçekleşen menfaatlerin karşılıklı ve adil paylaşımı,
 6. Afrika İnsan Hakları Şartı koşulları ile uyumlu olarak insan haklarını tanıma, teşvik ve koruma.

Misyon:

IGAD'ın misyonu, üye ülkelerin artan işbirliği aracılığı ile başarı elde et­me çabalarına destek olmak ve ihtiyaçları gidermektir:

 • Gıda güvencesi ve çevre koruması,
 • Barış ve güvenliğin arttırılması, devam ettirilmesi ve insancıl ilişkiler,
 • Ekonomik işbirliği ve bütünleşme. Vizyon:

IGAD, kendi bölgesinde barışı, refahı ve bölgesel bütünleşmeyi elde et­me adına ilk bölgesel örgüt olacaktır.

IGAD'ın amaçları şunlardır:

 • Ortak kalkınma stratejileri geliştirmek; sosyal, teknolojik ve bilimsel alanlarda makro-ekonomik politikaları ve programları giderek uyumlaştrrmak;
 • Politikaları uyumlaştrrmak konusunda ticaret, gümrük, nakliye, iletişim, tarım ve doğal kaynaklar ve bölge dahilinde mal, hizmet ve kişilerin serbest dolaşımını arttırmak;
 • Yabancı, sınır ötesi ve iç ticaret ile yatırım için yeterli çevreyi tesis et­mek;
 • Bölgesel gıda güvencesine ulaşmak ve üye ülkelerin kuraklık, diğer do­ğal ve suni afetler ve bunların sonuçları ile birlikte mücadele edilmesindeki çabalarına destek vermek ve yardımcı olmak;

Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGADD) 55

 • Bölgesel gıda güvencesine ulaşma, doğal kaynakların sürdürülebilir ge­lişimi, çevrenin korunması, üye ülkelerin kuraklık, diğer doğal ve suni afetler ve bunların sonuçları ile ortaklaşa mücadele edilmesi yönündeki çabalara des­tek vermek ve yardımcı olmak adına program ve projelere başlamak, teşvik et­mek;
 • Bölgede taşımacılık, haberleşme ve enerji alanlarında düzenli ve bütün­leyici altyapıyı düzenlemek ve geliştirmek;
 • Ülkeler arası ve iç çatışmaları diyaloglar aracılığıyla engellemek, yönet­mek ve çözümlemek adına bölgede barış ve istikrarı sağlamak, bölge dahilin­de mekanizmalar oluşturmak;
 • Bölgesel işbirliğinin yapısı dahilinde acil, kısa, vadeli ve uzun vadeli programları uygulama adına kaynakları harekete geçirmek;
 • Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı (COMESA) ve Afrika Ekonomi Topluluğu'nun amaçlarını desteklemek ve bunların farkına varmak;
 • Araştırma geliştirmede işbirliğini, bilim ve teknolojide uygulamayı ko­laylaştırmak, desteklemek ve güçlendirmek.

IGAD'ın Stratejisi

IGAD'ın Stratejisi, 2003 yılında özenle hazırlanmış ve 10. Devlet ve Hü­kümet Başkanları Zirvesi'nde kabul edilmiştir.

Bu strateji, IGAD'ın yetkileri doğrultusunda öncelikli kalkınma prog­ramlarına yol göstermeye ve IGAD bölgesinde barış, refah ve bölgesel bütün­leşmeye ulaşmada ilk bölgesel ekonomik örgüt gibi gelişmeye yönelik tutarlı bir yapı sağlamaktadır. Üye ülkelerin, IGAD bölgesinde tutarlı bölgesel eko­nomik işbirliğine erişme isteğinden dolayı strateji, özünü ve gayretini tasarla­maktadır. Söz konusu strateji, aşağıdaki hususları içermektedir:

 • Geçmişte kazanılmış deneyimler;
 • Kalkınma işbirliği koşullarının günümüzdeki çerçevesi ve
 • Bölgenin karşılaştığı bölgesel, küresel zorluklar ve acil durumlar.

IGAD, strateji hazırlamada prensiplerin aidiyetini, katılımını ve ortaklı­ğını benimsemekte ve kullanmaktadır. Bunun yanı sıra IGAD, strateji hazırla­ma konusunda çalışanları, üye ülkeler ve IGAD ortakları ile birlikte mümkün olan en yüksek alanı kapsamaktadır.

