TASAM 5. Dünya Türk Forumu | Jandos Asanov`un Açılış konuşması

Açılış Konuşması

Muhterem Başkan, Değerli katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Öncellikle, TASAM`ın 5. Dünya Türk Forumuna nazik davetiniz için minnettarlığımı ifade ederim ve bu çerçevede böyle muteber toplantıda konuşma yapmak dolayısıyla kıvanc ve büyük gurur duymaktayım....

Muhterem Başkan, Değerli katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Öncellikle, TASAM`ın 5. Dünya Türk Forumuna nazik davetiniz için minnettarlığımı ifade ederim ve bu çerçevede böyle muteber toplantıda konuşma yapmak dolayısıyla kıvanc ve büyük gurur duymaktayım.

Bildiğiniz gibi, TÜRKPA Türk dünyası yegane parlamenter boyutu olarak kardeş ülkelerimiz arasında sıkı işbirliği platformu oluşturmaktadır. Malum olduğu üzere, 2001 ci yılında ilk defa Kazakistan cumhurbaşkanı sayın Nursultan Nazarbayev Türkdili konuşan ülkeler cümhurbaşkanları zirvesinde türk dünyası parlamenter kuruluşun yaratması fikrini öne sürmüş ve 2006 cı yılında bir dahaki zirve toplantısında bu fikri tekrarlamıştır. İki sene sonra şöyle ki 2008 yılının 21 Kasım tarihinde muhteşem İstanbulda, Dolmabahçe Sarayında Türkiyenin evsahipliğinde dörd ülkenin parlamento başkanları İstanbul Anlaşmasını imzalamıştır. Şu andan itibaren Azerbaycan, Kazakistan, Kırgizistan ve Türkiyenin kurumsal parlamentolar arası işbirliği başlatılmış oluyor. 1 sene sonra 2009 yılında Azerbaycan başkenti Bakü`de TÜRKPA 1. Genel kurul düzenlenerek aynı zamanda Asamblenin Sekretaryası kuruldu.

Hem Türk Keneşi ve hem de TÜRKPA Türk dili konuşan devletler arasın da işbirliğinin genişletilmesi koordinasyonunu yapan temel kurumlardır. Türk işbirliği için Türk Keneşi çerçevesinde bir araya gelen devlet başkanları tarafından belirlenen bir gündem vardır ve TÜRKPA Türk işbirliğinin parlamenter boyutu olarak Türk Keneşi'nin tüm projelerine yasal destek sağlamayı taahhüt edilmiştir. Türk Keneşi'nin faaliyetlerine yasal desteğin verilmesinden başka, fırsattan yararlanarak saygıdeğer katılımcıları TÜRKPA'nın ana hedefleri ve görevleri hakkında bilgilendirmek isterim. Bunlar aşağıdaki gibidir:

- üye ülkeler arasında parlamento tecrübesi ve en iyi uygulamaların geniş değişimi
- öncelikli işbirliği alanlarında üye ülkelerin mevzuatının muhtemel uyumlaştırılması
- Türk dünyasının kültürel miras ve tarihinin, sanat değerleri ve edebiyatının temel çalışılması
- eğitim, bilim, teknoloji ve çevre koruma alanlarında etkili bölgesel işbirliğinin teşviki
- üye ülkeler arasında daha geniş bilgi akımı amacıyla kitlesel iletişim araçları etkileşimi kolaylaştırmak
- ticaret ve yatırım için elverişli koşulların yaratılması
- Özellikle enerji ve ulaştırma alanında ortak bölgesel ekonomik projelerin desteklenmesi
- karşılıklı çıkar temelinde siyasi sorunların tartışılması

Bu bağlamda, TÜRKPA`nın dört uzman komisyonları, ekonomik, insani ve kültürel, yasal ve çevresel işbirliği olmak üzere üye ülkeler arasında TÜRKPA çatısı altında işbirliğinin dört temel alanı sağlamaktadır.

