Russia - Turkey Round Table Meeting - 3

 • The Process of Turkish-Russian Strategic Partnership

To be held in cooperation of TASAM and Moscow State University.

The first Turkey-Russia roundtable meeting was held on 19 November 2008 in TASAM’s head Office. Also, the second Turkey-Russia roundtable meeting was held on 18 May 2009 in Moscow, Russia. The third Turkey-Russia Round Table Meetings will be organized on 22 April 2010 in Istanbul with the cooperation of TASAM and Moscow State University.

The main subject of the Turkey-Russia Round Table Meeting will be “the Process of Turkish-Russian Strategic Partnership; The Cooperation Perspectives in Eurasian Region: Economy, Energy and Nuclear Technology“. This meeting will be held in the Institute of Eurasia, Istanbul University.

The Process of Turkish-Russian Strategic Partnership

THE COOPERATION PERSPECTIVES IN EUROASIAN REGION: ECONOMY, ENERGY AND NUCLEAR TECNOLOGY

Place: Institute of Eurasia, Istanbul University
Address: Kimyager Derviş Paşa Sok. No:36 Beyazıt-Eminönü/İstanbul
Date: 22.04.2010
09:30 – 12:30 Opening Speech and the First Session
12:30 – 14:00 Lunch
14:00 – 16:30 The second Session


Chairman of the Session:
Süleyman ŞENSOY
, Chairman of TASAM

Russia – Speakers

Vladimir IVANOVSKIY, The Ambassador of Russian Federation
Aleksey ERHOV, The Consul General of Russian Federation*
Prof. Dr. Zhibek SYZDYKOVA, Moscow State University, The Institute of Central Asia and Caucasia
Prof. Dr. Elena URAZOVA, Russian Academy of Sciences
Assoc. Prof. Aleksandr VASILYEV, Russian Academy of Sciences
Assoc. Prof. Pavel SHLYKOV, Moscow State University
Anna KOLOMOYTSEVA, Moscow State University

Turkey – Speakers:

Prof. Dr. Hayati TÜFEKÇİOĞLU, The Head of Institute of Eurasia, Istanbul University
(R.) Ambassador Murat BİLHAN, Vice-chairman of TASAM
R.) Ambassador Ali Engin OBA, Representative of TASAM Ankara Office
Prof. Dr. Nevzat YALÇINTAŞ, Former Member of Parliament
Prof. Dr. Ahat ANDİCAN, Istanbul University
Prof. Dr. Nadir DEVLET, Istanbul Commerce University
Prof. Dr. Vural ALTIN, Member of Board of TASAM
Assoc. Prof. Mert BİLGİN, Bahçeşehir University
Dr. Necmi DAYDAY, Member of Board of TASAM
Assist. Prof. Engin SELÇUK, Istanbul University, Member of Board of TASAM

Discussions

P.S: There will be a Turkish-Russian simultaneous translation.

"??????? ????: ?????? ? ??????"

????? (???????-????????? ????? ?????????????? ????????????) ? ?????????? ??????????????? ??????????? ??. ?.? ??????????
???????, 22 ?????? 2010 ????

????????? ???????? ?????

Adres: İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü Kimyager Derviş Paşa Sok. No:36 Beyazıt-Eminönü/İstanbul
????: 22.04.2010
09:30 – 12:30 ????????? ???????? ? 1-?? ?????????
12:30 – 14:00 ????
14:00 – 16:30 2-?? ?????????

???????????? ?????????:
???????? ??????
-????????? ?????

??????- ??????????:

???????? ??????????, ????? ?????????? ????????? ? ??????
????. ??. ????? ?????????, ??? ???. ??????? ??????? ???? ? ???????
????. ??. ????? ???????, ??? ???????? ??????????????, ??????? ??????????
????. ???? ????????? ????????, ??? ???????? ???????? ???????
????. ???? ????? ??????, ??? ??????? ???????? ? ???????? ???????
???? ???????????, ??? ??????? ??????????? ???????

?????? -??????????:

????. ??. ????? ???????????, ???????????? ????. ???????? ????????? ???????
?????? ????? ????? ??????, ??????????? ?????????? ?????/??????????? ??????
?????? ????? ???. ??. ??? ????? ???, ????????????? ????? ? ??????
????. ??. ???? ????????, ?????? ??????????, ???????????? ???????????
????. ??. ?????? ????????, ??????? 21-22 ?????? ?????????? ??????
????. ??. ????? ?????, ???? ?????????? ?????
????. ??. ????? ??????, ???????????? ???????????? ???????????
???. ??. ???? ??????, ??????????? ??????????
??. ????? ??????, ???????????? ????. ???? ?????????? ?????
??. ?????? ??????, ???? ?????????? ?????


?????????? ???????: ??????-????????