Strateji belgesi, beş ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, ekono­mik ve sosyal durumunun altını çizerek bölge profilinin genel bakışını göster­

56 Afrika'daki Bölgesel Örgütler/Regional Organizations in Africa inmektedir. IGAD'ın tarihine bakıldığında, söz konusu bölgesel örgütün kurulu­şu için var olma nedeni olarak görülmektedir. Bu bölüm, bölgesel kalkınma aracı olarak IGAD'ın güçlerinden bazılarını aktarmaktadır. Aynı zamanda bu bölüm, karşılaşılan güçlük ve baskılardan, stratejiye odaklanmada ve onu net­leştirmede faydalanılacak daha önceden öğrenilmiş önemli derslerden bahset­mektedir.

Stratejinin ikinci bölümü, IGAD'ın vizyon ve misyon bildirisini sunmak­tadır. Aynı zamanda bu bölüm, IGAD'ın yetkili halini sürdürmesine yönelik hareket edecek prensip ve değerler arasında bulunan stratejinin diğer önemli görüşlerini de tanımlamaktadır; IGAD'ın stratejik açılımı ve ortaklığı ile IGAD'ın karşılaştırmalı yararları gibi. Ayrıca bu bölüm; stratejinin esnekliği, canlılığı ve yapısının koşulları bakımından da özelliklerini sunmaktadır.

Stratejinin ana faaliyetlerinin detayları, üçüncü bölümde bulunmaktadır.

Bu bölüm, bölgesel işbirliğinin karmaşık ve daima değişen yapısı ile ilgili bir­kaç ana stratejik konuya yönelme ihtiyacını tespit etmektedir. Bunlar; kalkın­ma konusunda bilgi paylaşımı, kabiliyet geliştirme, ortaklık kurma, antlaşma­lar, kolaylaştırıcı araştırma ve teknoloji geliştirme gibi siyasi konuları içer­mektedir.

Dördüncü bölüm, stratejinin asıl hamlesidir. Bu bölüm; tarım ve çevre, siyasi ve insani ilişkiler ile ekonomik işbirliği gibi kendisi için öncelikli olan üç sektöre yönelik programlar sunmaktadır. Programların ve toplumsal cinsi­yet eşitliği gibi mühim konuların oldukça detaylı tanımları bu bölümde yer al­maktadır.

Beşinci bölüm, strateji uygulama konusunda önemli sorunların altını çiz­mektedir. Stratejinin başarılı uygulaması, yalnızca IGAD'ın üye ülkelerinin, Sekretarya'nın ve IGAD Ortakları Forumu'nun (IPF) uyumlu ortak çabaları ile fark edilebilir.

Stratejinin sonunda, IGAD'ın Sekretaryası'nın yetkilerini uygulamasına öncülük eden, aynı zamanda üye ülkeler ve programların birçoğunu finanse eden IPF tarafından sahip olunan en önemli araç olduğu fark edilmiştir. Stra­tejiyi formülleyen sürecin çeşitli aşamalarında, girişim ve faaliyetlerin seviye­si ile Sekretarya'nın kapasitesinin orantılı olmasından ziyade, daha çok odak­lanılmış olan stratejinin bölgesel program önceliklerinin azalması anlamına gelmediği daha açık bir şekilde görülmektedir. Bu noktada IGAD'ın kapasite­sinin, IGAD idaresinde olan üye ülkelerdeki teknik ve kurumsal kapasitenin her ikisini de çevrelemekte olduğunun altı çizilmelidir.