Değerli meslektaşlarım, Saydıdeğer başkan, Hali hazırda, üye parlamentoların Başkanları Asamblenin kurumsal gelişimi açısından TÜRKPA`nın verimliliğini artırma konusunu, aynı zamanda üye ülkeler arasında siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğinin geliştirilmesini müzakere ediyorlar. Sonuc itibarıyle, geçen yıl boyunca, Parlamenter Asamblesi faaliyet kapsamını artırmış ve üye ülkeler arasında pratik-sonuç odaklı işbirliğinin geliştirilmesine yönelik bir ilerleme kaydetmiştir. Türk ülkeleri parlamenterlerinin bir Asamblede birleşmesi üye ülkelerin ortak tarih, dil ve kültürel bağlarına dayanan samimi siyasi diyalog için bir platform fırsatı olarak katkıda bulunması özellikle vurgulanmaktadır. Aynı zamanda, çağdaş dünyanın takipi için Türk ülkeleri arasında karşılıklı bilgi alışverişi kanallarını artırmak gerekir. Bu nedenle, üye ülkelerimiz için görülecek yeteri kadar iş var ve kitle iletişim araçları gelişmiş işbirliği bu yönde önemli bir rol oynayacaktır. Bizim diğer Türk dillerini iyi bilen uzman ve bilim adamlarına ihtiyacımız var ve bu ekonomi, kültür, bilim, eğitim ve diğer alanlarda başarılarımızın öğrenilmesi için bize imkan sağlayacaktır. Türk devletleri arasındaki ilişkilerin kapsamlı kalkımı, her şeyden önce, onlar arasındaki bilgi ilişkilerinin güçlendirilmesine bağlıdır.

Yukarıda belirtilenleri gözönüne alarak, Asamblemiz üye ülkelerdeki akademik ve bilimsel kuruluşlarla etkin işbirliği mekanizmalarını araştırmaktadır. Ayrıca, TASAM gibi büyük beyin merkezlerle etkileşimin sağlanmasına önem vermekteyiz. Yakın gelecekte, somut ortak projeler ve girişimlerin görüşülmesine başlayabileceğimizi burada ifade etmek isterdim. Şüphesiz, bu tür faaliyetler her şeyden önce kardeş ülkelerin insani bağların derinleşmesi ve yoğunlaşmasına hizmet edecektir.

Değerli katılımcılar, Bu yıl Türk Dünyası için çok özel bir yıl. Çünkü biz bu yıl Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgizistan`ın bağımsızlığının 25-ci yildönümünü kutluyoruz. 25 sene bundan önce devletlerimiz bağımsızlıklarını kazanmış ve uluslararası arenada “Bağımsız Yeni Türk Cumhuriyetleri“ olarak yerlerini almışlardır. Devletlerimizin bağımsızlık tarihine baktığımız zaman göreceğiz ki, bu tarih sosyal, kültürel ve en önemlisi ekonomik açıdan oldukça önem arz etmektedir. Yer altı, yer üstü zenginlik kaynakları, tarihinden kaynaklanan turizm ve verimliliğinden kaynaklanan tarımsal alanları ile dünyanın en güzel yerlerinde bulunan ülkelerimiz bu zaman dahilinde çok büyük ilerlemeler kayd etmiştir. Tabii ki, bağımsızlıktan sonra bölgede çok önemli yeni yaklaşımlar oluşmuş ve bu coğrafyada işbirliği yönünde yeni çalışmalar yapılmıştır. Bütün alanları kapsayan bu işbirliği genelde ekonomik temellere dayanmaktadır. Yeni Dünya düzeninin ekonomiye dayanan bir güç haline geldiğini dikkate alırsak, devletlerimizin ellerindeki güçleri bir araya getirerek hareket etmeleri halklarımız için hayati bir zorunluluk haline gelmiştir.

Bu vesile ile `Dilde, fikirde, İşte` birlikle yürüyen Türk Dünyasının bağımsızlığının 25-ci yılını kutlayan devletlerini kutluyorum.

Konuşmama son verirken, TASAM ve bu önemli etkinliğin organizasyonu yapan kişilere, akademik kurumlara ve ortaklara bizim için sağlanan misafirperverlik ve mükemmel koşullar için içten şükranlarımı sunar, Forumun çalışmalarında başarılar dilerim.