Su kaynaklarının ulusal sınırlar dışında akması, kaynak kullanımı ve kaynağa egemenlik bakımından birçok komplike sorunu da beraber getirmektedir. Türkiye sahip olduğu yükselti itibariyle bölge ülkeleri içinde bir yayla özelliği taşır.;

Âlimin yerini entelektüel, dini bilginin yerini bilimsel bilgi ve dini hakikatin yerini pozitivist gerçekliğin aldığı günümüzde, Müslümanların, Batı Metodolojisinin dışında Batıyı dışlamayan ama kavramsal açıdan oryantalist bir yaklaşımı da reddeden bir söylem geliştirmesi gerekmektedir. Müslümanlar...;

Bu çalışmada; Afrika Birliği’nin Somali’de güvenliğin sağlanması, barış ve istikrarın kalıcı hale getirilmesi maksadıyla görevlendirdiği AMISOM’un rolü ve bölge güvenliğine etkisi incelenecektir.;

Ağırlıklı olarak küçük ve orta ölçekli ekonomilerden oluşan Afrika ülkeleri, ekonomik dönüşümlerini sağlayabilmek adına kapsamlı bir ortaklık tesis etmeye çalışmaktadırlar. ;

İlk Siyasal İktisat Profesörü unvanına sahip (1805)19 İngiliz nüfus bilimci ve ekonomi politik teorisyeni Thomas Robert Malthus “Nüfus Prensibine Dair Deneme“ (Essay on the Principle of Population) (1798) adlı çalışmasında, nüfus artışı konusunda oldukça karamsar bir tablo çizer;;

Soğuk Savaş sonrası süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerinin büyük gelişme kaydetmesiyle birlikte tüm dünyada büyük dönüşümler yaşanmıştır. Bu süreç, teknolojiyi geliştiren ülkeler kadar tüketen ülkelerde de aynı hızda gelişmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişiminin etkilediği önemli b...;

Somali, Eritre, Cibuti ve Etiyopya’nın yer almış olduğu Afrika kıtasının kuzeydoğusunda yer alan ve Afrika Boynuzu olarak adlandırılan bölge; Avrupa, Afrika, Asya ve Avustralya’yı birbirine bağlayan küresel deniz ticaret yolu olan Kızıldeniz’i kontrol etmesi sebebiyle jeostratejik öneme sahiptir.;

Klasik iktisat teorilerinde emek, sermaye ve girişimcinin yanı sıra üretim faktörlerinden olan doğal kaynakların sonsuzluğu ve tükenmeyeceği benimsenmiştir. Keynesyen teorilerde doğal kaynakların kullanımı ve dağıtımının kamu hizmetlerine dâhil olduğu, aksinin tekel piyasaları oluşturacağı görüşü hâ...;

3. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu 2021

 • 04 Nov 2021 - 05 Nov 2021
 • İstanbul - Türkiye

4. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik ve Uzay Forumu

 • 04 Nov 2021 - 05 Nov 2021
 • İstanbul - Türkiye

5. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu

 • 04 Nov 2021 - 05 Nov 2021
 • CVK Park Bosphorus Oteli -
 • İstanbul - Türkiye

İstanbul İktisat Kongresi

 • 27 May 2021 - 29 May 2021
 • CVK Park Bosphorus Oteli -
 • İstanbul - Türkiye

Pandemi Sonrası Türkiye’nin Ekonomi ve Teknoloji Vizyonu Toplantısı

 • 17 Dec 2020 - 17 Dec 2020
 • TSİ 14.00 - Çevrimiçi -
 • İstanbul - Türkiye

7. İstanbul Güvenlik Konferansı (2021)

 • 04 Nov 2021 - 05 Nov 2021
 • CVK Park Bosphorus Oteli -
 • İstanbul - Türkiye

13. Stratejik Vizyon Ödülleri Töreni | 2021

Stratejik vizyonu temsil eden devlet adamları, bürokratlar, bilim insanları, kurumlar, iş adamları, sanatçılar, siyasetçiler ve gazeteci-yazarları onurlandırmak amacıyla TASAM Stratejik Vizyon Ödülleri’nin “on üçüncüsü“ verilecektir.

 • 2021
 • CVK Park Bosphorus Oteli -
 • İstanbul - Türkiye

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

Bu rapor, Türk savunma sanayiinin gelişme sürecinin sürdürülebilirliginin ve ihracat potansiyelinin arttırılmasında, şekillendirilecek geleceğe uygun; insan sermayesi, yapı, süreç ve stratejilerin tasarlanmasına ışık tutmak, bu kapsamda alınabilecek tedbirleri saptamak maksadıyla hazırlanmıştır.

Rusya'nın hem Avrasya bölgesine hâkim olmak hem de dünya politikalarında lider aktörlerden biri olmak amacıyla geliştirdiği Avrasyacılık tartışmaları, analitik olarak klasik ve modern olarak değerlendirilebilir.