Hükümetler Arası Kalkmana Otoritesi (IGADD) 57

IGAD-Hükümetsel Olmayan Kuruluşlar & Sivil Toplum Forumu

 • Hartum Deklarasyonu'nda, Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi'nin Devlet ve Hükümet Başkanları düzeyindeki Sekizinci Zirvesi, bölge halkının " kültürel, ideolojik, etnik ve ulusal farklılıkları aşan daha güçlü ve bağlı bir birlik" özlemine dikkat çekmekte ve üye ülkeler tarafından alınmış bazı ted­birleri önermektedir.
 • "ulusal düzeyde, bölgede katılımcı demokrasiyi destekleme çabalarına katkıyı arttırmak amacıyla Sivil Toplum Kuruluşları arasında bölgesel kurum­ları teşvik etmek."
 • Hartum Deklarasyonu ile IGAD Sekretaryası ve IGAD bölgesindeki Si­vil Toplum Kuruluşları arasında anlamlı bir kesişim noktasının inşası gibi önemli bir adım atılmıştır. Kesişim noktası, IGAD Sekretaryası ile sivil top­lum arasında; ve bölgedeki Sivil Toplum Kuruluşları arasında bilgi ve dene­yimlerin etkileşimi ve değişimi adına bir mekanizma sağlayacaktır. Bu durum, birlik ve kalkınmaya yönelik bölge halkının tümü için ortak çıkarları gözet­mek adına ülkeler boyunca ve bütün seviyeler dahilinde geniş ölçüde arttırıl­mış işbirliği imkanı sunmaktadır.
 • Bu doğrultuda, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve Hükümetsel Olma­yan Kuruluşlar, "merkez kurumlar ve kamu grupları arasında değerli ve ucuz maliyetli arabulucu" olarak hizmet vermektedir.
 • İnsanların durumunu geliştirmek, ilgi alanlarını geliştirmek ve doğrula­rını savunmak adına STK ve Hükümetsel Olmayan Kuruluşların göstermiş ol­dukları kendi kendini organize etme çabaları, bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli bir unsurdur.
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2691 ) Etkinlik ( 219 )
Alanlar
Afrika 74 631
Asya 98 1072
Avrupa 22 636
Latin Amerika ve Karayipler 16 67
Kuzey Amerika 9 285
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1369 ) Etkinlik ( 52 )
Alanlar
Balkanlar 24 291
Orta Doğu 22 600
Karadeniz Kafkas 3 296
Akdeniz 3 182
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1291 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 780
Türk Dünyası 19 511
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2039 ) Etkinlik ( 81 )
Alanlar
Türkiye 81 2039

2010 yılında yayınlanan Rus Askerî Doktrinine göre, (bir diğer adıyla Gerasimov Doktrini) kendisine veya müttefiklerine karşı nükleer silah kullanılması hâlinde Rusya Federasyonu da aynı şekilde karşılık verebiliyor. Ayrıca yine bu doktrine göre, konvansiyonel silahlarla Rusya’ya karşı yapılan saldı...;

İçinde yaşadığımız yüzyılın en önemli özelliği politikadan ekonomiye, toplumsal ilişkilerden kültüre kadar hızlı bir değişim ve dönüşüme sahne olmasıdır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sadece ürün ve hizmetleri değil süreç ve iş yapış şekillerini de değiştirmektedir. Bu değişim ve d...;

İletişim alanı temelli kamu diplomasisi, uluslararası ilişkiler disiplini içerisinde her ne kadar yeni bir kavram olarak belirse de, dış politikanın anlamlandırılmasına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Öncelikle kamu diplomasisi kavramının tarifi, bu doğrultudaki faaliyetlerin değerlendirilmesini ...;

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı. ;

Gorbaçov’un kişiliğinin gizemi, insan Gorbaçov ile devlet adamı Gorbaçov arasındaki ayrıma dayanıyor. Çok farklı iki insandı. Ütopyasının özünde saf bir Leninizm’in olduğu bir Sovyetler Birliği ve Lizbon’dan Vladivostok'a barışçıl bir şekilde uzanan bir Avrupa vardı. O, iktidardaki entelektüelin büy...;

İnsanlığın karşı karşıya olduğu son dönemin en önemli tehdidi şüphesiz iklim değişikliğidir. Küresel ölçekte felaket senaryolarının merkezinde yer alması bunun göstergelerindendir. Buna karşın iklim değişikliği sorunu, kriz olgusunun doğası gereği içerisinde tehditlerle birlikte birtakım fırsatları ...;

Devletlerin uluslararası ilişkilerindeki politika ve uygulamalarının iki önemli öğesi bulunmaktadır. Dış politika analizlerine de konu edilen bu öğeler süreklilik ve değişimdir. Bir ülkenin dış politikasında süreklilik öğesi genel olarak iç politikaya nazaran daha fazla hissedilmektedir. Özellikle g...;

ABD-Çin rekabeti küresel belirsizliğin yoğunlaşması ile beraber daha karmaşık ve gri bir alana doğru kayıyor. İki ülke arasında devam eden sürtünme sadece Asya-Pasifik özelinde değil dünyanın farklı kıtalarında farklı dinamiklerle gerçekleşiyor.;

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, aynı büyüklükteki güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. İnternetin ilk yıllarında bilgi güvenliğinin üç önemli bileşeni olan “erişilebilirlik, gizlilik, bütünlük” kavramlarından “erişilebilirlik” öne çıkmış; önce internetin gelişmesi ve işletilmesi düşünülmüş, “gizlilik ve bütünlük” geri planda kalmıştır.

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • DTB Hilton İstanbul Topkapı Otel -
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Körfez Savunma Ve Güvenlik Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

5. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik Ve Uzay Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

4. Denizcilik Ve Deniz Güvenliği Forumu 2022

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

8. İstanbul Güvenlik Konferansı (2022)

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...