Teşekkür ediyorum.
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2633 ) Etkinlik ( 211 )
Alanlar
Afrika 73 621
Asya 95 1029
Avrupa 22 633
Latin Amerika ve Karayipler 13 65
Kuzey Amerika 8 285
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1345 ) Etkinlik ( 51 )
Alanlar
Balkanlar 24 281
Orta Doğu 21 595
Karadeniz Kafkas 3 294
Akdeniz 3 175
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1288 ) Etkinlik ( 74 )
Alanlar
İslam Dünyası 56 778
Türk Dünyası 18 510
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1994 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
Türkiye 77 1994

Üstüne inceleme yapılan devletin, “modern devlet” yani “burjuva devleti” olduğunu hatırlatmak gerekir. Ancak burada, Pierre Clastres’nin1 ilkel (ilksel) toplulukların, siyasal yapılanmalarıyla “devlete karşı” topluluklar oldukları ve ilksel halkların tarihinin devlete karşı mücadeleler tarihi olduğu...;

Güvenlik üzerinden yeni ittifakların gelişmesi ise başat ülkelerin aldıkları risklerden ve inisiyatiflerden okunabilmektedir. Mülkiyet ve güç kavramlarının niteliği ile iş modeli tarihsel olarak değişmektedir. “Başarıda Başarısızlık” sendromu yaşayan AB’nin geleceğini; Brexit sonrası Batı’da yeniden...;

Klasik diplomasiye ekonomik, sosyal, kültürel ve insani alanlarda açılım imkanı sunan kalkınma işbirliğindeki aktörlerin etkili koordinasyonu için proje, program ve proaktif inovasyon desteği sağlamak üzere kurulan TASAM Kalkınma ve İşbirliği Enstitüsü’nün resmî internet sitesi yenilendi.;

Emekli Albay Dr. Cengiz Topel Mermer’in “Yeni Soğuk Savaşın Sıcak Cephesi Himalayalar’da Çin-Hint Çatışması” isimli yeni kitabı TASAM Yayınları tarafından kitap ve e-kitap olarak yayımlandı.;

Ukrayna ise 45 milyona yaklaşan nüfusu, Avrupa Birliği ile Rusya Federasyonu arasındaki önemli coğrafi konumu ve kayda değer ekonomik potansiyeli ile dünyanın dikkatini üzerine çekmektedir. Birleşmiş Milletler (UN), BM, Avrupa Konseyi, AGİT, BDT, DTÖ, GUAM, KEİ, AvET, KEİ gibi pek çok bölgesel ve ul...;

Meriç ile Karasu arasında bulunan ve Meriç, Rodop ve İskeçe illerinden oluşan bölgede, 1923 yılında imzalanan Lozan Barış Antlaşması ile bugün yaklaşık 150 bin Müslüman Türk yaşamaktadır. ;

Türkiye’nin 7 ana bölgesi ve 81 ilimizin her birinin akademik, sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınması ile Ülkemizin yapısal dönüşümüne stratejik, bilimsel, derinlikli katkılar sağlamak üzere kurumsal altyapısı oluşturulan TASAM Türkiye Mükemmeliyet Merkezleri’nin resmî internet sitesi açıldı.;

Avrupa, Karadeniz, Kafkaslar, Asya, Orta Doğu ve Afrika ülkeleri ile arasındaki tarihî, siyasi ve kültürel bağları, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası alanda yükselen aktivitesi, NATO, AGIT ve CICA gibi örgütlerin önemli üyelerinden olması ve son dönemde geliştirdiği aktif dış politi...;

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

Bu rapor, Türk savunma sanayiinin gelişme sürecinin sürdürülebilirliginin ve ihracat potansiyelinin arttırılmasında, şekillendirilecek geleceğe uygun; insan sermayesi, yapı, süreç ve stratejilerin tasarlanmasına ışık tutmak, bu kapsamda alınabilecek tedbirleri saptamak maksadıyla hazırlanmıştır.

Rusya'nın hem Avrasya bölgesine hâkim olmak hem de dünya politikalarında lider aktörlerden biri olmak amacıyla geliştirdiği Avrasyacılık tartışmaları, analitik olarak klasik ve modern olarak değerlendirilebilir.